Administratorul judiciar al CET Govora organizează din nou licitaţie publică pentru vânzarea unui pachet de active al societății

Luni, 15 februarie 2021, SC Euro Insol SPRL, administrator judiciar al CET Govora organizează la sediul societății din municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Industriilor nr. 1, licitaţie publică competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare, având ca obiect valorificarea unui pachet de active (bunuri mobile şi imobile) pornind de la valoarea de piaţă stabilită în raportul de evaluare, respectiv 8,22 milioane de euro, exclusiv TVA. Bunurile CET Govora care fac obiectul prezentului regulament de vânzare se vând în bloc. Participarea la licitaţie este condiţionată de achiziţionarea caietului de sarcini. Caietul de sarcini privind condiţiile de participare la licitaţie poate fi achiziţionat de la sediul  CET Govora, după plata sumei de 1.500 de lei, exclusiv TVA în contul societății deschis la Alpha Bank România SA.

CET Govora este principalul furnizor de energie pentru societăţile comerciale situate pe Platforma Industrială Sud şi pentru municipiul Râmnicu Vâlcea. Dat fiind caracterul nestocabil al produselor sale (energie electrică, energie termică sub formă de abur industrial şi energie termică sub formă de apă fierbinte), producţia la CET Govora se realizează în flux continuu, în raport de necesarul consumatorilor.

CET Govora se află pe fluxul principal al resurselor energetice către principalii furnizori de produse industriale ai judeţului Vâlcea. Pachetul de active proprietatea CET Govora, care face obiectul procedurii de vânzare prin licitaţie publică, competitivă, cu strigare cu preţ în urcare este compus din clădiri, teren în suprafaţă totală de 92.882 mp, echipamente şi instalaţii pentru producere apă demineralizată şi dedurizată, staţia electrică de conexiuni de 110 kV, gospodăria de combustibili care cuprinde la rândul ei clădiri, teren în suprafaţă totală de 188.656 mp şi echipamente depozit de cărbune, precum şi racordul de gaze naturale din reţea – utilizare gaze SRMP Transgaz.

Numărul de salariați ai CET Govora a rămas constant

De la deschiderea procedurii insolvenței şi până în prezent, administratorul judiciar al CET Govora a implementat mai multe măsuri care au avut ca obiectiv îmbunătăţirea organigramei şi reducerea costurilor cu forţa de muncă. Structura organizatorică la data deschiderii procedurii insolvenței era supradimensionată, iar pachetul salarial includea mai multe sporuri şi beneficii care nu se justificau prin rezultatele obţinute de societate. Deciziile administratorului judiciar, în sensul redimensionării şi restructurării organigramei au continuat să fie implementate şi pe parcursul lunii septembrie 2020.

Astfel, la sfârșitul lunii septembrie 2020, CET Govora înregistra un efectiv de 1.378 de salariaţi, cu 934 mai puţini decât la data deschiderii procedurii insolvenței. În ceea ce priveşte încadrarea personalului CET Govora, la data de 30 septembrie 2020, 78,08% dintre persoanele angajate sunt muncitori, 6,6% maiştri şi 15,31% personal TESA.

Cu privire la procedurile de achiziţii, acestea s-au derulat în conformitate cu necesităţile societăţii, cu obiectivele stabilite şi cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor, precum şi a procedurilor şi deciziilor interne. La iniţierea fiecărei proceduri de achiziţie s-a efectuat analiza ante-proces, constând în corelarea cerinţelor documentaţiei cu prevederile legislative. De asemenea, s-au centralizat cumulativ cerinţele similare pentru activitatea minieră şi pentru activitatea centralei CET. Au fost atribuite în luna septembrie 2020 un contract sectorial la termen şi un contract subsecvent. În decursul lunii septembrie, ca urmare a solicitărilor compartimentelor interne ale CET Govora au fost primite un număr de 49 de referate de aprovizionare.

În baza acestor referate, pentru soluţionarea cererilor, în urma cumulării produselor cu domeniu de utilizare similar au fost emise 19 referate de achiziţie directă şi 4 caiete de sarcini însoţite de strategia de contractare către Biroul Achiziţii. S-a efectuat cercetarea pieţii online şi a bazei de date a societăţii pentru a estima valoarea a 42 de referate de aprovizionare aliate în procedura de aprobare.

S-a solicitat Biroului Achiziţii al CET Govora încheierea a 8 contracte subsecvente la acordurile-cadru aliate în derulare. În baza referatelor de aprovizionare primite s-au emis 7 comenzi în baza contractelor aflate în derulare.

Au fost primite de la Biroul Achiziţii 19 comenzi şi contracte în vederea urmăririi şi derulării aprovizionării. În decursul lunii septembrie au fost livrate produse pentru care s-au încheiat un număr de 59 de recepţii. CET Govora a verificat şi acceptat la plată un număr de 59 de facturi de livrare a produselor.

Au fost emise 63 de facturi de vânzare către clienţii CET, de 18 milioane de lei

Conform raportului administratorului judiciar al CET Govora, cantitatea de agent termic livrată la SC Chimcomplex SA în luna septembrie 2020 era de 22.621 Gcal, valoarea facturii aferente fiind de 6,13 milioane de lei cu TVA. Cantitatea de agent termic facturată la ICSI în luna septembrie 2020 era de 326 Gcal, valoarea facturii aferente fiind de 71.255 lei cu TVA.

CET Govora a vândut o cantitate totală de 8.319 tone de cenuşă, din care: 6.844 de tone cenuşă ciment, 1.430 de tone cenuşă beton, 45 de tone cenuşa PAR. Valoarea facturilor de vânzare cenuşă a fost de 44.230 de lei fără TVA.

CET Govora a valorificat către SC Remat Vâlcea SA deşeuri de fier nepregătit, fontă, în valoare totală de 10.010 lei, cu TVA. Au fost emise un număr de 63 de facturi de vânzare către clienţii CET Govora, în sumă totală de 18 milioane de lei cu TVA.

Au fost efectuate activităţile comerciale necesare derulării contractelor de achiziţie (livrări pe conductă, furnizare gaze naturale, apă potabilă, furnizare gaze naturale, reconfirmări cantităţi gaze naturale, nominalizări, alocări, renominalizari) şi de vânzare (energie termică, cenuşă, deşeuri feroase şi neferoase) care presupun: comunicări zilnice, săptămânale şi lunare de date (consumuri, necesare), verificări, întocmire procese verbale de închidere lunară şi acceptarea la plată a facturilor de achiziţie, precum şi emiterea facturilor aferente contractelor de vânzare, reconfirmări cantităţi gaze naturale. La termoficarea urbană, CET Govora a emis un număr de 1.145 de facturi de vânzare către clienţii CET- Termoficare Urbană pentru cele trei oraşe, Râmnicu Vâlcea, Olăneşti şi Călimăneşti, în sumă totală de 738.232 de lei cu TVA.

În cadrul Compartimentului Vânzări Termo al CET Govora sunt înregistrate şi se derulează contractele de vânzare energie termică către populaţie, instituții publice şi agenţi economici pentru cele trei oraşe. În prezent sunt 1.802 clienţi pentru agent termic cu contracte valabile. Pentru municipiul Rm. Vâlcea sunt un număr de 1.542 de clienţi. Pentru oraşul Olăneşti sunt înregistrate 122 de contracte de vânzare valabile, iar pentru oraşul Călimăneşti sunt înregistrate 138 de contracte de vânzare valabile. În cadrul Compartimentului Logistică al CET Govora s-au desfăşurat în septembrie activităţile curente constând în: asigurarea activităţii de transport cu mijloace auto a cărbunelui de la Depozitul Berbeşti Vest (în luna septembrie 2020 a fost transportată cu mijloace auto o cantitate de 30.024 tone); asigurarea activităţii de transport cenuşă la Cariera Panga cu mijloace auto (în luna septembrie 2020 a fost transportată cu mijloace auto la Cariera Panga, o cantitate de 2.600 de tone); întreţinerea şi repararea liniilor ferate industriale aparţinând CET Govora (s-au efectuat, în principal, lucrări de reparaţii pe linia curentă, în porţiunea dintre racordul la Staţia Băbeni şi localitatea Mihăeşti); activitatea de primire-predare a mărfurilor intrate sau ieşite din gestiunile din cadrul Compartimentului Logistică, atât la CET Govora, cât şi la Berbeşti şi Alunu. De asemenea, s-a urmărit stocul de motorină astfel încât să nu se ajungă în situaţia în care să existe sincope în alimentarea cu motorină a utilajelor aparţinând CET Govora şi în data de 20 august 2020 s-a aprovizionat o cantitate de 20.003 kg pentru utilajele de la CET Govora.

Societatea a distribuit creanţe garantate de 13,6 milioane lei

În luna septembrie 2020, CET Govora a distribuit creanţe garantate aferente tranșei VII din Programul de Plată a Creanţelor, anexă la Planul de Reorganizare Modificat al CET Govora, în sumă totală de 13,6 milioane de lei.

Departamentul de Producţie din cadrul CET Govora SA, sub atenta supraveghere a administratorului judiciar, a urmărit în activitatea desfăşurată realizarea următoarelor obiective în luna septembrie: funcţionarea în condiţii de siguranţă şi economicitate a agregatelor de bază şi a instalaţiilor auxiliare; asigurarea energiei termice şi energiei electrice contractate; gestionarea stocurilor de combustibili; realizarea profilaxiei zilnice la instalaţiile şi echipamentele din centrală şi a mentenanţei preventive şi corective în conformitate cu planul anual de mentenanţă; creşterea gradului de încasare a contravalorii energiei termice facturată consumatorilor în municipiul Râmnicu Vâlcea şi oraşele Băile Olăneşti şi Călimăneşti; stabilirea unor scheme de funcţionare care să asigure reducerea costurilor şi creşterea veniturilor; realizarea programului de mentenanţă anual al agregatelor de bază şi a investiţiilor planificate în anul 2020. Cantităţile de abur contractate cu SC Chimcomplex SA, precum şi cantitatea de energie termică necesară la sistemul centralizat de termoficare urbană din municipiul Rm.

Vâlcea au permis ca, în luna septembrie, CET Govora să funcţioneze cu un cazan şi două turbine. Livrarea de energie, atât electrică cât şi energie termică a fost relativ constantă, mai puţin cea de apă fierbinte, în primele două zile, când a avut loc oprirea tehnologică anuală a sistemului centralizat de termoficare urbană. În luna septembrie 2020, cu privire la furnizarea de energia electrică s-a asigurat întreaga cantitate de energie electrică la consumatori (SC Chimcomplex SA, Departamentul Exploatare Minieră Berbeşti şi consumatorii racordaţi la barele centralei).

Livrarea de energie electrică a fost în plaja 43-51 MW. Energia electrică produsă de CET Govora, în cantitate de 43.081 MWh a crescut cu 5% faţă de cea prognozată. Energia electrică livrată, în cantitate de 35.036 MWh, a crescut cu 6,9% faţă de cea prognozată, în condiţiile în care aburul industrial total livrat a crescut cu 6,1%. Aburul industrial de 13 bari şi 35 bari, în cantitate de 22.947 Gcal livrat la SC Chimcomplex SA, a crescut cu 6,1% faţă de cel prognozat a fi consumat. Apa fierbinte livrată de CET Govora la termoficare urbană, în cantitate de 7.688 Gcal faţă de cea prognozată de 6.000 Gcal, a înregistrat o creştere de 28,13%, în condiţiile în care energia termică livrată consumatorilor de 2.338 Gcal, a crescut cu 8,59% faţă de cea prognozată. În oraşul Băile Olăneşti producţia facturată în septembrie 2020 a fost de 5 Gcal.

În oraşul Călimăneşti, producţia facturată de CET Govora în luna septembrie 2020 a fost de 52 Gcal faţă de 65 Gcal în luna septembrie 2019, înregistrând o scădere de 20%. Consumul de gaz natural de 3.912 mii mc realizat a înregistrat o scădere de 2,2% faţă de consumul prognozat. Consumul de cărbune lignit al CET Govora a scăzut cu 5,5% faţă de cel prognozat, respectiv 80.000 tone lignit, la o putere calorifică medie lunară de 1.646 Kcal/Kg lignit, faţă de 1.630 Kcal/kg putere calorifică prognozată lignit.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *