Contul de execuţie al bugetelor locale pe ansamblul judeţului Vâlcea prezenta la data de 31 decembrie 2020 un excedent de 78,14 milioane de lei

Conform unui raport privind finanţele publice locale pe anul 2020, realizat de Camera de Conturi Vâlcea, contul de execuţie al bugetelor locale pe ansamblul judeţului Vâlcea prezentau la data de 31 decembrie 2020 un excedent curent în sumă de 78,14 milioane de lei.

La nivelul judeţului Vâlcea, nu au fost raportate venituri şi cheltuieli aferente unor credite externe contractate de unităţile administrativ-teritoriale. Bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2020 la nivelul judeţului Vâlcea cuprinde totalitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului, bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetele creditelor externe, bugetele creditelor interne şi bugetele fondurilor externe nerambursabile. Camera de Conturi Vâlcea este structură teritorială a Curţii de Conturi a României şi îşi desfăşoară activitatea în baza dispoziţiilor prevăzute de Constituţia României, Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, cu modificările şi completările ulterioare şi a celorlalte norme şi regulamente elaborate şi aprobate de către plenul Curţii de Conturi a României.

Exercitarea la nivel teritorial a funcţiei de audit financiar şi de conformitate se realizează asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public şi se concretizează în furnizarea de rapoarte privind utilizarea şi administrarea acestora, în conformitate cu principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii.

De asemenea, Camera de Conturi Vâlcea are competenţa de a exercita auditul performanţei asupra gestiunii bugetului general consolidat, precum şi a oricăror fonduri publice, în limita competenţelor stabilite de lege. Prezentul raport reprezintă o sinteză a constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate în urma misiunilor de audit financiar, audit de conformitate şi audit al performanţei efectuate de către Camera de Conturi Vâlcea la entităţile de interes local auditate în anul 2021.

Încasările realizate în 2020 au reprezentat 64,1% din prevederile definitive

Potrivit datelor centralizate la nivelul serviciilor de specialitate din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, prevederile bugetare anuale definitive la venituri au însumat 2,18 miliarde de lei, iar încasările realizate au însumat 1,4 miliarde de lei reprezentând 64,1% din prevederile definitive. Spre deosebire de anii precedenţi, când procentul scăzut de realizare pe total venituri a fost influenţat de categoria „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări”, în execuţia bugetară a anului 2020 cel mai scăzut grad de realizare a fost înregistrat de „Veniturile din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri”. Veniturile din impozite şi taxe locale au avut o evoluţie descendentă, în ceea ce priveşte gradul de realizare, scăzând de la 50% în anul 2018, la 43,4% în anul 2019, pentru ca în 2020 să ajungă la 42,9%.

Printre cauzele acestei evoluţii pot fi enumerate: fundamentarea eronată a sumelor ce pot fi atrase şi implicit prevăzute ca venituri ale bugetelor locale, neluarea în considerare a caracterului ocazional al unor venituri, dar şi disfuncţionalităţile semnalate în continuare la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale în urmărirea şi încasarea acestor venituri, în special în aplicarea procedurilor de executare silită. De altfel şi în ceea ce priveşte situaţia celorlalte categorii de venituri se constată că gradul de realizare se situează pe o linie descendentă cu excepţia sumelor primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări.

La partea de cheltuieli, prevederile anuale cuprinse în bugetele locale au fost realizate la data de 31 decembrie 2020 în proporţie de 60,5%, în scădere faţă de anul 2019, când s-a înregistrat un procent de 67,3%. Potrivit execuţiei bugetare anuale, la partea de cheltuieli, rezultă că la data de 31 decembrie 2020, s-au efectuat plăţi în sumă de 1,32 miliarde de lei, care s-au încadrat în prevederile anuale definitive aprobate, de 2,18 miliarde de lei. Cele mai mici realizări s-au consemnat plăţile pentru proiectele cu finanţare externă nerambursabilă (33,7%) şi cheltuielile de capital (42,8%), în timp ce la alte titluri de cheltuieli, realizările au depăşit 90% cum este spre exemplu cazul cheltuielilor de personal, cu 93,7%. Comparativ cu exerciţiul bugetar precedent, ponderea cheltuielilor pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile s-a dublat, înregistrând o creştere, de la 6% în anul 2019, la 13% în anul 2020, în timp ce celelalte categorii de cheltuieli au scăzut ca pondere, respectiv cheltuielile de personal, de la 30% la 29%, cheltuielile de capital, de la 27% la 22%, iar cheltuielile cu bunuri şi servicii au scăzut, de la 20% la 19%.

La nivelul Camerei de Conturi a fost programată realizarea a 40 de controale

În conformitate cu programul de activitate pe anul 2021 şi a modificărilor intervenite, la nivelul Camerei de Conturi Vâlcea a fost programată realizarea a 40 acţiuni de control sau audit care privesc entităţi de interes local şi au următoarea structură: 33 misiuni de audit financiar; 6 acţiuni de audit de conformitate; o misiune de audit al performanţei. Pe lângă acţiunile de control menţionate mai sus, pe parcursul anului a mai fost solicitată şi aprobată introducerea a 94 de acţiuni de follow-up care vizează verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizii, respectiv 3 acţiuni de verificare a modului de implementare a recomandărilor formulate în auditul performanţei din anul anterior.

Cele 40 de misiuni au fost prevăzute a se realiza la un număr de 34 de unităţi administrativ-teritoriale şi 4 societăţi comerciale de interes local.

În conformitate cu prevederile din regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, cu ocazia auditării situaţiilor financiare la ordonatorii principali de credite, au fost supuse verificării şi transferurile de fonduri publice către un număr de 47 entităţi publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite, sub aspectul fundamentării şi justificării sumelor solicitate, al monitorizării şi controlului utilizării fondurilor. În urma valorificării constatărilor din actele de control încheiate, a fost emis un număr de 29 decizii, prin care au fost dispuse 240 măsuri pentru remedierea abaterilor şi neregulilor constatate, care vizează: stabilirea, înregistrarea şi încasarea veniturilor suplimentare identificate în timpul acţiunilor de audit; îndeplinirea de către conducerea entităţilor auditate a obligaţiei de a stabili întinderea prejudiciului şi de a dispune măsuri pentru recuperarea acestuia; înlăturarea neregulilor constatate în activitatea financiar-contabilă sau fiscală.

Ca urmare a misiunilor de audit financiar efectuate, în 27 de cazuri au fost exprimate opinii contrare, urmare a faptului că datorită denaturărilor constatate situaţiile financiare, în ansamblul lor, nu au prezentat fidel performanţa financiară a entităţii şi celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în perioada auditată. În 6 cazuri, au fost exprimate opinii de audit cu rezerve, cu paragraf de evidenţiere a anumitor aspecte.

În perioada de referinţă, nu a fost emis nici un certificat de conformitate. Gradul de cuprindere în acţiunile de control programate a se desfăşura în anul 2021 a entităţilor din competenţa Camerei de Conturi a fost de 29%. Referitor la ordonatorii de credite, procentul este de 31%, ceea ce asigură cuprinderea acestora în acţiuni de control cel puţin o dată la trei ani. Un grad mai redus de cuprindere în acţiuni de verificare se înregistrează la societăţile comerciale de interes local deoarece o bună parte dintre acestea nu au avut activitate potrivit situaţiilor financiare depuse la organele fiscale sau sunt recent înfiinţate.

S-au identificat venituri suplimentare sau prejudicii, de 46,28 milioane lei

Urmare acţiunilor de control desfăşurate şi finalizate de Camera de Conturi la data raportului, au fost constatate în 2020 venituri suplimentare datorate bugetelor publice în sumă estimată de 3,12 milioane de lei, prejudicii în sumă de 2 milioane de lei şi au fost consemnate abateri cu caracter financiar contabil, care nu au determinat identificarea de venituri suplimentare sau prejudicii în sumă de 46,28 milioane de lei. Includerea investiţiilor în proiectul bugetului fără ca, în prealabil să fie elaborate şi aprobate documentaţiile tehnico-economice este o abatere identificată cu ocazia misiunilor de audit financiar efectuate la unităţile administrativ teritoriale ale comunelor Lădeşti şi Muereasca şi municipiului Drăgăşani.

Nerespectarea de către ordonatorii de credite ai bugetelor locale a obligaţiei de a fundamenta veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent, în situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an s-a constatat cu ocazia misiunilor de audit financiar efectuate la primăriile Păuşeşti, Şirineasa, Stoileşti şi Zătreni.

Cu ocazia misiunilor de audit financiar efectuate la primăriile Budeşti, Scundu, Şirineasa şi Stroeşti s-a constatat că nu au fost estimate veniturile la nivelul lor real, datorită neorganizării şi neefectuării inventarierii materiei impozabile, iar Primăria Grădiştea nu a inclus în bugetul local taxa de salubrizare. Inexistenţa de credite bugetare aprobate potrivit legii pentru programele multianuale este o abatere identificată la Primăria Stoileşti.

Neconstituirea fondului de rezervă bugetară, la dispoziţia consiliului local, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor este o abatere identificată cu ocazia misiunii de audit financiar efectuate la Primăria Popeşti. Neconducerea evidenţei contabile conform principiilor contabilităţii pe bază de angajamente şi prevalenţei economicului asupra juridicului, s-a constatat la primăriile Boişoara, Budeşti, Şirineasa şi la Şcoala Gimnazială sat Dăeşti (ordonator terţiar de credite al Primăriei Popeşti), unde anumite operaţiuni financiare nu au fost reflectate în evidenţa contabilă în perioada când au avut loc ci pe măsură ce valoarea a fost încasată sau trimestrial (valoarea totală a abaterilor financiar contabile a fost estimată la 183.000 lei). Cu ocazia misiunii de audit financiar efectuate la Primăria Budeşti, s-a constatat că evidenţa sintetică şi analitică a patrimoniului entităţii nu este condusă în conformitate cu normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, fiind identificate abateri privitoare la organizarea evidenţei analitice a activelor fixe corporale.

Nestabilirea şi neînregistrarea amortizării activelor fixe corporale şi necorporale, conform prevederilor legale s-a constatat cu ocazia verificărilor efectuate la Primăria Ocnele Mari şi la Şcoala Gimnazială Zătreni, valoarea totală a abaterii fiind estimată la 83.000 lei.

Neconstituirea provizioanelor pentru diverse elemente patrimoniale s-a constatat cu ocazia misiunii de audit financiar efectuat la Primăria Popeşti. Entitatea nu a constituit provizioane pentru obligaţiile din litigii comerciale la care, pe baza deciziilor instanţelor, este probabilă o ieşire de resurse, în sumă estimată de 222.000 lei. Primăria Slătioara a majorat în mod nejustificat valoarea activelor corporale, cu suma totală de 3,27 milioane de lei, reprezentând obiective de investiţii recepţionate şi înregistrate în anul 2019. Primăria Lădeşti a menţinut nejustificat în categoria activelor fixe bunuri în valoare de 203.000 lei care, prin natura şi valoarea lor, se încadrează în categoria obiectelor de inventar.

Nereguli privind concesionarea de servicii şi asocierile în participaţiune

Tot Camera de Conturi Vâlcea a descoperit nereguli privind vânzarea sau scoaterea din funcţiune a activelor corporale, concesionarea sau închirierea de bunuri proprietate publică şi privată a statului şi a primăriilor, concesionarea de servicii cu caracter public şi asocierile în participaţiune.

Cu ocazia misiunilor de audit efectuate la primăriile Sălătrucel, Ioneşti şi Zătreni, s-a constatat că nu s-a stabilit nivelul redevenţei şi termenele de plată în cazul contractelor de concesionare a serviciului public de salubrizare. Urmare misiunilor de audit financiar efectuate la primăriile Boişoara, Lădeşti şi Olanu, s-a constatat că nu s-a asigurat cadrul legal pentru organizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cele trei entităţi neluând măsurile legale pentru funcţionarea serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare.

Neurmărirea respectării clauzelor contractuale referitoare la termenele de plată şi necalcularea de penalităţi de întârziere pentru neachitarea ori achitarea cu întârziere a redevenţei/chiriei datorate de concesionari/chiriaşi s-a constatat cu ocazia misiunilor de audit efectuate la primăriile Ioneşti, Şuşani, Zătreni, Drăgăşani, Ocnele Mari şi Berbeşti, fiind estimate venituri suplimentare de 1,38 milioane de lei. Urmare misiunilor de audit financiar efectuate la primăriile Stoileşti, Berbeşti şi Ocnele Mari, au fost identificate şi alte constatări privind vânzarea, închirierea şi concesionarea unor active corporale. Ele constau, la Primăria Berbeşti, în vânzarea unui teren fără ca valoarea de pornire să fie stabilită printr-un raport de evaluare, aprobat prin hotărâre a consiliului local.

Primăria Ocnele Mari a încheiat, nelegal, un contract de comodat, în locul unuia de concesiune, pentru un activ din patrimoniul public al oraşului, fiind estimate venituri suplimentare de 9.000 lei. Primăria Stoileşti a compensat în mod eronat redevenţa pentru un imobil concesionat cu valoarea unor investiţii efectuate de concesionar, dar neaprobate prin hotărâre a consiliului local şi nu a înregistrat în evidenţa contabilă valoarea compensată legal pentru alte investiţii efectuate, în valoare de 7.000 lei.

Neîntocmirea strategiei anuale de achiziţie publică sau a programului anual de achiziţie publică în termen, în structurile legal aprobate este o abatere identificată cu ocazia verificărilor efectuate la Primăria Popeşti şi la Colegiul Energetic, ordonator terţiar de credite al Primăriei Râmnicu Vâlcea.

O abatere identificată urmare verificărilor efectuate la Spitalul Municipal, ordonator terţiar de credite al Primăriei Drăgăşani, a fost alegerea incorectă a procedurii de achiziţie, fără respectarea pragurilor valorice prevăzute de lege în cazul procedurii de atribuire a serviciilor de preparare şi transport a hranei necesare pacienţilor internaţi în spital. Utilizarea metodei de calcul a valorii estimate a achiziţiei pentru evitarea aplicării procedurilor de atribuire prevăzute de lege s-a constatat la Primăria Râmnicului, în cazul lucrărilor de modernizare a unui imobil. În 15 situaţii, întâlnite la 11 ordonatori de credite, au fost efectuate plăţi pentru lucrări neexecutate, fiind constatate prejudicii în sumă totală de 823.000 lei.

Camera de Conturi Vâlcea a realizat misiuni de audit la 4 societăţi de stat

În anul 2021, Camera de Conturi Vâlcea a realizat patru misiuni de audit de conformitate (control) la SC ETA SA Râmnicu Vâlcea, SC Apavil SA Râmnicu Vâlcea, SC Gospodărire Locală Bujoreni SRL şi SC Gospodărire Locală Berbeşti SRL, agenţi economici de subordonare locală, tematica fiind „Controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat al UAT de către RA de interes local şi SC cu capital integral sau majoritar al UAT”.

De asemenea, au mai fost efectuate două misiuni de audit de conformitate cu tema „Verificări cu privire la aspecte legate de gestionarea elementelor patrimoniale ale entităţii”, la primăriile Mateeşti şi Buneşti. Neîntocmirea sau întocmirea programelor de investiţii fără respectarea condiţiilor prevăzute de lege s-a constatat cu ocazia misiunii efectuate la SC Apavil SA, care a întocmit respectivele programe, aprobate ca anexă la bugetul de venituri şi cheltuieli, cu depăşirea limitei surselor legale de finanţare a acestora.

Neconducerea evidenţei contabile, conform principiilor contabilităţii pe bază de angajamente şi prevalenţei economicului asupra juridicului (realităţii asupra aparenţei) s-a constatat la SC Gospodărire Locală Berbeşti SRL, care nu a înregistrat, în perioada în care s-au realizat, venituri din prestări servicii în valoare de 10.000 lei. Alte abateri referitoare la organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului s-au constatat cu ocazia misiunii de audit de conformitate efectuate la SC Gospodărire Locală Berbeşti SRL, entitate care nu a înregistrat în evidenţa extracontabilă bunurile din domeniul public şi privat al oraşului Berbeşti primite spre exploatare.

Neînregistrarea unor operaţiuni de intrare/ieşire a unor elemente patrimoniale s-a constatat cu ocazia misiunii de verificare efectuate la SC Apavil SA şi constă în neînregistrarea în valoarea unor investiţii în curs a costurilor cu lucrările de proiectare în sumă de 24.000 lei. Alte abateri privind concordanţa datelor înregistrate în evidenţa tehnico-operativă cu cele din evidenţa financiar-contabilă şi cu cele preluate în balanţele de verificare şi înscrise în situaţiile financiare au fost identificate la SC ETA SA şi constau în evidenţa consumului de carburant calculat pe baza numărului de kilometri înscrişi în anexele contractului de delegare şi nu pe baza kilometrilor parcurşi efectiv conform aparatelor de bord.

Alte abateri privind reflectarea reală şi exactă a operaţiunilor financiar contabile în bilanţurile contabile şi în conturile anuale de execuţie bugetară, s-au constatat cu ocazia verificărilor efectuate la SC Apavil SA şi SC Gospodărire Locală Berbeşti SRL. Nerespectarea prevederilor legale privind întocmirea şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare este o abatere identificată la SC Gospodărire Locală Berbeşti SRL, care nu a supus auditului statutar situaţiile financiare, conform prevederilor legale, înainte de depunerea acestora la organul fiscal competent.

Neorganizarea activităţii de control financiar de gestiune la nivelul operatorului economic, pentru controlul gestiunilor proprii s-a constatat cu ocazia misiunii de audit efectuate la SC Gospodărire Locală Berbeşti SRL. Urmare misiunilor de audit efectuate la SC Apavil SA şi SC Gospodărire Locală Berbeşti SRL, au fost identificate alte abateri privind constituirea şi utilizarea fondurilor pentru desfăşurarea de activităţi conform scopului, obiectivelor şi atribuţiilor prevăzute în actele normative prin care au fost înfiinţate entităţile.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *