Acţionarii Ciech Soda România SA vor aproba rezulatele financiare pe 2016 şi modificări în consiliul de administraţie

Zilele trecute, Consiliul de Administraţie al SC Ciech Soda România SA a decis convocarea şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor de la întreprindere, pentru data de 13 iunie 2017, la sediul societăţii. Ordinea de zi a şedinţei AGA este următoarea: mandatarea lui Witold Urbanowski, director general al SC Ciech Soda România SA să prezideze Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, să semneze hotărârile AGA, potrivit prevederilor din Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi a prevederilor din actul constitutiv al societăţii şi să efectueze, cu posibilitate de subdelegare, formalităţile cerute de legislaţia română pentru înregistrarea hotărârilor; alegerea unui nou membru în consiliul de administraţie al societăţii – Hubert Kamola, în locul lui Marcin Malek (se revocă din funcţie Marcin Malek şi se propune pentru funcţia de membru al consiliului de administraţie Hubert Kamola); prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare ale SC Ciech Soda România SA pe anul fiscal 2016 pe baza raportului administratorilor pe anul 2016 şi raportului auditorului financiar pe anul 2016 şi descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2016. Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al societăţii au dreptul de a solicita, în scris, introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a. Drepturile menţionate mai sus pot fi exercitate numai în scris şi pot fi transmise prin servicii de poştă sau curierat la sediul SC Ciech Soda România SA, sau prin mijloace electronice, împreună cu documentele care să ateste identitatea acţionarului. Fiecare acţionar, indiferent de nivelul participaţiei la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor înaintea datei de desfăşsurare a şedinţei AGA de la SC Ciech Soda România SA.

 

Societatea a realizat anul trecut un profit net de 8 milioane de euro

 

Potrivit raportului auditorului independent, situaţiile financiare oferă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, a poziţiei financiare a SC Ciech Soda România SA la data de 31 decembrie 2016, precum şi a performanţei financiare şi a fluxurilor de trezorerie ale acesteia pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014. Situaţiile financiare menţionate se referă la: totalul capitalurilor proprii – 275,68 milioane de lei şi profitul net al exerciţiului financiar – 35,87 milioane de lei (8 milioane de euro). „Situaţiile financiare ale SC Ciech Soda România SA nu sunt menite să prezinte poziţia financiară, rezultatul operaţiunilor şi un set complet de note la situaţiile financiare în conformitate cu reglementări şi principii contabile acceptate în ţări şi jurisdicţii, altele decât România. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea şi prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerinţele Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, care să nu conţină denaturări semnificative şi pentru acele controale interne pe care conducerea le consideră necesare pentru a permite întocmirea unui raport al administratorilor care să nu conţină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. Opinia noastră privind situaţiile financiare nu acoperă raportul administratorilor SC Ciech Soda România SA. În legătură cu auditul situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, responsabilitatea noastră este să citim raportul administratorilor şi, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanţe semnificative între raportul administratorilor şi situaţiile financiare, dacă raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informaţiile cerute de OMFP nr. 1802/2014 şi dacă, în baza cunoştinţelor şi înţelegerii noastre, dobândită în cursul auditului situaţiilor financiare cu privire la societate şi la mediul acesteia, informaţiile incluse în raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. În baza activităţii desfăşurate, raportăm că: în raportul administratorilor nu am identificat informaţii care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare; raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informaţiile cerute de Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014. În plus, în baza cunoştinţelor şi înţelegerii noastre dobândite în cursul auditului situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la societate şi la mediul acesteia, nu am identificat informaţii incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ. Conducerea societăţii răspunde pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor situaţii financiare şi pentru controalele interne pe care conducerea le consideră necesare pentru a întocmi situaţii financiare fără denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii”, se arată, printre altele, în raportului auditorului independent.

 

În 2016, SC Ciech Soda România SA şi-a reevaluat toate activele

În cursul anului 2016, SC Ciech Soda România SA a optat pentru reevaluarea tuturor activelor de către firma CMF Consulting Bucureşti. În urma reevaluării, terenurile au înregistrat creşteri în suma de 26.988 de lei, sumă din care 9.026 de lei a fost înregistrată în contul 105 „Rezerve din reevaluare”, iar suma de 17.962 de lei a fost înregistrată în contul 755 „Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale”, şi scăderi în sumă de 1,2 milioane de lei din suma care a fost suportată din rezerva de reevaluare. Construcţiile au înregistrat creşteri în sumă de 5,7 milioane de lei, din care 5,43 milioane de lei a fost înregistrată în contul 105 „Rezerve din reevaluare”, iar suma de 264.862 de lei a fost înregistrată ca venituri, în contul 755 „Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale” şi scăderi în sumă de 432.631 de lei, din care suma de 432.117 lei a fost suportată din rezerve din reevaluare, iar suma de 514 lei a fost înregistrată la costuri, în contul 655 „Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale”. Echipamentele tehnologice au înregistrat creşteri în sumă de 19,56 milioane de lei, din care 18,32 milioane de lei a fost înregistrată în contul 105 „Rezerve din reevaluare”, iar suma de 1,24 milioane de lei a fost înregistrată ca venituri, în contul 755 „Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale” şi scăderi în sumă de 1,36 milioane de lei, din care 150.034 lei a fost suportată din rezerve din reevaluare, iar suma de 1,2 milioane de lei a fost înregistrată în costuri în contul 655 „Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale”. Mijloacele de transport au înregistrat în 2016 creşteri în sumă de 1,31 milioane de lei, din care suma de 1,27 milioane de lei a fost înregistrată în contul 105 „Rezerve din reevaluare”, iar suma de 34.021 lei a fost înregistrată ca venituri în contul 755 „Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale” şi scăderi în sumă de 617.439 lei, din care suma de 578.727 lei a fost suportată din rezerve din reevaluare, iar suma de 38.712 lei a fost înregistrată în costuri in contul 655 „Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale”. Reevaluarea activelor a fost înregistrată în evidenţele contabile la 31 decembrie 2016. Ca urmare a acestei reevaluări, s-a înregistrat în contul de profit şi pierdere o cheltuială în valoare de 1,25 milioane de lei şi un venit în valoare de 1,55 milioane de lei. Până în 2015 inclusiv, SC Ciech Soda România SA a transferat câştigul realizat cu privire la rezervele din reevaluare în capitalul propriu la momentul în care a avut loc scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Societatea a decis la sfârşitul anului 2015 schimbarea politicii contabile cu privire la capitalizarea surplusului din reevaluare, alegând ca politică de realizare a acestui câştig pe măsură ce activul este folosit de societate. În cursul anului 2016, ca urmare a scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe s-a transferat rezerva din reevaluare din cont 105 „Rezerve din reevaluare” în contul 1175 „Rezultatul reportat din rezerve din reevaluare”, suma de 564.132 lei, iar ca urmare a amortizării rezervei, suma de 20,86 milioane de lei. SC Ciech Soda Romania SA a procedat la impozitarea rezervei din reevaluare, concomitent cu deducerea amortizării fiscale.

 

Peste 90% din profitul din 2016 va fi pentru acoperirea pierderii contabile

În cursul anului trecut, SC Ciech Soda România SA a realizat o cifră de afaceri de peste 367 de milioane de lei (faţă de 373,7 milioane de lei în 2015), venituri totale de circa 377 milioane de lei, în scădere faţă de 2015 atunci când încasările au totalizat 572,4 milioane de lei. Repartizarea profitului efectuată în cursul exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2016, precum şi propunerea de repartizare a profitului anului 2016 sunt după cum urmează: acoperirea pierderii contabile – 34 milioane de lei; rezerva legală – 1,8 milioane de lei. Creanţele comerciale reprezintă, în principal, valoarea produselor finite şi a mărfurilor vândute. Principalul client al SC Ciech Soda România SA este SC Ciech Spolka Akcyjna Sucursala Râmnicu Vâlcea SA. Creanţele sunt prezentate la valoarea netă, după ajustarea acestora, iar creanţele comerciale au ca termen de încasare 50 de zile. Întocmirea situaţiilor financiare pe 2016 cere conducerii SC Ciech Soda România SA să facă estimări şi ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor şi pasivelor, prezentarea activelor şi datoriilor contingente la data întocmirii situaţiilor financiare şi veniturile şi cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă. Cu toate că aceste estimări sunt făcute de conducerea societăţii pe baza celor mai bune informaţii disponibile la data situaţiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări. Situaţiile financiare pe 2016 au fost întocmite în baza principiului continuităţii activităţii, care presupune că SC Ciech Soda România SA îşi va continua activitatea şi în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumţii, conducerea analizează previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea consideră că societatea va putea să-şi continue activitatea în viitorul previzibil şi, prin urmare, aplicarea principiului continuităţii activităţii în întocmirea situaţiilor financiare este justificată. Tranzacţiile societăţii în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Naţională a României pentru data tranzacţiilor. La finele fiecărei luni, soldurile monetare exprimate într-o monedă străină sunt convertite în lei, la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru ultima zi bancara a lunii. Câştigurile şi pierderile rezultate din decontarea tranzacţiilor într-o monedă străină şi din conversia activelor şi datoriilor monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere, în cadrul rezultatului financiar. Avansurile nu reprezintă elemente monetare şi nu fac obiectul evaluării în funcţie de cursul valutar. Imobilizările necorporale achiziţionate de SC Ciech Soda România SA sunt prezentate la cost, mai puţin amortizarea cumulată şi pierderile de valoare. Amortizarea este recunoscută în contul de profit şi pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viaţă estimată a imobilizării necorporale. Majoritatea imobilizărilor necorporale înregistrate de societate este reprezentată de licenţe pentru instalaţiile de producţie. Acestea sunt amortizate liniar, pe o perioadă de 3 ani. O parte dintre imobilizările corporale au fost reevaluate în baza unor hotărâri de guvern între 1990 şi 1998, prin indexarea costului istoric cu indici prescrişi în hotărârile de guvern respective. Creşterile valorilor contabile ale imobilizărilor corporale rezultate din aceste reevaluări au fost creditate iniţial în rezerve din reevaluare, iar ulterior, cu excepţia reevaluării HG 983/1998, în capitalul social, în conformitate cu prevederile respectivelor hotărâri de guvern.

 

Datoriile SC Ciech Soda România SA au scăzut la 72,24 milioane de lei

La 31 decembrie 2016, datoriile totale ale SC Ciech Soda România SA erau de 72,24 milioane de lei, în scădere faţă de 2015, când erau de 85,6 milioane de lei. Datoriile comerciale sunt înregistrate la valoarea sumelor care urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite. La fiecare sfârşit de lună, toate datoriile în valută sunt reevaluate folosind cursul de schimb valabil la sfârşitul lunii. Toate câştigurile sau pierderile rezultate sunt incluse în contul de profit şi pierdere. Contractele de leasing pentru imobilizările corporale în care SC Ciech Soda România SA îşi asumă toate riscurile şi beneficiile aferente proprietăţii sunt clasificate ca şi contracte de leasing financiar. Leasingurile financiare sunt capitalizate la valoarea actualizată estimată a plăţilor. Fiecare plată este împărţită între elementul de capital şi dobândă, pentru a se obţine o rată constantă a dobânzii pe durata rambursării. Sumele datorate sunt incluse în datoriile pe termen scurt sau lung. Elementul de dobândă este trecut în contul de profit şi pierdere pe durata contractului. Activele deţinute în cadrul contractelor de leasing financiar sunt capitalizate şi amortizate pe durata lor de viaţă utilă. Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită şi care, la data bilanţului este probabil să existe, sau este cert că vor exista, dar sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor apărea. Provizioanele pentru dezafectare, restructurare, litigii, precum şi alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli sunt recunoscute în momentul în care SC Ciech Soda România SA are o obligaţie legală sau implicită generată de un eveniment anterior, când pentru stingerea obligaţiei este probabil să fie necesară o ieşire de resurse şi când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce priveşte valoarea obligaţiei. Provizioanele de restructurare cuprind costurile directe generate de restructurare, şi anume cele care sunt generate în mod necesar de procesul de restructurare şi nu sunt legate de desfăşurarea continuă a activităţii entităţii. Provizioanele sunt revizuite trimestrial şi ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă a conducerii în această privinţă. SC Ciech Soda România SA plăteşte contribuţii la bugetul de stat pentru asigurări sociale, pensie socială şi ajutor de şomaj conform nivelelor stabilite prin lege şi aflate în vigoare în cursul anului, calculate pe baza salariilor brute. Valoarea acestor contribuţii este înregistrată în contul de profit şi pierdere, în aceeaşi perioadă cu cheltuielile salariale aferente. Societatea nu are alte obligaţii, conform legislaţiei româneşti în vigoare, cu privire la viitoarele pensii, asigurări de sănătate sau alte costuri ale forţei de muncă. Conform contractului colectiv de muncă, SC Ciech Soda România SA acordă salariaţilor la pensionare o indemnizaţie în suma de 5.000 de lei net. Cuantumul provizionului înregistrat în legătură cu aceste sume a fost determinat de specialişti în domeniu. Rezervele legale se constituie în proporţie de 5% din profitul brut de la sfârşitul anului, până când rezervele legale totale ajung la 20% din capitalul social vărsat, în conformitate cu prevederile legale. Aceste rezerve sunt deductibile la calculul impozitului pe profit şi nu sunt distribuibile.

 

Societatea are cel mai mare capital social din judeţ – 117 milioane de euro

La sfârşitul anului trecut, capitalul social subscris şi vărsat era în valoare de peste 525 milioane de lei (117 milioane de euro), format din 2,1 miliarde de acţiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 0,25 lei/acţiune. Structura acţionariatului de la SC Ciech Soda România SA la data de 31 decembrie 2016, în conformitate cu situaţia sintetică comunicată de Depozitarul Central, este: Ciech Spolka Akcyjna – 98,73% din acţiuni; AAAS – 0,047%; CET Govora – 1,17%; persoane fizice – 0,004%. Acţiunile comune sunt clasificate în capitalurile proprii. Cheltuielile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii sunt reflectate direct în capitalurile proprii în linia pierderii legate de instrumentele de capitaluri proprii. La răscumpărarea acţiunilor SC Ciech Soda România SA, suma plătită va diminua capitalurile proprii. Atunci când aceste acţiuni sunt ulterior re-emise, suma primită (net de costurile tranzacţiei) este recunoscută în capitaluri proprii. Diferenţele de curs valutar dintre momentul subscrierii acţiunilor şi momentul vărsării contravalorii acestora nu reprezintă câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii, acestea fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli financiare, după caz. Societatea recunoaşte modificările la capitalul social numai după aprobarea lor în Adunarea Generală a Acţionarilor. Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobată repartizarea lor. SC Ciech Soda România SA îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile actului constitutiv, completat şi modificat, domeniul principal de activitate fiind producerea şi comercializarea produselor chimice de bază, promovarea şi punerea în aplicare a iniţiativelor de interes naţional din domeniul fabricaţiei de produse sodice şi derivaţi. Societatea produce şi comercializează produse chimice pentru clienţi atât de pe piaţa internă, cât şi externă. Societatea este parte a grupului Ciech Chemical Group Polonia. Situaţiile financiare anuale consolidate sunt întocmite la nivelul societăţii-mamă. Toate sumele datorate statului român pentru taxe şi impozite au fost plătite sau înregistrate la data bilanţului. Sistemul fiscal din România este în curs de consolidare şi armonizare cu legislaţia europeană. SC Ciech Soda România SA şi-a achitat la timp şi în totalitate toate taxele şi impozitele. Autorităţile fiscale române au efectuat control referitor la calculul impozitului pe profit până la data de 31 decembrie 2012. Expunerea societăţii la riscul modificărilor ratei dobânzii se referă în principal la împrumuturile purtătoare de dobândă variabilă pe care societatea le are pe termen lung. SC Ciech Soda România SA are tranzacţii şi împrumuturi într-o altă monedă decât moneda funcţională (RON), ceea ce implică expunerea la variaţiile de curs valutar. În scopul protejării împotriva riscului valutar trebuie să se ţină seama de clauzele valutare, alegerea monedei de contract, includerea în preţ a unei marje asigurătorii, sincronizarea încasărilor şi plăţilor în aceeaşi valută, anticipări şi întârzieri în efectuarea plăţilor şi încasărilor. În cursul exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2016, SC Ciech Soda România SA a înregistrat un profit din exploatare în valoare de 36,14 milioane de lei (34,58 milioane de lei profit din exploatare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015), şi pierderi reportate în sumă de 411,5 milioane de lei, la 31 decembrie 2016.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *