SC Univers SA şi-a majorat profitul cu 70,6% şi cifra de afaceri cu 11,2%, în primul semestru din acest an

 

 

Zilele trecute, administratorii SC Univers SA Vâlcea au publicat raportul din primul semestru al acestui an, din care rezultă că, la data de 30 iunie 2018, veniturile din exploatare erau în sumă de 2,248 milioane de lei, în structura lor cuprinzând: venituri din închirieri de 1,641 milioane de lei; alte venituri din exploatare de 606.966 de lei. Cifra de afaceri netă înregistrată de SC Univers SA în semestrul I 2018 este de 1,641 milioane de lei, în creştere cu 11,19% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. Profitul brut din exploatare realizat în semestrul I 2018 este în sumă de 1,7 milioane de lei, înregistrând o creştere de 70,61% faţă de anul precedent. La capitolul alte venituri din exploatare, SC Univers SA a înregistrat suma de 606.966 de lei. Din totalul sumei de 606.966 lei, suma de 541.325 de lei reprezintă despăgubiri civile de 528.435 de lei şi 12.890 de lei cheltuieli de judecată încasate de la debitoarea Ciubuc Margareta, la data de 13 februarie 2018, ca urmare a punerii în aplicare a sentinţei civile nr. 98/22 februarie 2017, pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 3618/104/2014. Veniturile financiare ale SC Univers SA, în sumă de 442.315 lei, se compun din: venituri din dobânzi la depozitele financiare ale societăţii de 5.922 de lei; alte venituri financiare de 297.466 de lei; venituri din interese de participare de 138.927 de lei, reprezentând dividende cuvenite de la societăţile unde se deţin acţiuni. În alte venituri financiare, suma de 297.418 lei reprezintă valoarea acţiunilor deţinute de SC Univers SA la SC Vulturul Comarnic SA, pentru care a făcut cerere de retragere, conform Legii nr. 151/2014 şi normelor de aplicare incluse în Regulamentul ASF nr. 17/2014. Preţul s-a stabilit conform raportului de evaluare întocmit de Tănasă Florentina, care a evaluat valoarea de răscumpărare a acţiunilor la exercitarea dreptului de retragere la 0,266 lei/acţiune. Pentru deprecierea valorii acestor acţiuni, societatea a avut constituite în anii precedenţi ajustări în sumă de 1,738 milioane de lei, care au fost reluate pe venituri la scoaterea din evidenţă a acţiunilor răscumpărate. Precizăm că această sumă nu a fost încasată, SC Univers SA a demarat procedura de executare silită împotriva SC Vulturul SA pentru a recupera creanţa. La sfârşitul semestrului I al anului 2018, SC Univers SA are disponibilităţi băneşti în sumă de 2,58 milioane de lei, mai mici faţă de disponibilităţile de 3,3 milioane de lei de la începutul anului. Acest fapt se datorează plăţilor de dividende şi cumpărării de acţiuni efectuate în acest an. SC Univers SA nu a avut angajate şi nu a angajat nici în 2018 credite bancare sau împrumuturi.

 

SC Univers SA a achiziţionat acţiuni la alte societăţi de 1,2 milioane lei

 

În semestrul I 2018, SC Univers SA a achiziţionat valori mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (BVB) în valoare de 1,2 milioane de lei, din care 43.277 de acţiuni la SIF 1 şi 454.770 de acţiuni la Banca Transilvania. Cheltuielile financiare, în sumă de 297.418 lei reprezintă diferenţa între cheltuielile, în sumă de 2 milioane de lei, înregistrate la scoaterea din evidenţă a acţiunilor răscumpărate de SC Vulturul Comarnic SA şi veniturile, în sumă de 1,738 milioane de lei, înregistrate la anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea acestor acţiuni în anii precedenţi. Din punct de vedere al lichidităţii şi cash-flow-ului, SC Univers SA şi-a păstrat expunerea la nivel minim, depinzând doar de încasarea la timp a sumelor de bani reprezentate de refacturarea utilităţilor şi facturarea chiriilor. Societatea nu înregistrează creanţe mai mari de 60 de zile de la chiriaşii societăţii. Un factor de risc ce poate afecta veniturile din activitatea de bază este scăderea veniturilor din chirii. Cifra de afaceri a SC Univers SA a crescut faţă de semestrul I 2018 cu 11,19% datorită faptului că s-a reuşit închirierea unor spaţii libere, faţă de anul precedent. Creşterea suprafeţei închiriate este de altfel unul dintre dezideratele echipei de management dar marii retaileri şi dezvoltatorii de centre comerciale de tip mall au investit masiv în Râmnicu Vâlcea, ceea ce conduce la o creştere agresivă a concurenţei, multe dintre acestea intrând şi dezvoltând afaceri şi pe segmentul concurenţial al partenerilor contractuali ai societăţii, care înregistrează dificultăţi şi solicită facilităţi la plata chiriilor. Consiliul de Administraţie al SC Univers SA urmăreşte atent dinamica portofoliului de contracte încheiate, urmărind păstrarea unui indice de diversificare ridicat, precum şi o solvabilitate acceptabilă a entităţilor partenere. Evenimente şi schimbări economice care ar putea afecta sensibil veniturile din activitatea de bază ale SC Univers SA ar fi scăderea puterii de cumpărare a populaţiei, ceea ce ar putea conduce la diminuarea vânzărilor de mărfuri nealimentare şi a bunurilor de larg consum. Societăţile chiriaşe ale SC Univers SA se adresează în mare parte cumpărătorilor cu venituri mici sau medii, pe cale de consecinţă influenţa acestor factori ar conduce la scăderea vânzărilor chiriaşilor, implicit la presiunea pe renegociere şi scăderea valorii chiriilor. În semestrul I 2018, SC Univers SA a achitat la timp obligaţiile financiare aferente perioadei, neavând obligaţii restante. În perioada raportată societatea nu a făcut majorări de capital social, nu a emis acţiuni şi nu şi-a răscumpărat propriile acţiuni. Drepturile deţinătorilor de valori mobiliare nu au suferit modificări, valoarea nominală a unei acţiuni fiind de 2,5 lei. În anul 2018, nu au avut loc fuziuni sau reorganizări. SC Univers SA nu deţine filiale şi nici societăţi controlate. Menţionăm că situaţiile financiare la data de 30 iunie 2018 nu au fost auditate. De asemenea, conducerea SC Univers SA apreciază că, în următoarele 6 luni ale exerciţiului 2018 nu există riscuri şi incertitudini majore care să afecteze rezultatele. Imobilele deţinute de SC Univers SA în vederea închirierii sunt reclasificate în „Investiţii imobiliare”, conform legislaţiei financiar-fiscale în vigoare. Terenurile sunt înregistrate la valoarea de 107.445 de lei, nu se calculează amortizare şi nici nu s-au constituit deprecieri.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *