SC Apavil SA a realizat anul trecut venituri totale de 73,7 milioane de lei şi un profit brut de 6,64 milioane de lei

Recent, a avut loc Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Apavil SA, fiind aprobate următoarele proiecte de hotărâri: situaţiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie şi de auditorul financiar; repartizarea profitului net realizat în anul 2021; aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Apavil SA pe anul 2021; prezentarea raportului anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor pe anul 2021.

Astfel, societatea a realizat anul trecut venituri totale de 73,7 milioane de lei şi un profit brut de 6,64 milioane de lei.

SC Apavil SA are ca activitate preponderentă captarea, tratarea şi distribuţia apei. Societatea îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru autorităţile locale care i-au delegat, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, gestiunea serviciului, conform contractului nr. 1/2008. Consiliul de Administraţie al SC Apavil SA este format din următoarele persoane: Ciobanu Elena Daniela, Nistor Ioan, Miu Ana Elena, Predescu Elena Simona şi Duţu Mihai Gheorghe. Astfel, în ceea ce priveşte activitatea membrilor consiliului de administraţie, precizăm că în cursul anului 2021 s-au întrunit în şedinţe lunare în care au fost analizate problemele curente şi de perspectivă ale societăţii, fiind emise 53 de decizii.

De asemenea, s-au analizat şi efectuat analize periodice privind: situaţia economico-financiară a societăţii; gradul de realizare a indicatorilor de performanţă, anexă la contractul de mandat al directorului general; stadiul derulării contractelor de lucrări realizate cu fonduri europene.

Situaţiile financiare anuale ale SC Apavil SA s-au întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice al României nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare. Datele din situaţiile financiare anuale corespund cu valorile înregistrate în contabilitate şi sunt puse de acord cu rezultatele inventarierii generale a patrimoniului SC Apavil SA.

La 31 decembrie 2021, activele imobilizate erau de 149,8 milioane lei

Activitatea economico-financiară a SC Apavil SA pe anul 2021 a fost profitabilă, rezultând un profit net de 5,7 milioane de lei.

Cheltuielile nedeductibile au fost situate la nivelul sumei de 1 milion de lei. Consiliul de Administraţie al SC Apavil SA a propus repartizarea profilului net rămas după constituirea de rezerve pentru facilitatea fiscală reprezentând profit reinvestit 197.963 de lei, în conformitate cu prevederile OUG nr. 64/2001, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: suma de 5,5 milioane de lei, pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor.

La data de 31 decembrie 2021 activele imobilizate ale SC Apavil SA erau în valoare rămasă de 149,8 milioane de lei. Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă costul lucrărilor în cadrul proiectelor „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea” şi „Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Drăgăşani, Călimăneşti, Băbeni şi Băile Olăneşti”. Aceste lucrări sunt finanţate în principal prin fonduri nerambursabile de la UE (POS Mediu, POIM Fazare) şi prin împrumuturi de la BERD şi BCR.

Fondurile nerambursabile încasate pentru aceste investiţii sunt reflectate în venituri în avans. Valoarea investiţiilor aferente fazei I a proiectului finanţat prin POS Mediu, realizate până la 31 decembrie 2021, era în suma de 17,45 milioane de lei. Imobilizările corporale aferente acestor investiţii vor fi transferate parţial la domeniul public până la finalizarea investiţiei totale programată pentru data 31 august 2023.

Contractul de finanţare prin POS Mediu a proiectului „Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Drăgăşani, Călimăneşti, Băbeni şi Băile Olăneşti” a fost reziliat în data de 28 iunie 2016, iar pentru contractele de lucrări în derulare se va obţine finanţare nerambursabilă din etapa de programare POIM 2014-2020.

Valoarea investiţiilor aferente proiectului pentru rata de conectare de 100% realizate până la 31 decembrie 2021, era în sumă de 37,1 milioane de lei. La 31 decembrie 2021, SC Apavil SA avea înregistrat avansuri pentru conectare 100% în valoare de 1,14 milioane de lei şi pentru contractul asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea, în perioada 2014 – 2020 în sumă de 80.233 lei. În ceea ce priveşte imobilizările financiare, la data de 31 decembrie 2021, societatea are în sold imobilizări financiare în valoare contabilă netă de 2,37 milioane de lei, constând în garanţii în relaţia cu BERD.

SC Apavil SA a realizat investiţii în valoare totală de 2,58 milioane de lei

În cursul anului 2021, SC Apavil SA a realizat un volum de investiţii din surse proprii, în valoare totală de 2,58 milioane de lei. Creanţele comerciale reprezintă sume de încasat de la populaţie, asociaţii de proprietari şi societăţi comerciale pentru servicii de apă, canal şi alte servicii.

În cursul anului 2021, SC Apavil SA a înregistrat compensări între creanţe şi datorii în principal faţă de CET Govora şi Chimcomplex Borzeşti.

Valoarea brută a datoriilor şi creanţelor care au făcut obiectul compensării a fost de 689.354 lei. Subvenţii cu valoarea de 11.906 lei reprezintă redevenţa plătită la unităţile administrativ-teritoriale şi nevirată de acestea în fondul IID.

În anul 2021, SC Apavil SA a înregistrat ajustări pentru deprecierea creanţelor (la clienţi) în sumă de 255.776 lei şi pentru deprecierea creanţelor (debitori) în sumă de 51.523 lei, anulările de ajustări din timpul anului fiind de 161.790 de lei.

Creditorii diverşi includ în principal valoarea cofinanţărilor obţinute de la bugetele locale, POIM fazare pentru proiectele „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea” şi „Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Drăgăşani, Călimăneşti, Băbeni şi Băile Olăneşti”, sprijin primit de la Municipiul Râmnicu Vâlcea şi Consiliul Judeţean Vâlcea pentru asigurarea fluxului de numerar pentru proiectul „Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea”. Societatea are contractată pentru activitatea curentă, începând cu anul 2011 o linie de credit de la BCR în limită maximă de 4 milioane de lei, revizuibilă anual.

SC Apavil SA a contractat în anul 2012 de la Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, un împrumut bancar cu valoarea de 8,55 milioane de euro pentru asigurarea cofinanţării programului POS Mediu. În conformitate cu termenii contractuali, la prima dată de tragere şi oricând după aceasta, societatea trebuie să alimenteze şi menţină în contul de rezervă al serviciului datoriei, o sumă cel puţin egală cu serviciul datoriei pe şase luni (inclusiv rambursarea capitalului şi a dobânzii) exigibil în următoarele şase luni.

Până la 31 decembrie 2021, SC Apavil SA a tras 4 tranşe din împrumutul total în valoare de 8,55 milioane de euro. Împrumutul este rambursabil în 22 de rate egale, având perioada de graţie 4 ani, prima rată ramburs începând cu 19 octombrie 2016 şi ulterior de pe 19 aprilie şi 19 octombrie a fiecărui an până la (şi inclusiv) 19 aprilie 2027.

Conform contractului de împrumut cu BERD încheiat în octombrie 2012, SC Apavil SA trebuie să îndeplinească o serie de indicatori financiari, astfel: rata de acoperire a serviciului datoriei nu trebuie să fie mai mică decât 1,2 (acest indicator este calculat că raport între suma disponibilă pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul şi suma rambursărilor din capital şi dobânda plătită pentru întreaga datorie financiară datorată sau acumulată pe această perioadă); rata minimă de recuperare nu trebuie să fie mai mică de 90% (acest indicator se calculează ca raport între recuperările de la clienţi şi venitul total); raportul datorie financiară/EBITDA trebuie să fie de cel mult 4,5 la 1.

Conform condiţiilor contractuale, SC Apavil SA calculează aceşti indicatori pe baza situaţiilor financiare pregătite în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară.

Aceste situaţii împreună cu calculul indicatorilor financiari au ca termen de raportare 180 zile de la sfârşitul anului financiar sau o lună de la aprobarea situaţiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acţionarilor, indiferent care dintre aceste date cade prima.

Suma de 1,15 milioane de lei erau provizioanele SC Apavil SA

La data de 31 decembrie 2021, provizioanele SC Apavil SA erau în valoare de 1,15 milioane de lei. Provizioanele pentru litigii au scăzut urmare: anulare provizion în sumă de 15.000 lei, constituit pentru contestare Proces Verbal de Contravenţie Garda de Mediu, prin Decizia nr. 1263/2019, Tribunalul Vâlcea a respins apelul; anulare provizion constituit pentru contestare Proces Verbal Municipiu Drăgăşani, în sumă de 2000 de lei, ca urmare a Deciziei nr. 1207/2019 a Tribunalului Vâlcea; anulare provizion în sumă de 17.500 de lei constituit pentru contestare Proces Verbal de Contravenţie Administraţia Apele Române, prin sentinţa civilă nr. 4309/16.10.2020 Judecătoria Vâlcea a respins plângerea; anulare provizion în sumă de 2.500 lei constituit pentru contestare Proces Verbal nr. 13 UAT Călimăneşti, prin Sentinţa Civilă nr. 1048/2020 Judecătoria Brezoi a respins plângerea. SC Apavil SA a constituit, pentru anul 2021, provizioane în sumă de 29.352 de lei.

Provizioanele pentru terminarea contractului de muncă se constituie pentru obligaţiile asumate de societate în relaţie cu angajaţii, pentru terminarea contractului de muncă la pensionare, obligaţii rezultate din contractul colectiv de muncă, de a plăti o sumă în corelare cu numărul de ani lucraţi în societate. Provizioanele pentru terminarea contractului de muncă, au fost constituite pentru un număr de 4 angajaţi care urmează să fie pensionaţi pentru limită de vârstă în anul 2022, pentru suma de 38.236 lei.

Provizioane pentru concedii de odihnă neefectuate în anul 2021, s-au constitit pe baza datelor existente la Serviciul Resurse Umane al SC Apavil SA privind efectuarea concediilor de odihnă. Conform clauzelor contractuale, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale, inclusiv a indicatorilor financiari, SC Apavil SA are posibilitatea de a remedia situaţia în termen de 30 zile de la data notificării BERD, dacă situaţia respectivă poate fi remediată.

În caz contrar, banca are dreptul, prin notificare, să considere întregul său orice parte din capitalul şi din dobânda acumulată ca fiind datorate şi plătibile la cerere sau datorate şi plătibile imediat, fără nici o altă notificare. De asemenea, SC Apavil SA a contractat în anul 2016 de la Banca Comercială Română un credit în valoare de 18 milioane de lei, care a fost utilizat pentru: suma de 8,2 milioane de lei a fost utilizată pentru stingerea notei de debit emise de autorităţile competente în gestionarea fondurilor europene aferente proiectului „Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea inclusiv Ocnele Mari, Drăgăşani, Călimăneşti, Băile Olăneşti şi Băbeni”, ce urmează să fie primită de la autoritatea de management; suma de 9,8 milioane de lei pentru lucrări aferente proiectelor ce urmează să fie finanţate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Garantarea creditului se realizează prin constituirea de ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare deschise de SC Apavil SA la BCR. Până la 31 decembrie 2021 au fost făcute 12 trageri în sumă totală de 18 milioane de lei.

Dezvoltarea previzibilă a companiei în anul 2022

Pentru acest an, SC Apavil SA şi-a propus următoarele obiective: desfăşurarea activităţii de producţie cu maximă eficienţă, prin reducerea pe cât posibil a tuturor cheltuielilor neeconomicoase; iniţierea de circuite de compensare, atât cu clienţii, cât şi cu furnizorii societăţii, precum şi cu bugetul consolidat al statului (toate aceste acţiuni vor avea ca scop asigurarea de lichidităţi pentru plăţile curente); acţionarea în judecată a debitorilor rău platnici, în vederea încasării contravalorii serviciilor prestate în termenul prevăzut în contractele încheiate cu aceştia; atragerea de fonduri nerambursabile pentru reînnoirea parcului auto al societăţii. Referitor la politica de investiţii, aceasta trebuie să se orienteze în continuare spre investiţii care să conducă la eficientizarea activităţii, la realizarea de venituri suplimentare, la eliminarea pierderilor.

În perioada următoare, Consiliul de Administraţie al SC Apavil SA, împreună cu conducerea executivă, va căuta şi alte căi de reducere a costurilor şi de creştere a rentabilităţii economice. Prin natura activităţilor efectuate, SC Apavil SA este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de credit, riscul valutar, riscul de rată a dobânzii şi riscul de lichiditate.

Conducerea urmăreşte reducerea efectelor potenţial adverse asociate acestor factori de risc asupra performanţei financiare a SC Apavil SA.

Societatea este supusă unui risc de credit datorat creanţelor sale comerciale şi a celorlalte tipuri de creanţe. Societatea prestează un serviciu public având drept clienţi populaţia, asociaţii de proprietari, societăţi comerciale. Riscul de credit al SC Apavil SA apare în principal în jurul societăţilor cu probleme financiare.

Societatea înregistrează ajustări pentru deprecierea creanţelor în legătură cu creanţele incerte. Tranzacţiile exprimate în valută sunt înregistrate în contabilitate la cursul de schimb valutar în vigoare la data tranzacţiei. Activele şi pasivele monetare exprimate în valută sunt convertite în lei la cursul de schimb valutar la data bilanţului contabil.

Societatea are solduri în valută în principal în legătură cu creditul de la BERD. Expunerea SC Apavil SA la riscul modificărilor ratei dobânzii se referă în principal la împrumuturile purtătoare de dobândă variabilă pe care societatea le are pe termen lung (BERID şi BCR). Politica SC Apavil SA este de a administra costul dobânzii pe cât posibil printr-un mix de împrumuturi cu dobândă fixă şi dobândă variabilă. Societatea nu foloseşte instrumente financiare derivate pentru acoperirea riscului. Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menţinerea de numerar suficient.

Datorită naturii activităţii, SC Apavil SA urmăreşte să aibă flexibilitate în posibilităţile de finanţare pentru activităţile de exploatare. De asemenea, conform contractului de împrumut cu BERD încheiat în 2012, societatea trebuie să îndeplinească o serie de indicatori financiari. La 31 decembrie 2021, pe baza calculelor estimative ale societăţii, indicatorii au fost îndepliniţi în totalitate.

Auditorul independent nu a găsit nereguli în situaţiile financiare pe 2021

Conform raportului auditorului independent, s-au auditat situaţiile financiare ale SC Apavil SA, care cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 2021, şi contul de profit şi pierdere, situaţia modificării capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul încheiat la această dată, precum şi un sumar al politicilor contabile semnificative şi notele explicative.

„În opinia noastră, cu excepţia efectelor posibile ale aspectelor prezentate la secţiunea bazele opiniei cu rezerve a raportului nostru, situaţiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziţia financiară a societăţii la data de 31 decembrie 2021, şi performanţa să financiară şi fluxurile sale de trezorerie aferente exerciţiului încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare. Conform contractului colectiv de muncă, societatea acordă angajaţilor beneficii la pensionare. În conformitate cu articolul 381 din OMFP nr. 1802/2014, astfel de operaţiuni îndeplinesc criteriile de recunoaştere a unui provizion. Societatea nu a angajat specialişti în domeniu (actuari) pentru a stabili valoarea provizioanelor pentru pensii şi nu a inclus estimări cu privire la aceste plăţi viitoare, dar a inclus în situaţiile financiare astfel de provizioane pentru beneficii la pensionare aferente plaţilor preconizate pentru exerciţiul financiar 2021. Ca urmare, nu am fost în măsură să determinăm acele corecţii la situaţiile financiare ataşate care sunt necesare pentru a reflecta cerinţa cadrului de raportare.

Opinia noastră emisă asupra situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 a inclus de asemenea o rezervă cu privire la acest aspect. Societatea nu a inclus în situaţiile financiare ataşate estimări cu privire la veniturile din servicii prestate (apă livrată şi colectare apă meteorică) între momentul ultimei citiri de contoare clienţi din an şi 31 decembrie. Societatea deţine imobilizări corporale în curs de execuţie în sumă de 29 de milioane de lei la 31 decembrie 2021, ce au o vechime semnificativă, iar finalizarea respectivelor obiective de investiţii este incertă şi depinde de disponibilitatea surselor de finanţare. Nu am fost în măsură să obţinem suficientă asigurare în ceea ce priveşte recuperabilitatea acestor active şi să estimăm impactul în conturile corespondente ca urmare a acestei incertitudini. Opinia noastră emisă asupra situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 a inclus de asemenea o rezervă cu privire la acest aspect”, se arată, printre altele, în raportul auditorului independent.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *