COSTESTI – ANUNȚ LICITAȚIE CU OFERTĂ ÎN PLIC ÎNCHIS, ÎNCHIRIERE CĂSUȚE DE LEMN PENTRU ACTIVITĂȚI COMERCIALE

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

Primăria Comunei Costești, județul Vâlcea, cod fiscal 2541509, Comuna Costești, sat. Costești, strada Primărie, nr. 6, județul Vâlcea, persoană de contact Cioranu Victor Aurel, telefon 0724779239.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

Închiriază 7 căsuțe de lemn , cu suprafața construită de 8 mp/căsuță, situate in punctul de vizitare Muzeul Trovanților, din satul Costești, aflat în domeniul privat al comunei Costești, județul Vâlcea, în vederea desfășurării de activități comerciale având număr CF 35197 și număr cadstral 35197

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21 din  data de 27.04.2022.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul primăriei din Comuna Costești, sat. Costești, strada Primărie, nr. 6, județul Vâlcea, în perioada 09.05.2022-20.05.2022 , în zilele lucrătoare între orele 9,00-15,00.

        3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul de relaţii cu publicul a Primăriei Costești din Comuna Costești, sat. Costești, strada Primărie, nr. 6, județul Vâlcea.

         3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 100 lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei Costești din Comuna Costești, sat. Costești, strada Primărie, nr. 6, județul Vâlcea.

         3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 18 mai 2022, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele

        4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 25 mai 2022, ora 12.00.

        4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Costești din Comuna Costești, sat. Costești, strada Primărie, nr. 6, județul Vâlcea.

       4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  27 mai 2022, ora 10.00, la sediul Primăriei Costești din Comuna Costești, sat. Costești, strada Primărie, nr. 6, județul Vâlcea.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Vâlcea , strada Scuarul Revoluției, nr. 1,  tel. 0250739120, fax: 0250732207, email: tr.valceacivil2@just.ro, în termenele stabilite de lege.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 29.04.2022

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *