Administratorul judiciar al CET Govora vrea modificarea planului de reorganizare, în sensul prelungirii duratei până la 18 iulie 2023

La Tribunalul Vâlcea, administratorul judiciar Euro Insol SPRL a înregistrat o nouă propunere de modificare a planului de reorganizare al debitoarei CET Govora, precum şi prelungirea duratei executării planului până la 18 iulie 2023.

Modificarea şi prelungirea duratei executării planului de reorganizare privind debitoarea CET Govora au fost întocmite şi propuse de către administratorul judiciar Euro Insol SPRL, care este totodată şi autorul planului de reorganizare, votat de creditorii societăţii şi confirmat de judecătorul sindic. În ceea ce priveşte durata de implementare a planului de reorganizare votat de creditorii CET Govora în data de 27 ianuarie 2020 şi confirmat de judecătorul-sindic, administratorul judiciar Euro Insol propune prelungirea duratei executării planului de reorganizare cu încă un an, respectiv până în data de 18 iulie 2023, prin raportare şi la dispoziţiile prevăzute de Legea nr. 85/2014.

Prezentul plan de reorganizare nu modifică cuantumul creanţelor asumate de CET Govora, prin planul de reorganizare confirmat de judecătorul sindic prin sentinţa civilă nr. 1196/18 iulie 2018, prin raportare la creanţele aflate în sold la data confirmării prezentului plan dar modifica termenul final de realizare, respectiv 18 iulie 2023, prin prelungirea cu un an, fără a depăşi o durată totală maximă a derulării planului de 5 ani de la confirmarea iniţială, respectiv sentinţa civilă nr. 1196/18 iulie 2018.

Activitatea CET Govora de producere de energie electrică şi termică pe bază de cărbune este ineficientă având în vedere următoarele: imposibilitatea asigurării din carierele proprii, a cantităţii totale de cărbune necesar funcţionarii centralei, precum şi scăderea puterii calorifice a cărbunelui, ca urmare a epuizării progresive a rezervei de cărbune; conformarea la cerinţele de mediu privind emisiile poluante în atmosferă a două cazane pe cărbune necesită investiţii de circa 50 milioane de euro; uzura fizică şi morală a echipamentelor energetice aflate în operare având durata de viaţă epuizată, etc.

Astfel, producerea de energie termică pe bază de cărbune nu mai este sustenabilă pe termen mediu şi lung, fiind necesară înlocuirea urgentă a actualelor instalaţii cu o nouă centrală de cogenerare de înaltă eficienţă pe gaze naturale.

Planul modificat prevede achitarea 100% a tuturor creanţelor aflate în sold

Până la finalizarea investiţiei în noua centrală în cogenerare, este necesară continuarea activităţii debitoarei CET Govora, prin prelungirea termenului final de realizare a planului de reorganizare până la data de 22 iulie 2023.

În acest sens, expertul evaluator Darian DRS urmează să finalizeze raportul de evaluare privind activitatea de exploatare a cărbunelui. Transferului unei părţi din fondul de comerţ, respectiv activele ce compun activitatea de extragere a cărbunelui către o persoană juridică constituită anterior sau ulterior confirmării planului este condiţionată de transferul sau valorificarea într-o primă fază a activelor necesare realizării investiţiei – centrala de cogenerare de înaltă eficienţă pe gaz natural.

Condiţiile şi termenii necesari funcţionarii CET Govora până la finalizarea investiţiei, respectiv noua centrală în cogenerare, respectiv modalitatea de transfer a activităţii de extragere a cărbunelui, inclusiv funcţionarea carierelor de extragere a cărbunelui în această perioadă intermediară, vor fi supuse aprobării Adunării Creditorilor CET Govora, ce va fi convocată în acest sens, fără ca aceasta să reprezinte o modificare de plan. În prezent, la CET Govora, procesul de extragere a cărbunelui este exclusiv de suprafaţă şi se desfăşoară în trei cariere. Din totalul sumei datorată, în cuantum de 99,1 milioane de lei, CET Govora a achitat suma de 82,97 milioane de lei, iar în prezent soldul rămas de plată îl reprezintă suma de 16,14 milioane de lei. Planul prevede achitarea 100% a tuturor creanţelor aflate în sold, prin raportare la creanţele aflate în sold la data confirmării prezentului plan.

Reamintim şi faptul că de la data deschiderii procedurii insolvenţei şi până în prezent, CET Govora a achitat creanţe curente către bugetul de stat consolidat de peste 500 milioane de lei.

Creanţele născute în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală.

Efectele confirmării planului de reorganizare modificat şi prelungit sunt: continuarea activităţii CET Govora, până la finalizarea investiţiei în noua centrală în cogenerare, aceasta reprezentând singura soluţie pentru asigurarea agentului termic pentru populaţia municipiului Râmnicu Vâlcea, spitale, şcoli, instituţii publice; achitarea tuturor creanţelor rămase de plată; menţinerea locurilor de muncă pentru cei 1297 de angajaţi; susţinerea bugetului consolidat al statului, prin plata obligaţiilor fiscale decurgând din activitatea curentă a societăţii. În aceste condiţii, administratorul judiciar al CET Govora propune prelungirea duratei executării planului de reorganizare cu încă un an.

Acţionarul CET Govora, de acord cu prelungirea planului de reorganizare

Consiliul Judeţean Vâlcea (în calitate de unic acţionar) a solicitat conducerii CET Govora să întreprindă toate demersurile legale şi necesare pentru prelungirea planului de reorganizare al debitoarei cu încă 1 an, astfel încât populaţia, unităţile şcolare, unităţile sanitare, instituţiile şi serviciile publice, precum şi agenţii economici din municipiul Râmnicu Vâlcea să nu rămână fără apă caldă şi căldură în sezonul de încălzire 2022-2023.

„Având în vedere stadiul procedurii de insolvenţă al CET Govora, aflată pe rolul Secţiei a II-a Civilă a Tribunalului Vâlcea, ce formează obiectul dosarului nr. 1396/90/2016, precum şi următoarele aspecte: Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de acţionar unic al CET Govora, are în implementare proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice”, astfel încât instalaţiile aferente sistemului de termoficare urbană să fie conforme cu legislaţia de mediu şi să respecte valorile limită de emisii în conformitate cu prevederile Directivei nr. 2010/75/UE, transpusă în legislaţia, în vigoare, în România prin Legea nr.278/2013.

Consiliul Judeţean Vâlcea a actualizat în luna decembrie 2021 masterplanul privind reabilitarea sistemului de încălzire centralizată din municipiul Râmnicu Vâlcea, prin care se prevede dezvoltarea şi finanţarea unei centrale de cogenerare pe gaz metan, pentru şi asigurarea energiei termice a sistemului centralizat al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu punerea în funcţiune în anul 2023.

La data întocmirii prezentei adrese, toate reţelele şi instalaţiile aferente acestora pe care Judeţul Vâlcea le are în proprietate publică, sunt exploatate de CET Govora, în calitate de operator, care are concesionat serviciul public de alimentare cu energie termică în municipiul Râmnicu Vâlcea, prin intermediul cărora asigură agentul termic de încălzire şi apă caldă menajeră pentru populaţie în sistem centralizat de termoficare urbană.

Consiliul Judeţean Vâlcea, faţă de calitatea Judeţului Vâlcea de unic acţionar al CET Govora, în scopul conformării la legislaţia de mediu, a demarat procedura de achiziţie publică a studiului de fezabilitate, în vederea elaborării avizului de mediu pentru noua centrală de cogenerare, astfel încât, punerea în operă a proiectului acesteia să se finalizeze în anul 2023, în conformitate cu masterplanul privind reabilitarea sistemului de încălzire centralizată din municipiul Râmnicu Vâlcea. Luând în considerare faptul că, activitatea CET Govora a fost afectată de contextul actual ai pandemiei cu Sars-Cov-2, iar la nivelul societăţii s-a dispus, în anumite perioade, măsura întreruperii totale a activităţii Departamentului Exploatare Minieră din cadrul CET Govora, salariaţii au fost trimişi în şomaj tehnic.

Conform legii, în cazul debitorului aflat în reorganizare judiciară, care şi-a întrerupt activitatea total sau parţial ca efect al măsurilor adoptate de autorităţile publice competente, pentru prevenirea răspândirii pandemiei de Covid-19, perioada de executare a planului de reorganizare se poate prelungi fără a depăşi o durată totală a derulării sale de 5 ani şi se poate modifica, în mod corespunzător, dacă este cazul”, se arată în adresa Consiliului Judeţean Vâlcea.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *