Acţionarii SC Univers SA vor aproba repartizarea profitului net din anul trecut, în sumă de 2,64 milioane de lei, pentru surse proprii

La data de 11 aprilie 2022 va avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la SC Univers SA Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare ale anului 2021, pe baza rapoartelor administratorilor şi auditorului financiar extern; aprobarea repartizării întregului profitul net al exerciţiului financiar 2021, în sumă de 2,64 milioane de lei pentru surse proprii; aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2021; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de investiţii al SC Univers SA pentru anul 2022; aprobarea remuneraţiei lunare brute cuvenite administratorilor în anul 2022 şi până la data ţinerii AGA de închidere a exerciţiului financiar 2022 şi a nivelului poliţei de asigurare profesională a administratorilor; numirea auditorului financiar extern SC Combined Ideas SRL Bucureşti, pentru auditarea situaţiilor financiare aferente anilor 2022, 2023 şi 2024 şi mandatarea consiliului de administraţie pentru aprobarea condiţiilor cuprinse în contractul de audit ce se va încheia cu acesta; aprobarea raportului de remunerare aferent exerciţiului financiar 2021; aprobarea întocmirii situaţiilor financiare anuale pentru anul 2021, conform IFRS, set independent de situaţiile financiare anuale întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia română în vigoare; aprobarea datei de 29 aprilie 2022, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor, conform dispoziţiilor din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

Unul sau mai mulţi acţionarii, reprezentând individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunaţilor generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de justificare şi de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial; de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Societatea a primit gratuit 196.048 de acţiuni de la Banca Transilvania

Obiectul principal de activitate al SC Univers SA este comercializarea cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun, cod CAEN 4711, iar activitatea preponderentă efectiv desfăşurată este închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, cod 6820.

Societatea a luat fiinţă în anul 1991 prin decizia Prefecturii nr. 432, prin transformarea fostei Întreprinderi Comerciale de Stat pentru Mărfuri Alimentare Râmnicu Vâlcea, în societate comercială pe acţiuni SC Univers SA, conform Legii 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale. În timpul exerciţiului financiar al anului 2021, nu au avut loc fuziuni sau reorganizări la nivelul societăţii.

În anul 2021, SC Univers SA a primit cu titlu gratuit de la Banca Transilvania un număr de 196.048 de acţiuni. În ceea ce priveşte ponderea din piaţă deţinută, menţionăm că nu există elemente care să conducă la un calcul al deţinerilor din piaţă. Valoarea numerarului din casierie şi al conturilor la bănci, inclusiv investiţiile pe termen scurt şi dobânzile de încasat, era de 5,76 milioane de lei. La data de 31 decembrie 2021, societatea înregistra disponibilităţi băneşti plasate în depozite bancare, în sumă 5,44 milioane de lei.

Societatea are depozite constituite la Banca Transilvania şi CEC Bank, iar la Banca Comercială Română – garanţiile chiriaşilor. Din totalul disponibilităţilor băneşti plasate în depozite bancare, suma de 343.700 lei reprezintă garanţiile contractuale depuse de locatari, pentru care s-au constituit depozite bancare. Societatea a desfăşurat în anul 2021 activitatea de închiriere. Principala piaţă pentru această activitate a fost judeţul Vâlcea.

Având în vedere că activitatea societăţii se bazează pe închirierea spaţiilor proprii disponibile, iar societatea nu are activitate de producţie nu sunt probleme legate de aprovizionarea tehnico-materială. Activitatea de închiriere spaţii comerciale se desfăşoară în baza contractelor de locaţiune încheiate cu persoane juridice şi persoane fizice autorizate. Societatea se confruntă cu existenţa unei puternice concurenţe.

La nivelul oraşului, a crescut numărul de spaţii comerciale cu destinaţia de închiriere. Societatea nu este dependentă semnificativ de vreun client. Salariaţii au beneficiat în anul 2021 de tichete de masă corespunzător numărului de zile în care au fost prezenţi. Salariaţii nu au organizaţie sindicală datorită numărului mic de personal angajat.

SC Univers SA a realizat în 2021 o cifră de afaceri de 3,5 milioane de lei

Conform raportului administratorilor, SC Univers SA a realizat în 2021 o cifră de afaceri de 3,5 milioane de lei. Din punct de vedere al riscului valutar, SC Univers SA este supusă fluctuaţiei cursului de schimb euro-leu întrucât o parte din obligaţiile chiriaşilor sunt exprimate ca echivalentul în lei a unor valori sau sume în euro în sensul că o creştere a cursului favorizează entitatea, dar poate avea ca efect solicitări de reducere de chirii.

La riscul aferent mediului economic, SC Univers SA este supusă prin activitatea desfăşurată riscului mediului economic şi social din ţară şi în special din judeţul Vâlcea, în sensul că realizarea veniturilor din chirii depinde de gradul de ocupare al spaţiilor închiriate.

Pe fondul incertitudinilor din piaţă, preţurile la închiriere din ultima perioadă s-au ajustat, iar scăderea a început să se resimtă după ridicarea stării de urgenţă, ca efect al constrângerilor economice şi sociale din timpul lock-downului, dar şi al scăderii cererii de închiriere de pe unele segmente. Pandemia de coronavirus a afectat numeroase ramuri ale economiei, iar piaţa imobiliară nu poate rămâne imună la schimbările profunde care s-au produs în cursul anului 2021.

Pentru reducerea acestui risc, conducerea SC Univers SA urmăreşte atent dinamica portofoliului de contracte încheiate, urmărind păstrarea unui indice de diversificare ridicat, precum şi o solvabilitate acceptabilă a entităţilor partenere. Riscul de credit reprezintă riscul SC Univers SA de a înregistra pierderii ca urmare a insolvabilităţii locatarilor săi. Există riscul ca chiriaşii societăţii să nu îşi onoreze obligaţiile la scadenţă, deoarece în contextul pandemic lipsa de activitate în spaţiile închiriate de către aceştia duce la scăderea lichidităţilor micilor antreprenori.

Pentru a diminua cât mai mult efectele acestui risc existent la SC Univers SA, respectiv riscul recuperării totale a creanţelor comerciale, consiliul de administraţie a avut în vedere implementarea de politici în vederea îmbunătăţirii perioadei de recuperare a creanţelor şi al evitării intrării în litigiu.

Deşi conducerea societăţii consideră că s-au înregistrat valori corecte pentru taxe, datorii şi impozite către stat, există totuşi un risc ca autorităţile, în unele situaţii, să aibă o opinie diferită faţă de punctul de vedere al societăţii. Există diverse interpretări şi schimbări permanente ale sistemului fiscal din România, în anumite situaţii, autorităţile fiscale pot adopta interpretări diferite faţă de societate ale unor aspecte fiscale şi pot calcula majorări şi penalităţi.

Societatea este supusă riscurilor de preţ în ceea ce priveşte creşterea preţului utilităţilor necesare desfăşurării activităţii (energia electrică, gaze naturale, apă, combustibil). Ca urmare a monitorizării permanente a evoluţiei preţurilor utilităţilor şi analizei rezultatelor financiare obţinute, s-a acţionat în consecinţă prin renegocieri de contracte, atât cu furnizorii, pentru obţinerea unor preţuri rezonabile a utilităţilor, cât şi cu clienţii, pentru recuperarea acestor cheltuieli, în scopul minimizării efectelor acestui tip de risc. SC Univers SA nu are contractate credite bancare şi nu derulează contracte de leasing, de aceea nu este supusă riscului de dobândă.

Fostul director general al societăţii, Răzvan Buzatu este executat silit

La data de 31 decembrie 2021, la SC Univers SA au figurat ca înregistrate în stare de judecată un număr de 11 cauze. Două acţiuni în constatare privind dreptul de proprietate al societăţii asupra a două spaţii comerciale, situate în Râmnicu Vâlcea, pentru care societatea nu deţine titlu de proprietate, dar pe care le foloseşte de peste 30 de ani.

Alte două cauze aflate în procedura insolvenţei, în care SC Univers SA are calitatea de creditor chirografar, înscrisă pe tabelul definitiv al creditorilor. În cauzele privind acţiunile în răspundere împotriva fostului director general, aflate în faza de executare silită, suma totală de recuperat este 488.801 lei. În dosarul de executare silită nr. 351/2017, fostul director general al societăţii, Buzatu Mihai Răzvan, este executat silit, prin trei hotărâri judecătoreşti definitive, să plătească sumele la societate şi cheltuieli de executare. În cele două cauze aflate în procedura insolvenţei, în care SC Univers SA are calitatea de creditor chirografar, înscrisă pe tabelul definitiv al creditorilor, debitorii se află în faliment sau lichidare judiciară. Litigiul privind revendicarea imobiliară a terenului aferent imobilului construcţie „Hala Centrală” se află în fază procesuală de recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după ce Curtea de Apel Piteşti a admis apelul reclamantului. La fond, la Tribunalul Vâlcea, instanţa a respins acţiunea în revendicare formulată de Municipiul Râmnicu Vâlcea. În final, într-o cauză penală, privind pe fostul director general, Buzatu Mihai Răzvan, cercetat pentru comiterea infracţiunii de gestiune frauduloasă, dosarul se află la instanţă de fond, Judecătoria Râmnicu Vâlcea. În cealaltă cauză penală privind pe fostul director general al SC Univers SA şi alţii pentru iniţiere şi constituire de grup infracţional organizat, dosarul se află la instanţă de fond, Tribunalul Dolj, în rejudecare.

Societatea se confruntă cu tendinţa de scădere a chiriilor care sunt solicitate de chiriaşi, fapt ce ar putea duce la scăderea cifrei de afaceri, a profitului din exploatare, comparativ cu anul anterior. Faţă de anul anterior, SC Univers SA a înregistrat la capitalurile proprii o creştere în sumă de 5,7 milioane de lei. La 31 decembrie 2021 a fost efectuată evaluarea spatiilor comerciale din patrimoniul SC Univers SA, la valoarea de piaţă, rezultând o diferenţă pozitivă de 4,68 milioane de lei. La finele anului 2020, capitalurile proprii erau în sumă de 22,3 milioane de lei, faţă de finele anului 2021 în sumă de 28 milioane de lei. Evenimentele economice care afectează în mod semnificativ veniturile din activitatea de bază, ar putea fi solicitarea chiriaşilor de reziliere a contractelor de închiriere sau reducerea semnificativă a chiriilor.

Imobilizările corporale erau în valoare brută de 17,38 milioane de lei

La sfârşitul anului trecut, imobilizările corporale ale SC Univers SA erau în valoare brută de 17,38 milioane de lei. La data de 31 decembrie 2021, s-a făcut reevaluarea clădirilor la preţul de piaţă. În conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, în categoria investiţiilor imobiliare au fost trecute construcţiile aflate în patrimoniu care sunt închiriate sau au ca destinaţie activitatea de închiriere. Proprietăţile SC Univers SA sunt în stare bună de funcţionare, sunt operaţionale şi performante. Ultima reevaluare a clădirilor pentru impozitare a fost efectuată la 31 decembrie 2019.

Terenul aferent construcţiei Hala Centrală şi spaţii laterale, în suprafaţă de 1074 mp a fost pierdut de SC Univers SA la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în favoarea Municipiului Râmnicu Vâlcea. Menţionăm că imobilul construcţie Hală Centrală nu se află în posesia şi folosinţa societăţii, evidenţa contabilă şi nici declarată la Direcţia Economică Râmnicu Vâlcea, având în vedere sentinţa civilă (nefavorabilă) nr. 394/20 iunie 2002, pronunţată de Tribunalul Vâlcea, în dosarul nr. 2410/2002, rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care a fost admisă acţiunea în revendicare a Municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru imobilul Hala Centrală. Conform deciziei nr. 619/03 iunie 2015 emisă de către BVB începând cu data de 5 iunie 2015 acţiunile SC Univers SA se tranzacţionează pe Sistemul Alternativ de Tranzacţionare, administrat de Bursa de Valori Bucureşti, simbol UNVR. Evidenta valorilor mobiliare se ţine de către registrul independent SC Depozitarul Central SA.

În cursul anului 2021, societatea şi-a îndeplinit obligaţiile de raportare în piaţa conform Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. În conformitate cu hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC Univers SA din data de 26 februarie 2021 plata dividendelor aferente exerciţiului financiar 2020 s-a desfăşurat cu respectarea următoarelor condiţii: potrivit propunerii avansate, dividendul brut ce urmează a se acorda pentru o acţiune deţinută se fixează la 2,29 lei/acţiune, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de 99,83% din profitul net repartizat; acţionarii îndreptăţiţi să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exerciţiul financiar din anul 2020 sunt cei ce au fost înregistraţi în registrul consolidat al acţionarilor la data de înregistrare 16 martie 2021. Cheltuielile de distribuire (comisioanele) au fost suportate de către acţionarii SC Univers SA din valoarea dividendului net. Societatea nu a achiziţionat acţiuni proprii, dar nici nu a emis obligaţiuni sau alte titluri de creanţă. În anul 2021 a avut loc o evaluare a consiliului de administraţie, sub conducerea preşedintelui. În cursul anului 2021, Consiliul de Administraţie al SC Univers SA s-a întrunit cel puţin o dată pe trimestru. Numărul total de şedinţe al consiliului de administraţie în cursul anului 2021 a fost de 34.

Indemnizaţiile brute ale membrilor consiliului de administraţie şi ale directorului general al SC Univers SA, conform contractului de mandat aferente anului financiar 2021, au fost de 122.568 lei. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate: 796.642 acţiuni cu o valoare de 2,5 lei, din care, deţinute de către SIF Oltenia 587.519 acţiuni, persoane fizice şi juridice 209.123 acţiuni.

Auditorul societăţii: situaţiile financiare pe 2021 sunt prezentate fidel

Potrivit raportului cu privire la auditul situaţiilor financiare ale SC Univers SA, situaţiile financiare pe 2021 prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziţia financiară a societăţii la data de 31 decembrie 2021 şi performanţa sa financiară, aferente exerciţiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu prevederile cuprinse în OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, împreună cu modificările ulterioare.

„Am desfăşurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit şi Legea nr. 162/2017. Responsabilităţile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secţiunea Responsabilităţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiare din raportul nostru. Suntem independenţi faţă de societate, conform Codului Etic al Profesioniştilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerinţelor etice relevante pentru auditul situaţiilor financiare din România şi ne-am îndeplinit celelalte responsabilităţi etice, conform acestor cerinţe. Credem ca probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Atragem atenţia asupra efectelor posibile pe care criza datorată pandemiei cu virusul COVID-19 le poate avea asupra societăţii şi a mediului în care aceasta operează şi măsurilor pe care conducerea, eventual trebuie să le adopte pentru a întâmpina aceste efecte. Situaţia actuala indică faptul că efectele acestei crize se pot prelungi şi nu este posibilă estimarea unui impact viitor. Notele la situaţiile financiare nu cuprind referire cu privire la aceste aspecte. Opinia noastră nu este modificată, ca urmare a aspectului menţionat. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea şi prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerinţele OMFP nr. 1802/2014 – Reglementări contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, care să nu conţină denaturări semnificative şi pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conţină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. Opinia noastră cu privire la situaţiile financiare nu acoperă si aceste alte informaţii si cu excepţia cazului in care se menţionează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea. În legătură cu auditul situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informaţii şi, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informaţii sunt semnificativ inconsecvente cu situaţiile financiare, sau cu cunoştinţele pe care noi le-am obţinut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ”, se arată în raportul de audit.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *