Venituri suplimentare şi abateri financiar-contabile în sumă totală de 900.000 de lei la Primăria Râmnicului

Camera de Conturi Vâlcea a realizat o sinteză anul trecut a rezultatelor acţiunii de audit desfăşurată la Primăria Râmnicului, fiind efectuat un audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2019.

La nivelul ordonatorului terţiar de credite din subordine, Liceul de Arte Victor Giuleanu au fost identificate erori de înregistrare în contabilitate, referitoare la: necalcularea şi neînregistrarea amortizării activelor fixe necorporale; evidenţierea eronată în contul 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” a unor active fixe necorporale reprezentate de licenţe şi softuri. La nivelul ordonatorului terţiar de credite din subordine, Şcoala Gimnazială Colonie au fost identificate erori de înregistrare în contabilitate, referitoare la: neevidenţierea bunurilor din domeniul public al Primăriei Râmnicului, primite în administrare cu titlu de folosinţă gratuită; înregistrate eronată în contul 105 „Rezerve din reevaluare” a sumei de 9.000 de lei.

Nu s-a înregistrat în evidenţa contabilă mijloace fixe reprezentând „Locuri de joacă” în valoare totală de 636.000 de lei. O altă neregulă constatată a vizat menţinerea nejustificată în evidenţa fiscală şi contabilă a entităţii la data de 31 decembrie 2019 a sumei totale de 41.000 lei reprezentând debite (amenzi) restante aferente contribuabililor persoane fizice decedate, precum şi debite restante datorate de persoanele juridice radiate din registrele în care au fost înregistrate.

Organele de executare silită din cadrul Primăriei Râmnicului nu au procedat în toate cazurile la determinarea stării de fapt fiscale a contribuabililor declaraţi insolvabili fără bunuri sau venituri urmăribile, abatere constatată în cazul unor contribuabili persoane fizice care înregistrau obligaţii fiscale datorate bugetului local, restante la data de 31 decembrie 2019, în suma de 99.000 de lei, în condiţiile în care aceste persoane au obţinut venituri din salarii. Referitor la modul de calculare, evidenţiere şi încasare a veniturilor bugetului local s-a constatat că nu s-a calculat, evidenţiat şi încasat impozitul pe clădiri, pentru persoanele fizice care nu au declarat construcţiile noi.

Nu au fost calculate şi înregistrate în evidenţa fiscală şi financiar-contabilă a Primăriei Râmnicului accesorii în sumă totală de 228.000 de lei aferente unor creanţe fiscale datorate bugetului local de un număr de 5 persoane juridice, pentru perioada ulterioară datei deschiderii procedurii de insolvenţă, având în vedere că pentru aceste societăţi a fost confirmat şi aprobat planul de reorganizare.

Efectuarea de plăţi nelegale din bugetul local al Primăriei Râmnicului în anul 2019, în valoare de 12.000 de lei, reprezentând indemnizaţia de handicap acordată necuvenit unui număr de 3 beneficiari, întrucât drepturile respective au fost aferente lunii ulterioare celei în care a fost înregistrat decesul acestora.

Nu au fost calculate şi nu au fost înregistrate în contabilitate majorări de întârziere în sumă totală de 200 de mii de lei, aferente obligaţiilor de plată restante, reprezentând redevenţe datorate de 3 persoane juridice, pentru perioada ulterioară datei deschiderii procedurii de insolvenţă având în vedere că pentru aceste societăţi a fost confirmat şi aprobat planul de reorganizare.

Primăria a luat măsuri pentru înlăturarea deficienţelor constatate

Măsurile luate operativ de conducerea entităţii auditate pentru înlăturarea deficienţelor constatate: la nivelul ordonatorului terţiar de credite din subordine, Liceul de Arte Victor Giuleanu au fost efectuate corecţiile în evidenţa financiar contabilă; la nivelul ordonatorului terţiar de credite din subordine, Şcoala Gimnazială Colonie Nuci au fost efectuate corecţiile în evidenţa financiar contabilă; s-au înregistrat în patrimoniul public al Primăriei Râmnicului bunurile reprezentând mijloace fixe – „Locuri de joacă” în valoare totală de 636.000 de lei; în cazul contribuabililor declaraţi insolvabili fără bunuri sau venituri urmăribile, care au obţinut venituri din salarii, au fost întocmite referate pentru înregistrarea obligaţiilor de plată în evidenţa curentă; s-a procedat la scăderea obligaţiilor de plată din evidenţa pe plătitor, în sumă de 28.000 de lei, reprezentând amenzi înregistrate la data de 31 decembrie 2019, în cazul persoanelor fizice decedate; au fost emise decizii de impunere pentru accesorii în sumă de 228.000 de lei, reprezentând majorări de întârziere calculate pentru perioada ulterioară datei deschiderii procedurii de insolvenţă, pentru cele 5 societăţi la care a fost confirmat şi aprobat planul de reorganizare; au fost emise facturi pentru accesorii în sumă totală de 200.000 de lei, aferente redevenţelor neachitate, reprezentând majorări de întârziere calculate pentru perioada ulterioară datei deschiderii procedurii de insolvenţă, pentru cele 3 societăţi la care a fost confirmat şi aprobat planul de reorganizare; s-au întocmit şi transmis adrese către persoanele fizice, care nu au declarat construcţiile noi, în vederea solicitării documentelor necesare, pentru declanşarea procedurii de înregistrare din oficiu a impozitului pe clădiri datorat de acestea şi a majorărilor aferente; referitor la prejudiciul constatat în sumă de 12.000 de lei, reprezentând indemnizaţie de handicap achitată în anul 2019 unor beneficiari decedaţi la data efectuării plăţilor, au fost emise dispoziţiile primarului, în vederea constatării încetării dreptului la indemnizaţia lunară şi recuperarea sumelor încasate necuvenit (suma de 12.000 de lei achitată necuvenit a fost recuperată integral). Cu excepţia aspectelor evidenţiate în raportul de audit financiar, situaţiile financiare luate în ansamblul lor, au fost întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România şi oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare a Primăriei Râmnicului la data de 31 decembrie 2019, şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în perioada auditată.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *