Compensarea datoriilor făcute de Primăria Brezoi şi cercetarea de procurorii anticorupţie s-a făcut cu acordul Finanţelor Publice

Săptămâna trecută, ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie au descins în forţă la sediul primăriei şi la casa primarului localităţii, dar şi la locuinţele mai multor funcţionari, în urma unei autosesizări „in rem” (referitor la fapte, nu persoane). Din analiza documentelor ridicate de către D.G.A. în data de 14 octombrie 2021 a reieşit că percheziţiile vizau cesiunile de creanţe şi compensări realizate de UAT Brezoi în baza legislaţiei în vigoare.

Aceste compensări s-au realizat în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 3 din 30 ianuarie 2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative. Ordonanţa de Guvern stipulează următoarele:

(1) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (13^2) şi (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi ai instituţiilor publice de subordonare locală, care înregistrează arierate la data de 31 ianuarie 2013, au obligaţia diminuării volumului acestora cu cel puţin 85% până la data de 31 martie 2013.”

De asemenea, Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/2018 priveşte rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, coroborată cu Ordinul nr. 3.124 din 18 septembrie 2018 de aplicare a prevederilor art. 28 alin. (3)-(17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018. În această ordonanţă se menţionează şi condiţiile în care se poate face „adoptarea, ulterior aprobării Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 a unor acte normative cu influenţe asupra veniturilor şi i cheltuielilor bugetare: necesitatea achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale la data de 31 iulie 2018, rezultate din relaţii cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. 

Puneri în aplicare (1)

d) stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 iulie 2018, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale.”

În scopul îndeplinirii prevederilor OUG 78/2018 UAT Brezoi a depus la Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice cereri scrise, însoţite de următoarele documente:

a) situaţia obligaţiilor de plată către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către furnizorii care prestează servicii publice;

b) certificatele de atestare fiscala ale acestora;

c) contractele încheiate cu furnizorii de bunuri, servicii sau lucrări/furnizorii care prestează servicii publice, pentru stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b), precum şi acorduri încheiate între UAT, furnizori si furnizorii cărora aceştia le datorează sume, pentru stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. c OUG 78/2018.

„Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a analizat cererile, a emis aprobarea situaţiilor depuse, în urma căreia rectificarea bugetară a fost adoptată prin Hotărâre a Consiliului Local Brezoi. În situaţiile în care UAT Brezoi a avut o obligaţie de plată către un furnizor, iar respectivul furnizor se afla într-un acord de cesiune de creanţe cu un alt furnizor plata a fost realizată către acesta din urmă, în vederea îndeplinirii reglementărilor legislative mai sus prezentate. Prezumţia emiterii acestora către entităţi cu care UAT nu avea contracte în derulare a fost generată de neînţelegerea contractelor de cesiune intermediare. Toate documentele justificative sunt prezentate autorităţilor abilitate, care vor putea corobora conţinutul acestora cu: prevederile Ordonanţelor de Guvern care asigură baza legală pentru reducerea arieratelor şi pentru fundamentarea rectificărilor bugetare şi cu deciziile ANAF (Nr. VLG_STZ-23192 şi Nr. 40/30.10.2018) de aprobare a plăţilor efectuate şi confirmare a legalităţii fiscale a acestora”, se menţionează într-un comunicat al Primăriei Brezoi.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *