Consiliul Judeţean Vâlcea a semnat contractele de reabilitare a reţelei de termoficare, proiect estimat la suma de 17 milioane de euro

Marţi, 5 ianuarie 2021, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu a semnat trei contracte de proiectare şi execuţie lucrări, din totalul de patru, care vizează reabilitarea anumitor tronsoane din reţeaua de termoficare a municipiului Râmnicu Vâlcea. Proiectul, finanţat din

 fonduri europene, are o valoare totală de 17 milioane de euro şi presupune reabilitarea a 3,25 kilometri de reţea primară şi 10,033 kilometri de reţea secundară de termoficare, lucrări care să conducă la reducerea pierderilor în reţea şi, implicit, la creşterea eficienţei energetice în sistemul de încălzire. „Iată că, la început de an, semnăm trei contracte pentru reabilitarea reţelei de termoficare a municipiului Râmnicu Vâlcea. Consiliul Judeţean Vâlcea a desfăşurat o procedură de achiziţie publică pe loturi, iar în urma procedurii au fost atribuite loturile 2, 3 şi 4. Pentru lotul 1 a fost depusă o contestaţie care se află în analiză. În final, prin acest proiect, pe lângă reducerea pierderilor în reţea şi creşterea eficienţei energetice beneficii vor avea şi vâlcenii, care vor plăti mai puţin pentru apă caldă şi căldură”, a spus Constantin Rădulescu, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea. În anul 2017, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat documentaţia tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa II”, la valoarea totală de 17 milioane de euro. Toate obligaţiile privind conformarea CET Govora la cerinţele de mediu se regăsesc în master-planul privind reabilitarea sistemului de încălzire centralizată din municipiul Râmnicu Vâlcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 156/30 noiembrie 2009. În acest sens, s-a aplicat pe Axa prioritară 3 a Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, obţinându-se finanţare pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, prin intermediul căruia au fost realizate instalaţia de desulfurare şi instalaţiile pentru denoxare la cazanul nr. 7, reabilitarea a 2,25 kilometri de reţea primară, reabilitarea unor echipamente şi utilaje aferente activităţii de termoficare din centrală.

Firma de consultanţă Relians Corp a pregătit aplicaţia de finanţare

Având în vedere că prin acest proiect au fost realizate doar o parte dintre investiţiile necesare conformării la cerinţele de mediu, aprobarea finanţării pentru această investiţie s-a făcut sub condiţia asumării de către Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a realizării investiţiilor complementare proiectului menţionat, aşa cum rezultă ele din master-planul aprobat. Având în vedere că pe axa prioritară 3 a POS Mediu 2007-2013 au fost identificate economii generate de blocarea proiectelor pentru alte CET-uri din ţară şi din derularea proiectelor aprobate, Ministerul Mediului, după aprobarea Comisiei Europene, a selectat firma de consultanţă Relians Corp pentru pregătirea unor aplicaţii de finanţare pentru accesarea fondurilor disponibile identificate. Obiectivul general al proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa II” îl reprezintă creşterea eficienţei energetice prin reducerea pierderilor în reţelele termice de transport şi distribuţie şi, ca urmare, reducerea consumului de combustibil ars. Reducerea consumului de combustibil ars determină reducerea cantităţilor de gaze cu efect de seră, deci a impactului negativ al emisiilor poluante şi minimizarea efectelor schimbărilor climatice cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei din Râmnicu Vâlcea. Proiectul a fost încadrat în Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM), ca urmare a faptului că reţelele termice au pierderi de căldură peste ţinta propusă la nivel naţional de către ANRSC, deci eficienţa energetică este scăzută, iar sursele care produc energie electrică şi căldură şi care fac parte din sistemul centralizat de alimentare cu căldură din municipiul Râmnicu Vâlcea reprezintă surse majore de poluare. Etapa a II-a a proiectului are drept obiectiv creşterea eficienţei energetice a sistemului centralizat de alimentare cu căldură din municipiul Râmnicu Vâlcea şi optimizarea funcţionării întregului ansamblu SACET. Obiectivul specific al proiectului constă în asigurarea premiselor SACET Râmnicu Vâlcea pentru conformarea – la cel mai mic cost – cu obligaţiile privind eficienţa energetică, precum şi cu obiectivele strategiilor şi programelor naţionale relevante, pentru creşterea eficienţei energetice şi de mediu. În cadrul etapei a II-a se vor realiza investiţii pentru reabilitarea de tronsoane de reţele termice primare şi reţele secundare aferente unor puncte termice. Lungimea totală de traseu reţea termică primară de reabilitat este de 3,25 kilometri. Limitele reţelei termice secundare supusă reabilitării sunt: 1 metru după intrarea în punctele termice; la consumatori până la tronsonul de contorizare, inclusiv înlocuirea acestuia şi montarea buclei de echilibare hidraulice pe circuitul de încălzire.

Conductele preizolate vor fi prevăzute cu sistem de supraveghere avarii

Lungimea totală de traseu reţea termică secundară de reabilitat va fi de 10 kilometri. Lucrările care urmează să fie efectuate la reţelele termice primare şi secundare cuprind lucrări de reabilitare a conductelor termice uzate amplasate în subteran (în canale termice din beton sau amplasate în aerian) pe suporţi, prin utilizarea tehnologiei de instalare a conductelor preizolate. Astfel, se vor demonta conductele termice existente şi se vor înlocui pentru reţele termice primare cu ţevi din oţel în sistem preizolat, pentru reţelele termice secundare de încălzire cu ţevi de oţel în sistem preizolat, respectiv pentru cele de apă caldă de consum şi de recirculare cu ţevi în sistem preizolat. În cazul conductelor preizolate aferente reţelei termice primare pozate în suprateran se vor utiliza conducte preizolate protejate la exterior cu mantă din tablă zincată montate pe stâlpii de susţinere existenţi. Tot în cadrul etapei a II-a la proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, noile conducte preizolate vor fi prevăzute cu sistem de supraveghere avarii, respectiv cu senzori (conductori electrici) încorporaţi în spumă, în scopul supravegherii nivelului umidităţii izolaţiei şi localizării eventualelor defecte. Soluţia tehnică de instalare a reţelelor termice în sistem preizolat oferă avantaje, ca: pierderi minime de căldură în sistemul de transport şi distribuţie a energiei termice; durata de viaţă de 30 de ani şi mai mari (50 ani); siguranţa sporită în exploatare (sistemul de avertizare al avariilor asigură depistarea rapidă şi localizarea cu precizie acceptabilă a acestora); diminuarea substanţială a cantităţilor de pierderi de agent termic; durata mică de execuţie a lucrărilor de construcţii-montaj; costuri reduse de întreţinere şi exploatare a reţelelor termice. Conductele preizolate vor urmări în general traseele existente ale actualei reţele de agent termic primar şi secundar, folosind culoarele libere create prin dezafectarea conductelor existente, reducând la minimum lucrările de devieri. Traseele de conducte primare sau secundare care sunt amplasate în momentul de faţă în domeniu privat vor fi reamplasate în domeniul public, caz în care se vor realiza lucrări de montaj conducte preizolate, direct în pământ pe pat de nisip. De asemenea, conductele termice secundare din subsolul blocurilor vor fi scoase în exteriorul blocurilor, în domeniul public. Eventualele conflicte juridice legate de terenuri aflate în proprietate privată sunt în sarcina beneficiarului CET Govora. Vor fi asigurate şi instalaţiile anexe (goliri şi aerisiri).

La fiecare consumator, CET Govora va construi câte un cămin de racord

La realizarea proiectului se vor urmări: stabilirea configuraţiei traseelor reţelei termice; utilizarea traseelor termice existente; la subtraversări de străzi şi alei, conductele preizolate vor fi protejate cu plăci prefabricate din beton obţinute din demontări sau nou construite; conductele preizolate se vor amplasa în canale existente pe pat de nisip; realizarea contorizării şi echilibrării hidraulice (robinet de echibrare hidraulic şi regulator diferenţial de presiune) la nivel de consumator final. Lucrările de reabilitare reţele termice primare sau secundare, pe partea de construcţii constau în: menţinerea canalelor existente şi curăţirea acestora, în vederea amplasării noilor conducte preizolate pe un pat de cel puţin 10 cm nisip, acoperirea lor cu nisip (cel puţin 10 cm peste generatoarea superioară a mantalei de protecţie a conductei preizolate), după care se va executa acoperirea cu pământ bine compactat, până la nivelul solului; realizarea şanţului corespunzător pentru traseele noi, în vederea amplasării conductelor preizolate, cu respectarea tehnologiei specifice de montaj. Pentru zona aeriană, se vor prevedea lucrări de consolidare a stâlpilor de susţinere, dacă este cazul. Se vor curăţa şi reabilita (dacă va fi cazul) căminele termice de racord, respectiv de golire sau aerisire. De asemenea, pentru reţelele termice secundare, la fiecare consumator (bloc, casă, sau instituţie) se va construi câte un cămin de racord. Se vor executa suporţi ficşi. La subtraversarea străzilor şi a aleilor carosabile, conductele preizolate se vor proteja prin montarea deasupra lor a unor plăci prefabricate din beton. Subtraversările vizitabile şi semivizitabile ale bulevardelor şi străzilor se vor reface prin galeriile vizitabile existente, fără a decoperta canalele termice. După terminarea lucrărilor, se va reface structura drumurilor, aleilor, spaţiilor verzi, conform situaţiei iniţiale. Pentru documentaţia tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa II-a” au fost emise: avizul nr. 1/22 iunie 2017 al Consiliului Tehnico-Economic al operatorului CET Govora, înregistrat cu nr. 20398/22 iunie 2017; avizul nr. 6/22 iunie 2017 al Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului Judeţean Vâlcea. Potrivit raportului administratorului judiciar al CET Govora pentru luna aprilie 2017, la toate agregatele de bază, cazane, turbine, instalaţii şi echipamente auxiliare s-a realizat mentenanţa preventivă şi corectivă (lichidări de incidente şi avarii), având în vedere că în perioada sezonului rece 2016-2017 menţinerea tuturor capacităţilor de producţie în stare de funcţionare a reprezentat obiectivul fundamental al politicii energetice impus de managementul CET Govora.

Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura contribuţia proprie de 2% din proiect

Tot în urmă cu trei ani, Consiliul Judeţean Vâlcea a mai aprobat convenţia de colaborare cu Primăria Râmnicului privind implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislalia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa II”. Responsabilităţile Consiliului Judeţean Vâlcea vor fi următoarele: va respecta obligaţiile ce decurg din contractul de finanţare al proiectului; va asigura contribuţia proprie de 2% aferentă investiţiilor realizate asupra tronsoanelor de reţea termică primară din Fondul IID; va asigura managementul de proiect, prin Unitatea de Implementare a Proiectului. Responsabilităţile Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor fi următoarele: va emite toate hotărârile şi documentele prevăzute de ghidul solicitantului sau solicitate de AM POIM, necesare promovării proiectului la finanţare; va respecta obligaţiile ce decurg din contractul de finanţare al proiectului; va asigura contribuţia proprie de 2% aferentă investiţiilor realizate asupra tronsoanelor de reţea termică secundară; va pune la dispoziţie infrastructura şi terenul pe care se face investiţia şi care îndeplinesc cumulativ condiţii cerute la data depunerii cererii de finanţare; va asigura colaborarea cu asociaţiile de proprietari din municipiu; va colabora cu Consiliul Judeţean Vâlcea în vederea obţinerii avizelor necesare autorizării lucrărilor, inclusiv viza OCPI pe planurile topografice; va emite certificate de urbanism şi autorizaţii de construire pentru investiţiile aferente proiectului; va desemna doi specialişti ce vor fi cooptaţi în Unitatea de Implementare a Proiectului, constituită în cadrul Consiliului Judeţean, în scopul participării la comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziţie publică pentru contractele de lucrări şi servicii, precum şi la urmărirea modului de derulare a contractului de lucrări ce vizează reabilitarea reţelelor termice secundare, etc. Responsabilităţile operatorului CET Govora vor fi următoarele: va respecta obligaţiile asumate prin contractele de concesiune încheiate cu Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea privind plata redevenţei, astfel încât să fie asigurată integral contribuţia locală la finanţarea investiţiei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, plata cheltuielilor neeligibile şi a TVA, obligaţie a beneficiarului finanţării; să urmărească şi să informeze Consiliul Judeţean Vâlcea cu privire la sumele cumulate acordate anual de autoritătile locale, considerate ajutorul de stat, astfel încât subvenţia şi eventualele scutiri de la plata redevenţei să nu depăşească 15 milioane de euro pe an, în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei nr. 2012/21/UE; va participa, prin reprezentanţi desemnaţi în cadrul comisiilor constituite de beneficiarul finanţării, la recepţiile organizate în cadrul contractelor de lucrări; va preluarea în exploatare infrastructura reabilitată prin proiect, după efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor; va asigura urmărirea lucrărilor în exploatare, în perioada de notificare a defecţiunilor, precum şi întreţinerea corespunzătoare a acestora; va sprijini echipa de implementare a proiectului, din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, prin asigurarea expertizei tehnice necesare implementării proiectului la un nivel adecvat de calitate; va asigura continuitatea activităţii Unităţii de Implementare a Proiectului, constituită la nivelul operatorului CET Govora.

Anul trecut erau peste 1.800 de clienţi de agent termic cu contracte valabile

Conform raportului administratorului judiciar al CET Govora pe luna iulie anul trecut, au fost emise un număr de 70 facturi de vânzare către clienţii societăţii, în suma totală de 15,41 milioane de lei. Tot în luna iulie, au fost efectuate activităţile comerciale necesare derulării contractelor de achiziţie ale CET Govora şi de vânzare, care presupun: comunicări zilnice, săptămânale şi lunare de date, verificări, întocmire procese verbale de închidere lunară şi acceptarea la plata a facturilor de achiziţie, precum şi emiterea facturilor aferente contractelor de vânzare, reconfirmări cantităţi gaze naturale. Comenzile de achiziţie cantitative – valorice se introduc în baza de date în nomenclatorul de produse al CET Govora, pe fiecare reper în parte, iar comisia de recepţie importă datele din comenzi şi emite notele de intrare recepţie aferente facturilor de achiziţie. Zilnic, se asigură corespondenţa comercială a contractelor care se derulează în cadrul Compartimentului Vânzări Termo, Platforma CET, precum şi raportări zilnice privind intrările, ieşirile şi stocul de combustibili către conducerea CET Govora, Consiliul Judeţean Vâlcea, săptămânale către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi raportări lunare. În iulie, CET Govora a emis un număr de 988 facturi de vânzare către clienţii CET – Termoficare Urbană pentru cele trei oraşe Râmnicu Vâlcea, Olăneşti şi Călimăneşti în sumă totală de 763.832.49 lei cu TVA. În cadrul Compartimentului Vânzări Termo sunt înregistrate şi se derulează contractele de vânzare energie termică către populaţie, instituţii publice şi agenţi economici pentru cele trei oraşe Râmnicu Vâlcea, Olăneşti şi Călimăneşti. Anul trrcut, erau un număr de 1.802 clienţi agent termic cu contracte valabile. În cadrul Compartimentului Logistică al CET Govora s-au desfăşurat activităţile curente constând în: asigurarea activităţii de transport cu mijloace auto a cărbunelui de la Depozitul Berbeşti Vest (în luna iulie 2020 a fost transportată cu mijloace auto, de la Depozitul Berbeşti Vest la CET Govora, o cantitate de 20.420 tone); întreţinerea şi repararea liniilor ferate industriale aparţinând CET Govora (în cursul lunii iulie 2020 s-au efectuat lucrări de reparaţii la schimbătorul nr. 16 din staţia CET Govora); activitatea de primire-predare a mărfurilor intrate sau ieşite din gestiunile din cadrul Compartimentului Logistică, atât la CET Govora, cât şi la Berbeşti şi Alunu. De asemenea, s-a urmărit stocul de motorină astfel încât să nu se ajungă în situaţia în care să existe sincope în alimentarea cu motorină a utilajelor aparţinând CET Govora şi în data de 23 iulie 2020 s-a aprovizionat o cantitate de 19.746 kg, pentru utilajele de la CET Govora.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *