Activul net contabil al SC Ciech Soda România SA era sub minimul legal

La nivelul exerciţiului financiar 2019, activul net contabil al SC Ciech Soda România SA era în valoare de 251,13 milioane de lei, faţă de 262,54 milioane de lei, minimul legal (jumătate din valoarea capitalului social subscris), atrăgând din nou incidenţa art. 15324 din Legea nr. 31/1990. Mai mult decât atât, societatea înregistra în urma aprobării situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar 2019, o pierdere cumulată de 516,28 milioane de lei. De aceea, la diminuarea capitalului SC Ciech Soda România SA, s-au avut în vedere: dispoziţiile imperative ale art. 15324 din Legea societăţilor nr. 31/1990; că indicatorul profitabilităţii este un factor cheie în aprecierea de către ANAF a riscului fiscal; adresa nr. 21052/18 iunie 2019 transmisă de CET Govora, prin care se notifica denunţarea unilaterală, începând cu data de 18 septembrie 2019, a contractului comercial de vânzare a energiei termice; imposibilitatea de a încheia un nou contract de livrare a aburului industrial cu CET Govora, în condiţii de profitabilitate economică; decizia Consiliului de Administraţie al SC Ciech Soda România SA nr. 1/18 septembrie 2019 prin care s-a aprobat încetarea pe o perioadă nedeterminată a activităţii de producţie de soda calcinată şi intrarea instalaţiilor în faza de stand-by; dispoziţiile din Legea contabilităţii nr. 82/1991, în care se spune că pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor; dispoziţiile art. 408 din reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, conform cărora capitalul şi rezervele (capitaluri proprii) reprezintă dreptul acţionarilor asupra activelor unei entităţi, după deducerea tuturor datoriilor; art. 423 din reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, conform cărora pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar curent, după aprobarea situaţiilor financiare anuale conform legii, şi cel reportat aferent exerciţiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale; dispoziţiile art. 207 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, conform cărora capitalul social poate fi redus prin micşorarea numărului de acţiuni său părți sociale, reducerea valorii nominale a acţiunilor sau a parţilor sociale, dobândirea propriilor acţiuni urmată de anularea lor; imposibilitatea obiectivă, la momentul actual, de a anticipa acoperirea pierderilor din profiturile exerciţiilor financiare viitoare, dată fiind situaţia economică dificilă a SC Ciech Soda România SA.

Reducerea capitalului social, prin diminuarea numărului de acţiuni

Consiliul de Administraţie al SC Ciech Soda România SA a identificat mai multe opţiuni posibile de acoperire a pierderilor contabile. Metoda propusă pentru acoperirea pierderilor este reducerea capitalului social prin reducerea numărului de acţiuni, această metodă fiind considerată, în fapt, ca singura adecvată având în vedere situaţia societăţii, întrucât: modalitatea alternativă, a reducerii capitalului social prin diminuarea valorii nominale a acţiunilor, nu poate fi utilizată în situaţia de faţă, având în vedere că reducerea valorii nominale a acţiunilor, de la valoarea curentă, de 0,25 lei/acţiune, până la minimul legal de 0,1 lei/acţiune impus de art. 93 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, implicând o rată de diminuare de 0,15 lei/acţiune, nu ar asigura acoperirea integrală a pierderii contabile; metoda reducerii de capital social prin dobândirea de către SC Ciech Soda România SA a propriilor acţiuni, urmată de anularea acestora nu este fezabilă, întrucât societatea nu dispune în contextul economic actual de resursele necesare achiziţionării de acţiuni proprii. La propunerea sumei cu care se reduce capitalului social, a numărului de acţiuni rezultate în urma reducerii, precum şi a algoritmului de calcul, s-au avut în vedere următoarele aspecte: propunerea de utilizare a unei surse suplimentare pentru acoperirea pierderii contabile, respectiv rezerva constând în surplusul rezultat din reevaluarea mijloacelor fixe, relevată în situaţiile financiare aprobate la nivelul exerciţiului financiar 2019, în suma de 190,44 milioane de lei; reducerea capitalului social cu suma de 325,84 milioane de lei (prin încorporarea pierderii înregistrate la 31 decembrie 2019, din care s-a dedus surplusul din reevaluarea mijloacelor fixe), de la valoarea curentă de 525 milioane de lei, la valoarea de 199,24 milioane de lei, prin reducerea numărului de acţiuni; protecţia tuturor deţinătorilor de acţiuni, indiferent de numărul deţinut, în concordanţă cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile şi ale actului constitutiv al SC Ciech Soda România SA. În considerarea aspectelor relevat, Consiliul de Administraţie al SC Ciech Soda România SA propune aprobarea încorporării rezultatului reprezentând rezerve din surplusul din reevaluarea mijloacelor fixe, în sumă de 190,44 milioane de lei, pentru acoperirea parţială a pierderilor contabile cumulate, în sumă de 516,28 milioane de lei, înregistrate de societate la data de 31 decembrie 2019, conform situaţiilor financiare auditate şi aprobate, aferente exerciţiului financiar 2019.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *