Acţionarii SC Univers SA, convocaţi să aprobe situaţiile financiare pentru anul trecut, cu venituri de 4,08 milioane lei şi profit de 1,82 milioane lei

La data de 26 februarie 2021 va avea loc şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la SC Univers SA Râmnicu Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare ale anului 2020, pe baza rapoartelor administratorilor şi auditorului financiar extern; aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2020 şi fixarea dividendului brut pe acţiune; aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2020; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de investiţii pentru anul 2021; aprobarea remuneraţiei lunare brute cuvenită administratorilor în anul 2021 şi până la data ţinerii AGOA de închidere a exerciţiului financiar 2021 şi a nivelului poliţei de asigurare profesională a administratorilor; aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii SC Univers SA; mandatarea reprezentantului SIF Oltenia în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor să semneze, în numele şi pe seama SC Univers SA, contractul de administrare cu membrii consiliului de administraţie; numirea auditorului financiar extern pentru auditarea situaţiilor financiare aferente anului 2021 şi mandatarea consiliului de administraţie pentru aprobarea condiţiilor cuprinse în contractul de audit care se va încheia cu acesta; aprobarea întocmirii situaţiilor financiare anuale pentru anul 2020, conform IFRS, set independent de situaţiile financiare anuale întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia română în vigoare; aprobarea datei de 16 martie 2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor, conform dispoziţiilor din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. Unul sau mai mulţi dintre acţionarii SC Univers SA, reprezentând, individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de justificare şi de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial; de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fî incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Imobilizările corporale ale SC Univers SA, în valoare de 12,5 milioane de lei

Conform raportului administratorilor SC Univers SA, societatea a realizat anul trecut venituri totale de 4,08 milioane de lei şi cheltuieli de 2,215 milioane de lei. În anul 2020, societatea a desfăşurat activitate de închiriere şi subînchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau închiriate conform cod CAEN 6820. La 31 decembrie 2020 societatea avea închiriată suprafaţa de 6.343,76 mp din total suprafaţă destinată activităţii de închiriere, respectiv de 7.004,28 mp. Activitatea SC Univers SA s-a desfăşurat în condiţii de transparenţă, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Conform deciziei nr. 619/03 iunie 2015 emisă de către BVB, începând cu data de 5 iunie 2015 acţiunile societăţii se tranzacţionează pe Sistemul Alternativ de Tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti, simbol UNVR. În anul 2020, administrarea SC Univers SA a fost asigurată de către un număr de 3 administratori. Prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 societatea şi-a propus realizarea unui profit brut de 2,283 milioane de lei şi un profit net de 2,24 milioane de lei. La finele exerciţiului financiar profitul brut total obţinut este de 1,865 milioane de lei şi profitul net obţinut este de 1,827 milioane de lei. La data de 31 decembrie 2020, SC Univers SA a realizat venituri din: activitatea de bază (închirieri de spaţii) în sumă de 3,084 milioane de lei şi alte venituri din exploatare în sumă de 450.771 de lei. La 31 decembrie 2020, SC Univers SA a realizat cheltuieli de exploatare în sumă de 1,533 milioane de lei. Exerciţiul financiar al anului 2020 s-a încheiat cu un profit brut de 1,865 milioane de lei, impozitul pe venitul microintreprinderilor înregistrat fiind de 36.726 de lei. Din profitul brut al anului 2020, SC Univers SA a constituit un provizion în sumă de 41.789 de lei pentru fondul de participare a salariaţilor, conducerii executive şi membrilor CA la profit. În urma acestor înregistrări, societatea a rezultat cu un profit net în sumă de 1,827 milioane de lei. La finele anului trecut, imobilizările corporale ale SC Univers SA sunt în valoare brută de 12,5 milioane de lei, reprezentate de: terenuri (107.445 lei); construcţii (604.986 lei); instalaţii tehnice şi maşini (571.866 lei); alte instalaţii, utilaje şi mobilier (14.680 lei); investiţii imobiliare (11,2 milioane de lei. În conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, în categoria investiţiilor imobiliare au fost trecute construcţiile aflate în patrimoniu care sunt închiriate sau au ca destinaţie activitatea de închiriere.

Pentru dividende, o rată de distribuire de 99,8% din profitul net repartizat

Consiliul de Administraţie al SC Univers SA propune Adunării Generale a Acţionarilor ca profitul net, în sumă de 1,827 milioane de lei, să fie repartizat pe următoarele destinaţii: dividende (1,824 milioane de lei); surse proprii de finanţare (3.042 lei). Potrivit propunerii avansate, dividendul brut care urmează a se acorda pentru o acţiune deţinută se fixează la 2,29 lei/acţiune, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de 99,83% din profitul net repartizat. Acţionarii SC Univers SA îndreptăţiţi să primescă dividendele distribuite din profitul net realizat în exerciţiul financiar din anul 2020 sunt cei ce vor fi înregistraţi în registrul consolidat al acţionarilor la data de înregistrare 16 martie 2021 care va fi aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Imobilizările financiare din patrimoniu reprezentate de acţiuni ale unor emitenţi listaţi la BVB s-au evaluat conform ultimei cotaţii pe bursă. În anul 2020, societatea a primit cu titlu gratuit de la Banca Transilvania un număr de 178.225 de acţiuni. La 31 decembrie 2020 au fost înregistrate ajustări pe cheltuieli în sumă de 427.100 lei. Stocurile SC Univers SA la data de 31 decembrie 2020 au fost în suma de 1.353 lei şi se compun din materiale consumabile. Creanţele societăţii sunt în sumă netă de 164.967 lei. Societatea are constituite din anii precedenţi provizioane pentru deprecierea creanţelor în sumă de 656.683 lei. Valoarea numerarului din casierie şi al conturilor la bănci, inclusiv investiţiile pe termen scurt şi dobânzile de încasat este de 4.827.546 lei. La data de 31 decembrie 2020, SC Univers SA înregistra disponibilităţi băneşti proprii plasate în depozite bancare în sumă de 4,4 milioane de lei. Societatea are depozite constituite la Banca Transilvania şi Banca Comercială Română (garanţii chiriaşi). Din totalul disponibilităţilor băneşti plasate în depozite bancare, suma de 303.205 lei reprezintă garanţiile contractuale depuse de locatari, pentru care s-au constituit depozite bancare. Pentru inventarierea anuală a patrimoniului conducerea SC Univers SA a emis decizia nr. 727/09 noiembrie 2020, iar în urma inventarierii, conform procesului verbal, nu au rezultat diferenţe. Menţionam că societatea nu înregistrează debite restante faţă de bugetele de stat şi cel al asigurărilor sociale. Toate taxele şi impozitele datorate bugetului local, bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale au fost achitate la termenele stabilite de lege. La data de 31 decembrie 2020, la Serviciul Contencios al SC Univers SA, au figurat ca înregistrate în stare de judecată un număr de 11 cauze, din care: în 5 cauze are calitatea de reclamantă; în 2 cauze are calitate de pârătă; în 2 cauze în procedura insolvenţei (faliment); în două cauze penale are calitatea de parte vătămată.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *