Cheltuielile totale ale CET Govora în decembrie 2022 au fost negative, în sumă de 246 de milioane de lei, din cauza corecției făcută cu emisiile de CO2

Potrivit raportului administratorului judiciar, în luna decembrie 2022, CET Govora a înregistrat venituri de 58,9 milioane de lei și pierderi de 300 milioane de lei.

Cheltuielile totale înregistrate în luna decembrie 2022 au fost negative, în sumă de 246,65 milioane de lei, din cauza corecției făcute în aceeași lună la cheltuielile cu emisiile de CO2, prin reducerea lor cu 292,65 milioane de lei.

Reducerea cheltuielilor cu emisiile de CO2 s-a făcut conform raportului de monitorizare din data de 27 ianuarie 2023 depus la ANPM prin care au fost calculate doar emisiile de CO2 provenite din cazanele C4 și C7, respectiv 94.357 tone.

Pe capitole de cheltuieli, situația se prezintă astfel: cheltuielile cu combustibilii sunt în sumă de 17,6 milioane de lei (38,28% din totalul cheltuielilor de exploatare), din care consumul de gaze naturale este de 12,11 milioane de lei pentru o cantitate de 3.111 mii Nmc, iar consumul de lignit este în sumă de 5,5 milioane de lei la un consum de 128.759 tone; cheltuielile de exploatare înregistrate în luna decembrie 2022 neinfluențate de corecția în minus a cheltuielilor cu emisiile de CO2 sunt în sumă de 46 milioane de lei; cheltuielile cu materialele consumabile înregistrate în luna decembrie 2022 sunt în sumă de 1 milion de lei, respectiv 2,32% din totalul cheltuielilor de exploatare; cheltuielile cu utilitățile tehnologice (energie, apă tehnologică și netehnologică) înregistrate în luna decembrie 2022 au fost în sumă de 2,91 milioane de lei și reprezintă un procent de 6,32% din totalul cheltuielilor de exploatare; cheltuielile cu reparațiile înregistrate în luna decembrie 2022 au fost în sumă de 2,11 milioane de lei ceea ce reprezintă un procent de 4,6% din totalul cheltuielilor de exploatare ale CET Govora.

În decembrie, cheltuielile cu personalul au fost în sumă de 9 milioane lei

Cheltuielile cu personalul realizate de CET Govora în luna decembrie 2022 au fost în sumă de 9 milioane de lei, ceea ce reprezintă un procent de 19,52% din totalul cheltuielilor operaționale ale lunii decembrie 2022.

Veniturile din activitatea de bază realizate în luna decembrie 2022 au fost în sumă de 64 milioane de lei, din care veniturile din vânzarea energiei electrice sunt de 38 milioane de lei, respectiv 60%, iar veniturile din vânzarea energiei termice (abur industrial şi apă fierbinte) sunt în sumă de 24,5 milioane de lei. Veniturile CET Govora din vânzarea energiei electrice înregistrate în luna decembrie 2022, în sumă de 38,4 milioane de lei, sunt aferente unei cantităţi de 33.053 MWh.

Veniturile din livrarea aburului industrial realizate în luna decembrie 2022 au fost în sumă de 9 milioane de lei pentru o cantitate livrată de 30.136 Gcal, respectiv 13% din totalul veniturilor din activitatea de bază. Preţul de vânzare a Gcal către SC Chimcomplex SA – Sucursala Vâlcea pentru aburul industrial de 13 ata şi 35 ata este de 300 lei/Gcal, conform actului adiţional nr. 5/2022 la contractul de vânzare cumpărare a energiei termice din sisteme de alimentare centralizată către consumatorii finali.

Veniturile CET Govora din energia termică sub formă de apă fierbinte realizate în luna decembrie 2022 sunt în sumă de 15,7 milioane de lei pentru o cantitate de 34.000 Gcal.

Conform HCL nr. 309/21 octombrie 2022, începând cu data de 1 octombrie 2022 preţul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice este de 474,03 lei/Gcal fără TVA (407,59 lei/MWh fără TVA). De la deschiderea procedurii insolvenței şi până în prezent, administratorul judiciar al CET Govora a implementat mai multe măsuri care au avut ca obiectiv îmbunătăţirea organigramei şi reducerea costurilor cu forţa de muncă.

Structura organizatorică la data deschiderii procedurii insolvenței era supradimensionată, iar pachetul salarial includea mai multe sporuri şi beneficii care nu se justificau prin rezultatele obţinute de societate. Deciziile administratorului judiciar, în sensul redimensionării şi restructurării organigramei, au continuat să fie implementate şi pe parcursul lunii decembrie 2022.

La sfârşitul lunii decembrie, CET Govora înregistra un efectiv de 1.160 salariaţi, cu 1.152 mai puţini decât la data deschiderii procedurii insolvenței, respectiv 9 mai 2016, când erau angajaţi 2.312.

În ceea ce priveşte încadrarea personalului la data de 31 decembrie 2022, 76,17% dintre persoanele angajate erau muncitori, 6,64% maiştri şi 17,19% personal TESA.

Cu privire la procedurile de achiziţii, acestea s-au derulat în conformitate cu necesităţile CET Govora, cu obiectivele stabilite şi cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor, precum şi a procedurilor şi deciziilor interne. La iniţierea fiecărei proceduri de achiziţie, s-a efectuat analiza ante-proces constând în corelarea cerinţelor documentaţiei cu prevederile legislative.

De asemenea, s-au centralizat cumulativ cerinţele similare pentru activitatea minieră şi pentru activitatea CET Govora.

Au fost atribuite în luna decembrie 2022, un număr de un contract sectorial la termen şi 3 contracte sectorial subsecvent.

Facturi către clienţii CET de pe Platforma Industrială, de 81,5 milioane lei

În decursul lunii decembrie, ca urmare a solicitărilor compartimentelor interne ale CET Govora, au fost primite un număr de 25 referate de aprovizionare.

În baza acestor referate, pentru soluţionarea cererilor, în urma cumulării produselor cu domeniu de utilizare similar au fost emise un număr de 12 referate de cumpărare directă şi 2 caiete de sarcini însoţite de strategia de contractare către Biroul Achiziţii.

S-a efectuat cercetarea pieţii on-line şi a bazei de date a societăţii pentru a estima valoarea a 29 referate de aprovizionare aflate în procedura de aprobare. S-a solicitat Biroului Achiziţii al CET Govora încheierea a 5 contracte subsecvente la acordurile cadru aflate în derulare.

Au fost primite de la Biroul Achiziţii un număr de 28 comenzi şi contracte în vederea urmăririi şi derulării aprovizionării. În decursul lunii decembrie au fost livrate produse pentru care s-au încheiat un număr de 61 recepţii. S-au verificat şi acceptat la plată un număr de 64 facturi de livrare a produselor.

Cantitatea de agent termic livrată de CET Govora către SC Chimcomplex SA în luna decembrie 2022 a fost de 29.681 Gcal, valoarea facturii aferente fiind de 10 milioane de lei cu TVA.

Cantitatea de agent termic livrată la SC Prelcet SA în luna decembrie 2022 a fost de 26 Gcal, valoarea facturii aferente fiind de 10.000 lei cu TVA. Cantitatea de agent termic livrată la ICSI în luna decembrie 2022 a fost de 21 Gcal, valoarea facturii aferente fiind de 4.454 lei cu TVA. CET Govora a vândut o cantitate totală de 10.675 tone cenuşă, din care 8.690 tone cenuşă ciment, 1.227 tone cenuşă beton, 68 tone cenuşă PAR şi 2.690 cenuşă de termocentrală.

Valoarea totală aferentă facturilor de vânzare cenuşă a fost de 58.442 lei. De asemenea, s-a vândut către SC Topzone SRL, deşeuri de fier vechi în valoare de 84.600 lei.

CET Govora a emis un număr de 61 facturi de vânzare către clienţii de pe Platforma CET, în sumă totală de 81,5 milioane de lei cu TVA, din care 10,5 milioane de lei reprezintă energia termică și 71 milioane de lei reprezintă energia electrică, certificate verzi, bonus, regularizări, chirii, energie termică, alte produse. În decembrie 2022, au fost efectuate activităţile comerciale necesare derulării contractelor de achiziţie (livrări pe conductă, furnizare gaze naturale, apă potabilă, furnizare gaze naturale, reconfirmări cantităţi gaze naturale, nominalizări, alocări, renominalizari) şi de vânzare (energie termică, cenuşă, deşeuri feroase şi neferoase) care presupun comunicări zilnice, săptămânale şi lunare de date (consumuri, necesare), verificări, întocmire procese verbale de închidere lunară şi acceptarea la plată a facturilor de achiziţie, precum şi emiterea facturilor aferente contractelor de vânzare.

Comenzile de achiziţie cantitativ-valorice se introduc în baza de date în nomenclatorul de produse al CET Govora, pe fiecare reper în parte, iar comisia de recepţie importă datele din comenzi şi emite notele de intrare recepţie aferente facturilor de achiziţie.

Zilnic se asigură corespondența comercială a contractelor care se derulează în cadrul Compartimentului Vânzări Termo, Platforma CET, precum şi raportări zilnice privind intrările, ieşirile şi stocul de combustibili către conducerea CET Govora, Consiliul Judeţean Vâlcea și către Ministerul Dezvoltării Regionale.

În decembrie, s-a transportat pe calea ferată cantitatea de 55.700 tone lignit

În luna decembrie 2022, în cadrul Compartimentului Logistică al CET Govora, s-au desfăşurat activităţile curente constând în: asigurarea activităţii de transport cărbune pe calea ferată (s-a transportat pe calea ferată, în baza contractului încheiat cu CFR Marfă, o cantitate totală de 55.700 tone cărbune, din care 46.794 tone de la Depozitul Alunu şi 9.000 tone de la Depozitul Berbeşti); servicii de încărcare şi transport cu mijloace auto cărbune energetic şi cenuşă umectată (a fost transportată cu mijloace auto, cantitatea de 18.500 tone cenuşă şi 18.500 tone cărbune, la tarif plin/plin, respectiv 6.100 tone cenuşă, la tarif plin/gol, 855 tone cărbune la tariful gol/plin); întreţinerea şi repararea liniilor ferate industriale aparţinând CET Govora (în decembrie, s-au efectuat lucrări de reparaţii în mai multe zone de pe linia curentă şi la linia din depozitul Berbeşti, constând în scoatere piatră spartă dintre firele liniei, înlocuire traverse deteriorate, înlocuire material mărunt cale, introducere piatră spartă, etc); activitatea de primire-predare a mărfurilor intrate sau ieşite din gestiunile din cadrul Compartimentului Logistică, atât la CET Govora cât şi la Berbeşti şi Alunu (în data de 13 decembrie 2022 s-a aprovizionat cantitatea de 20 tone de motorină pentru utilajele de la Departamentul Exploatare Berbeşti).

În cadrul Compartimentului Transporturi al CET Govora s-au desfăşurat activităţile curente constând în: activitatea de întreţinere şi reparare a autovehiculelor proprietate CET Govora (în cursul lunii decembrie 2022 s-au efectuat lucrări de revizii, reparaţii şi verificări tehnice periodice pentru un număr de 5 autovehicule, proprietatea CET Govora, în valoare totală de 7.000 lei); în cursul lunii decembrie 2022, a continuat activitatea de verificare a consumului de combustibil pentru utilajele şi autovehiculele aparţinând CET Govora (a fost verificată încadrarea în consumurile de carburant şi s-a întocmit raportul de verificare, pentru un număr de 13 utilaje şi autovehicule); activitatea de transport auto cu autovehiculele proprietate CET Govora, în scopul rezolvării problemelor curente, cu accent pe optimizarea programului de transport în scopul reducerii costurilor.

În luna decembrie 2022 în cadrul Biroului Administrativ au fost realizate următoarele activităţi: au fost executate lucrări de întreţinere şi reparaţii; servicii de curăţare a echipamentului de lucru pentru salariaţii CET Govora; au fost asigurate servicii de pază, transport salariaţi, telefonie; a fost întocmită documentaţia şi executate serviciile pentru întocmirea evaluării de risc la securitate fizică pentru Punctul Termic 34; au fost executate lucrări de curăţare şi igienizare. În luna decembrie 2022 în cadrul Compartimentului Intern de Prevenire şi Protecţie s-au desfăşurat următoarele activităţi principale: efectuare instruire firme terţe şi întocmire convenţii de securitate şi sănătate în muncă şi fise de instruire colectivă privind securitatea şi sănătatea în muncă; efectuarea instructajului introductiv general personalului nou angajat şi elevii care efectuează stagiu de practică în unitate, etc.

50.000 Gcal de apă fierbinte livrată în decembrie la termoficare urbană

Tot conform raportului administratorului judiciar, Departamentul de Producţie din cadrul CET Govora a urmărit în activitatea desfăşurată realizarea următoarelor obiective în luna decembrie 2022: funcţionarea în condiţii de siguranţă şi economicitate a agregatelor de bază şi a instalaţiilor auxiliare; asigurarea energiei termice şi energiei electrice contractate (livrarea energiei electrice la SC Chimcomplex SA – Sucursala Râmnicu Vâlcea şi furnizarea de energie electrică la Direcţia Minieră, furnizarea cantităţilor de abur contractate la SC Chimcomplex SA, precum și livrarea necesarului de apă fierbinte pentru municipiul Râmnicu Vâlcea); gestionarea stocurilor de combustibili; realizarea profilaxiei zilnice la instalaţiile şi echipamentele din centrală (AMC, PRAM, Electric, Cazane, Turbine) şi a mentenanţei preventive şi corective în conformitate cu planul anual de mentenanţă; creşterea gradului de încasare a contravalorii energiei termice facturată consumatorilor în municipiul Râmnicu Vâlcea; stabilirea unor scheme de funcţionare care să asigure reducerea costurilor şi creşterea veniturilor; realizarea programului de mentenanţă anual al agregatelor de bază şi a investiţiilor planificate în anul 2022.

Cantităţile de abur contractate cu SC Chimcomplex SA, precum şi cantitatea de energie termică necesară la sistemul centralizat de termoficare urbană din municipiul Râmnicu Vâlcea, au permis ca în luna decembrie CET Govora să funcţioneze cu un cazan şi două turbine.

Livrarea de energie, atât cea electrică, cât şi cea termică, a variat. În luna decembrie 2022, cu privire la furnizarea de energia electrică, s-a asigurat parţial cantitatea de energie electrică la consumatori (Chimcomplex, Departamentul Exploatare Minieră Berbeşti şi consumatorii racordaţi la barele centralei). Livrarea de energie electrică a fost în plaja de 30-55 MW. Energia electrică produsă de CET Govora în cantitate de 44.108 Mwh a crescut cu 15% faţă de cea prognozată.

Energia electrică livrată în cantitate de 32.054 MWh a crescut cu 16% faţă de cea prognozată, în condiţiile în care aburul industrial total livrat a crescut cu 26%. În decembrie, aburul industrial de 13 bari în cantitate livrat la Chimcomplex a crescut cu 16% faţă de cel prognozat a fi consumat.

Apa fierbinte livrată în luna decembrie 2022 la termoficare urbană, în cantitate de 50.000 Gcal faţă de cea prognozată de 55.000 Gcal, a înregistrat o scădere de 11%, în condiţiile în care energia termică livrată consumatorilor de 34.410 Gcal, a scăzut cu 14% faţă de cea prognozată.

Consumul de gaz natural de 3.100 mii mc realizat, a înregistrat o scădere de 11% faţă de consumul prognozat.

Consumul de combustibil total de 292.083 MWh a înregistrat o creştere de 28% faţă de cel prognozat de 226.470 MWh, pe fondul: livrării mai mari cu 6.198 MWh de energie electrică faţă de cea prognozată; livrării mai mari cu 3.591 Gcal abur industrial faţă de cel prognozat; livrării mai mici cu 4.602 Gcal energie termică consumatorilor urbani; obţinerii unui preţ mediu la energia electrică livrată de 1.308 lei/MWh, în condiţiile în care în PZU s-a vândut cu un preţ mediu ponderat de 1.234 lei/MWh.

Mare parte din încasările înregistrate de CET au fost din energia electrică

În decembrie 2022, finanţarea plăţilor efectuate de CET Govora, în valoare de 46 milioane de lei, s-a realizat din încasările înregistrate pe parcursul lunii în valoare de 97 milioane de lei. La finalul lunii, s-a înregistrat un excedent de numerar de 50,8 milioane de lei.

În categoria alte plăți este inclusă plata sumei de 1,24 milioane de lei, fără TVA, către administratorul judiciar SC Euro Insol SPRL, reprezentând onorariul de 20.000 euro/lună pentru două luni, respectiv suma de 197.428 lei şi contravaloarea 3% onorariu de succes al administratorului judiciar pentru luna noiembrie 2022, respectiv suma de 1 milion de lei, prin aplicarea procentului de 3% la suma de 35 milioane de lei. Totalul încasărilor înregistrat în luna decembrie 2022 de 97 milioane de lei a fost realizat astfel: 73% din energia electrică, 13% din energia termică furnizată agenţilor industriali, 14% din energia termică livrată către termoficarea urbană şi 0,4% din încasări diverse.

Destinaţia plăţilor efectuate de CET Govora în luna decembrie 2022, în sumă totală de 47 milioane de lei, astfel: 28% pentru utilităţi, 19% pentru obligaţii bugetare, 19% pentru serviciile de care a beneficiat societatea, 15% pentru plăți diverse, 11% pentru obligaţii salariale, 1% pentru energia electrică furnizată către Chimcomplex, etc. În luna decembrie 2022 s-au distribuit parţial creanţele bugetare aferente tranșei VI din Programul de Plată a Creanţelor, anexă la planul de reorganizare modificat al CET Govora, în suma totală de 1,4 milioane de lei.

Facem menţiunea că toate plăţile realizate de debitoare în perioada analizată au fost supervizate de către echipa administratorului judiciar prezenta la sediul debitoarei.

În acest sens, s-a avut în vedere realizarea cu prioritate a plăţilor necesare continuării în bune condiţii a activităţii. În categoria alte plăți este inclusă plata sumei de 3,66 milioane de lei către UNPIR Filiala Vâlcea, reprezentând suma de 2% la Fondul de Lichidare în Dosarul nr. 1396/90/2016 al insolvenței CET Govora. Excedentul lunii decembrie 2022 de 50,8 milioane de lei a rezultat din diferența dintre încasările realizate și plățile efectuate în această lună.

Acest excedent a fost capitalizat în disponibilul contului curent. Comparând luna decembrie 2022 cu aceeași lună a anului anterior, se observă creșterea încasărilor cu 39,44 milioane de lei și a plăților cu 3 milioane de lei.

Facem mențiunea că toate plățile realizate de debitoare în perioada analizată au fost supervizate de către echipa administratorului judiciar prezentă la sediul debitoarei.

În acest sens, s-a avut în vedere realizarea cu prioritate a plăților necesare continuării în bune condiții a activității CET Govora.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *