Acționarul unic de la SC Pieţe Prest SA a decis revocarea unui administrator al societății

Zilele trecute, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea (în calitate de unic acționar) a decis mandatarea reprezentanților Primăriei Râmnicului în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Piețe Prest SA să îndeplinească atribuția prevăzută la art. 12.2 lit. b teza a II-a din actul constitutiv al societății, respectiv să revoce din funcția de administrator al societății pe Claudiu Adrian Tomoiagă.

La sfârșitul anului trecut, reprezentanții municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Piețe Prest SA, Petrișor Alin Manda și doamna Maria Andreea Iordache au transmis primăriei Hotărârea AGA nr. 18/2022 și au solicitat acordarea unui mandat special din partea consiliului local în vederea îndeplinirii atribuției prevăzute în contractul de mandat aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 168/2021, în sensul revocării din funcția de administrator a lui Claudiu Adrian Tomoiagă.

Motivele pentru care Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Piețe Prest SA a solicitat acordarea mandatului din partea consiliului local sunt prevăzute în Hotărârea AGA nr. 18/2022 și se referă la evaluarea activității administratorului Tomoiagă Claudiu Adrian.

Reprezentanții municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor au precizat faptul că, în urma evaluării raportului de activitate, administratorul nu a întocmit un raport de activitate real bazat pe îndeplinirea criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat și planul de administrare. Astfel, potrivit art.1 din Hotărârea nr.18/2022, Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Piețe Prest SA nu a aprobat raportul de activitate.

Precizăm că potrivit dispozițiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a mandatat reprezentanții municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Piețe Prest SA să numească membrii în consiliul de administrație la această societate, astfel că, Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Piețe Prest SA a numit administratorii pe o perioadă de 4 ani, respectiv Popescu Adriana, Ciucioi Maria Daniela, Tomoiagă Claudiu Adrian, Florescu Dragoș și Ureche Silviu.

Administratorul revocat nu a respectat indicatorii de performanță

În ceea ce privește obiectul hotărârii acționarului unic al SC Piețe Prest SA, menționăm faptul că în conformitate cu prevederile din OUG nr. 109/2011 și din contractul de mandat aprobat prin HCL nr. 168/2021, evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor și vizează atât execuția contractului de mandat cât și planul de administrare, iar administratorii pot fi revocați de către adunarea general a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat.

În același sens sunt și prevederile din actul constitutiv al SC Piețe Prest SA, potrivit cărora printre obligațiile Adunării Generale Ordinare sunt și cele privind revocarea membrilor consiliului de administrație și evaluarea activității administratorilor, obligația de revocare a administratorilor putând fi exercitată doar în baza unui mandat special din partea consiliului local.

Totodată, potrivit actului constitutiv al SC Piețe Prest SA, administratorii pot fi revocați de către Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 și în condițiile stabilite în contractul de mandat. Astfel, în ședința Adunării Generale a Acționarilor din data de 15 decembrie 2022, s-au reținut pentru a fi analizate rapoartele de activitate ale administratorilor SC Piețe Prest SA.

După analizarea rapoartelor de activitate și în urma dezbaterilor din ședință, raportul de activitate al domnului Tomoiagă Claudiu Adrian nu a fost aprobat, întrucât a copiat în majoritate raportul președintei CA trecând în raport inclusiv numărul adresei acesteia, prin care AGA de la SC Piețe Prest SA îi solicita să prezinte raportul de activitate. În raportul întocmit de Tomoiagă Claudiu Adrian nu se regăsesc indicatorii și criteriile de performanță stabiliți prin planul de administrare al SC Piețe Prest SA.

Obiectivele consiliului de administrație pe perioada mandatului sunt: creșterea calității serviciilor prestate; realizarea procedurii de selecție a directorului general în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016; profitabilizarea activităților; creșterea capacității de implementare a investițiilor asumate; implementarea unui plan de management eficient și modern.

Indicatorii de calitate și criteriile de performanță pentru cuantificarea realizărilor obiectivelor propuse sunt: creșterea calității serviciilor prestate; profitabilizarea activităților; creșterea capacității de implementare a investițiilor asumate; implementarea unui plan de management eficient și modern. În consecință, a încălcat obligațiile din contractul de mandat și dispoziția reprezentanților Primăriei Râmnicului în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Piețe Prest SA.

Linia de credit contractată de societate, de 1 milion de lei, prelungită 

Tot Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de unic acționar, a aprobat la finele anului trecut mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Piețe Prest SA, să hotărască cu privire la prelungirea liniei de credit, în valoare de 1 milion de lei.

Astfel, societatea a solicitat mandatarea reprezentanților Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor din actul constitutiv al societății, pentru a hotărî cu privire la contractarea unei linii de credit, în valoare de 1 milion de lei. Ulterior, SC Piețe Prest SA a solicitat mandat special pentru prelungirea liniei de credit existente și nu contractarea unei linii noi de credit.

De asemenea, a fost comunicată atât decizia consiliului de administrație de la societate, cât și nota de fundamentare, prin care se justifică necesitatea prelungirii liniei de credit existente.

Precizăm că prin Hotărârea nr. 251 din 29 octombrie 2021, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a mandatat reprezentanții acționarului unic – Municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Piețe Prest SA, să îndeplinească atribuția prevăzută la art. 12.2 lit.j din actul constitutiv al societății, respectiv să hotărască cu privire la contractarea unui împrumut – linie de credit, în valoare de 1 milion de lei.

Așa cum rezultă din nota de fundamentare, întocmită de societate, Adunarea Generală a Acționarilor, în temeiul HCL nr. 251/2021, a aprobat, prin Hotărârea nr. 12 din 04 noiembrie 2021, contractarea liniei de credit, fiind încheiat în acest sens contractul între SC Piețe Prest SA și Banca Transilvania, având ca obiect acordarea unei linii de credit în suma de 1 milion de lei, fără garanții, scadentă la data de 10 noiembrie 2022, cu posibilitatea prelungirii.

Față de cele de mai sus, raportat la prevederile din actul constitutiv al societății, Adunarea Generală este obligată să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare mai mari de 25.000 euro, inclusiv al celor externe, a creditelor, la constituirea garanțiilor și cu privire la aprobarea oricărui credit financiar acordat de societate, după înștiințarea autorității publice tutelare, atribuție ce poate fi exercitată numai în baza unui mandat special din partea consiliului local.

Astfel, având în vedere solicitarea SC Piețe Prest SA, precum si decizia consiliului de administrație și în cazul prelungirii linei de credit, în valoare de 1 milion de lei, era necesară mandatarea reprezentanților acționarului unic – Municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Piețe Prest SA, să hotărască cu privire la acest fapt. Potrivit Codului administrativ, consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Consiliul local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea societăților și în exercitarea acestor atribuții, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *