Acționarii SC Chimcomplex SA, convocați să aprobe completarea obiectului de activitate al Sucursalei din Râmnicu Vâlcea

Consiliul de Administraţie al SC Chimcomplex SA a decis zilele treute convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 15 martie 2021. La adunare au dreptul să participe acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor Depozitarul Central, la sfârşitul zilei de 3 martie 2021, considerată ca dată de referinţă.

Ordinea de zi a ședinței AGA este următoarea: aprobarea completării sau modificării Cap. II Obiectul de activitate al societăţii din actul constitutiv al SC Chimcomplex SA, cu codul CAEN 8559 „Alte forme de învăţământ n.c.a.” şi actualizarea actului constitutiv al societăţii în acest sens; împuternicirea preşedintelui consiliului de administraţie al societăţii să semneze forma actualizată a actului constitutiv al societăţii cu toate completările sau modificările efectuate; aprobarea completării obiectului de activitate a SC Chimcomplex SA – Sucursala Râmnicu Vâlcea (cu următoarele coduri CAEN: 8559 – Alte forme de învăţământ n.c.a., 8621 – Activităţi de asistenţă medicală generală, 8622 – Activităţi de asistenţă medicală specializată); mandatarea lui Victor Avram, director Operaţiuni al SC Chimcomplex SA – Sucursala Râmnicu Vâlcea să semneze în numele şi pe seama societăţii înscrisurile necesare înregistrării şi autorizării acestor activităţi; aprobarea datei de 8 aprilie 2021, ca dată de înregistrare, adică de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului nr. 5/2018.

Acţionarii SC Chimcomplex SA îşi pot exercita dreptul la vot în adunarea generală, proporţional cu numărul de acţiuni pe care le posedă. În conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de justificare şi de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial; de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale; ordinea de zi completată, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial al României cu cel puţin 10 zile înaintea adunării generale menţionate în convocatorul iniţial. Potrivit Regulamentului nr. 5/2018, fiecare acţionar, persoană fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de 26 februarie 2021, data numărului de înregistrare.

La majorarea de capital s-au subscris 0,2% din numărul de acţiuni oferite

SC Chimcomplex SA a transmis o informare privind subscrierea în cadrul Etapei I – exercitarea dreptului de preferinţă, din cadrul majorării de capital social aprobată prin AGA din data de 25 mai 2020. Astfel, în data de 12 februarie 2021, Consiliul de Administraţie al SC Chimcomplex SA a luat act de raportul emis de Esinvest SA Focşani privind subscrierea în cadrul Etapei I – exercitarea dreptului de preferinţă, din cadrul majorării de capital social hotărâtă prin AGA din data de 25 mai 2020 şi aprobată prin Decizia ASF nr. 17/07 ianuarie 2021.

Consiliul de administraţie a constatat că, în perioada de preempţiune, derulată în perioada 12 ianuarie 2021 – 11 februarie 2021, s-au subscris 499.455 e acţiuni la preţul de subscriere de 1,26 lei/acţiune, în valoare de 629.313 lei, reprezentând 0,2629% din numărul total de acţiuni oferite.

Astfel, din totalul de 190 de milioane de acţiuni oferite spre vânzare au rămas nesubscrise 189,5 milioane de acţiuni, care vor fi vândute în Etapa a II-a majorării de capital, printr-o ofertă primară adresată unui număr mai mic de 150 de investitori, agreaţi de Consiliul de Administraţie al SC Chimcomplex SA, la preţul de vânzare de 1,88 lei/acţiune, derulată exclusiv prin intermediul Estinvest, care se va desfăşura în perioada 15 februarie 2021 – 15 aprilie 2021, cu posibilitatea închiderii anticipate. De asemenea, Consiliul de Administraţie al SC Chimcomplex SA informează acţionarii care au subscris în perioada de exercitare a dreptului de preferinţă că li se vor înregistra acţiunile în cont la Depozitarul Central, respectiv vor beneficia de toate drepturile şi obligaţiile care decurg din acestea, abia după înregistrarea majorării de capital, respectiv după încheierea etapei a doua a majorării de capital. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei a fost remisă la ASF, însoţită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută în Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară. Autoritatea de Supraveghere Financiară a avut în vedere hotărârea AGEA a SC Chimcomplex SA Borzeşti din data de 25 mai 2020, de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, precum și solicitările formulate de SSIF Estinvest SA cu privire la aprobarea prospectului UE pentru creştere în vederea majorării capitalului social al SC Chimcomplex SA. În data de 25 mai 2020, AGA de la SC Chimcomplex SA a hotărât majorarea capitalului social al societăţii prin aport de numerar, în două etape, cu suma de până la 239,4 milioane de lei, aport destinat asigurării fondurilor necesare derulării de investiţii, pentru asigurarea capitalului de lucru necesar funcţionarii platformelor de la Borzesti şi Râmnicu Vâlcea.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *