La 11 iunie 2020 a avut loc Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Pieţe Prest SA Râmnicu Vâlcea, fiind aprobate situaţiile financiare anuale pentru anul financiar 2019 (capitaluri proprii, contul de profit şi pierdere, repartizarea profitului), cu următorii indicatori: capitaluri proprii – 8,76 milioane de lei, profit – 1 milion de lei. S-a mai aprobat repartizarea profitului din anul 2019, cu următoarele destinaţii: rezerve legale – 59.465 de lei; dividende acordate acţionarului – 479.626 de lei; alte rezerve care constituie sursă proprie de finanţare – 479.626 de lei. Acţionarii SC Pieţe Prest SA au mai adoptat raportul de gestiune al consiliului de administraţie pentru anul fiscal 2019. Capitalul social subscris şi vărsat al societăţii este 6,756 milioane de lei, din care 6,756 milioane de lei aport în numerar, acesta fiind împărţit într-un număr de 675.600 de acţiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune. Acţionarii SC Pieţe Prest SA au avut în vedere raportul privind auditarea situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar 2019, întocmit de către Marin Stanciu Stoian – Birou Auditor şi Expert Contabil şi raportul de gestiune al consiliului de administraţie pentru anul fiscal 2019 nr. 7138/30 aprilie 2020. S-a procedat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societăţile, cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, prevederile Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, modificată privind Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 29/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetar, a prevederilor actului constitutiv al SC Pieţe Prest SA şi din OUG nr. 48/2020 privind prorogarea până la data de 31 iulie 2020 inclusiv a depunerii situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019. SC Pieţe Prest SA a fost înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi HCL nr. 188/2010. Activitatea principală a societăţii o reprezintă „Serviciile de administrare publica generală”, iar domeniul principal de activitate este reprezentat de „Alte activităţi de curăţenie”.

În anul 2019 societatea a realizat o cifră de afaceri de 21,62 milioane de lei

SC Pieţe Prest SA este o persoană juridică română organizată ca societate comercială pe acţiuni înfiinţată prin HCL 188/2010, constituită dintr-un singur acţionar, respectiv Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, care şi-a exercitat în anul 2019 toate drepturile. Adunarea Generală a Acţionarilor este organul de conducere al societăţii, membrii AGA fiind aleşi dintre membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea şi numiţi prin HCL nr. 125/11 iulie 2016. Componenţa AGA la SC Pieţe Prest SA la data de 31 decembrie 2019 era după cum urmează: Maria Bobeanu şi Valeriu Amza. Administrarea societăţii este asigurată de consiliul de administraţie, format din 5 administratori aleşi prin procedură de selecţie conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, de Consiliul Local, şi aprobaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Pieţe Prest SA. Componenţa Consiliului de Administraţie al SC Pieţe Prest SA la 31 decembrie 2019 este după cum urmează: Veronica Renga – preşedinte, Gheorghe Corendea, Alin Marian Angheluş, Adriana Popescu, Elisabeta Mihăilă – membri. Preşedinţia consiliului de administraţie a fost asigurată de Veronica Renga începând cu data de 5 aprilie 2017. Funcţia de director general al societăţii în perioada de referinţă, respectiv anul 2019, a fost exercitată de Adriana Popescu. În anul 2019, SC Pieţe Prest SA a realizat o cifră de afaceri de 21,62 milioane de lei şi venituri de 21,93 milioane de lei. Cifra de afaceri netă, veniturile din exploatare şi veniturile totale au fost realizate în anul 2019 în procent de 125,56% faţă de anul 2018. Rezultatul brut din exploatare şi rezultatul brut al exerciţiului de la finele anului 2019 se situează la un nivel de 319,79% faţă de cele ale anului 2018. În anul 2019 societatea a înregistrat un profit contabil în valoare de 1 milion de lei. Au fost constituite rezerve legale din profitul exerciţiului financiar curent, conform prevederilor legale, în valoare de 59.465 de lei. La finele anului 2019, SC Pieţe Prest SA înregistrează o valoare netă a activului de 12,02 milioane de lei, din care: active imobilizate (imobilizări corporale şi necorporale) – 5,55 milioane de lei; active circulante (stocuri, creanţe, casa, banca) – 6,46 milioane de lei. Activele circulante ale SC Pieţe Prest SA la finele anului 2019 însumau 6,46 milioane de lei.

Bunurile concesionate societăţii erau în valoare de circa 60 de milioane de lei

La data de 31 decembrie 2019, SC Pieţe Prest SA înregistra creanţe totale în sumă de 3,38 milioane de lei, din care clienţii incerţi 5.728 de lei, pentru care au fost constituite ajustări pentru deprecierea creanţelor, soldul fiind la 31 decembrie 2019 în sumă de 5.728 de lei. Capitalurile proprii au crescut în anul 2019 faţă de 2018 cu 111,1% (875.350 lei). Datoriile curente ale societăţii au crescut la 31 decembrie 2019 cu 52,82% faţă de 31 decembrie 2018 în volum absolut, reprezentând o creştere cu 1,1 milioane de lei. În ceea ce priveşte situaţia obligaţiilor bugetare menţionăm că SC Pieţe Prest SA nu înregistra datorii restante faţă de bugetul de stat şi bugetul local la data de 31 decembrie 2019. Bunurile concesionate societăţii erau în valoare de circa 60 de milioane de lei. Indicatorul lichidităţii curente şi lichiditatea imediată a scăzut în anul 2019 faţă de 2018. Soldul creanţelor certe de încasat de către SC Pieţe Prest SA la 31 decembrie 2019 a crescut faţă de cel de la 31 decembrie 2018. Datoriile comerciale au scăzut, iar viteza de rotaţie a activelor totale în cifra de afaceri a cunoscut o creştere. Volumul datoriilor totale la 31 decembrie 2019 însuma 3,21 milioane de lei. În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 republicată şi a OMFP nr. 2861/2009 inventarierea patrimoniului în anul 2019 s-a desfăşurat la începutul acestui an. Conform procesului-verbal al Comisiei centrale privind rezultatele inventarierii generale a patrimoniului înregistrat la registratura SC Pieţe Prest SA sub nr. 3702/28 februarie 2020: acţiunea de inventariere s-a desfăşurat în condiţii normale; nu s-au înregistrat diferenţe cantitative sau valorice; s-au inventariat bunuri materiale de natura stocurilor care sunt depăşite moral ca urmare a faptului că nu-şi mai justifică utilizarea şi trebuie casate/declasate (echipament de protecţie şi de lucru, obiecte de inventor uzate fizic) şi mijloace fixe, conform listelor de inventar, cu propuneri pentru casare; există un sistem de gestiune informatizată a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor care permite cunoaşterea zilnică a nivelului si structurii acestor elemente. La nivelul SC Pieţe Prest SA funcţionează Compartimentul financiar de gestiune, fiind desemnată o salariată cu studii de specialitate în exercitarea controlului financiar de gestiune, conform HG nr. 1151/2012. O altă formă de control intern exercitată la nivelul societăţii este activitatea de audit intern, Compartimentul Audit Intern desfăşurându-şi activitatea conform Legii nr. 672/2002. Prin Decizia Consiliului de Administraţie al SC Pieţe Prest SA nr. 11/26 martie 2019, s-a aprobat constituirea de provizioane pentru litigii în curs, în sumă de 77.321 de lei.

Anul trecut, SC Pieţe Prest SA şi-a desfăşurat activitatea cu 345 de salariaţi

SC Pieţe Prest SA a respectat obligaţiile prevăzute de lege privind organizarea şi conducerea corectă şi la zi a contabilităţii, asigurând: întocmirea documentelor justificative pentru orice operaţiune care afectează patrimoniul propriu sau administrare, documente care stau la baza înregistrării în contabilitate; înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor patrimoniului în mod cronologic, cu respectarea succesiunii documentelor justificative după data de întocmire sau intrare în unitate şi cu evidenţierea în conturi sintetice sau analitice. Inventarierea patrimoniului societăţii a fost efectuată în conformitate cu OMF nr. 2861/2009, rezultatele acesteia fiind înregistrate în contabilitate conform dispoziţiilor legale şi în bilanţul contabil la 31 decembrie 2019. Întocmirea bilanţului contabil s-a făcut pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acesteia, a contului de profit şi pierdere şi a anexelor la bilanţ. Fiecare salariat al SC Pieţe Prest SA are un rol bine definit stabilit prin fişa postului, sarcinile de serviciu fiind încredinţate şi stabilite prin programe de lucru. În cursul anului 2019 societatea şi-a desfăşurat activitatea cu o medie de 345 de salariaţi. S-a constatat că structura de personal este una conformă cu specificul activităţii societăţii şi lucrările pe care le are de executat. Potrivit legislaţiei în materie de sănătate şi securitate în muncă există constituit Comitetul de Securitate şi Sănătate în muncă, acesta funcţionând în baza regulamentului intern propriu al SC Pieţe Prest SA, precum şi un compartiment distinct de protecţie a muncii, ambele având ca scop controlul asigurării condiţiilor în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, a sănătăţii angajaţilor şi a altor persoane participante la procesul muncii. S-au evaluat factorii de risc de la locurile de muncă, fiind întocmit necesarul de acordare a echipamentului individual de protecţie pentru salariaţi, care a asigurat prevenirea şi combaterea riscurilor la sursă, îmbunătăţirea nivelului securităţii şi a protecţiei sănătăţii angajaţilor SC Pieţe Prest SA. Supravegherea sănătăţii salariaţilor a fost asigurată prin medicul de medicina muncii, prin contract de prestări servicii cu societatea. Activitatea Consiliului de Administraţie al SC Pieţe Prest SA a avut în vedere analiza veniturilor şi cheltuielilor realizate raportat la cele aprobate, în condiţiile respectării principiilor predictibilităţii, economicităţii, eficienţei şi legalităţii economice. În anul 2019 consiliul de administraţie s-a întrunit lunar, la sediul societăţii, la convocarea preşedintelui CA sau a directorului general, având şi invitaţi consilierul juridic în calitate de secretar tehnic CA, directorul general, directorul tehnic, directorul economic şi, după caz, reprezentanţii salariaţilor sau titularii altor funcţii de conducere. În cadrul acestor şedinţe au fost dezbătute problemele curente de administrare ale societăţii şi s-au propus soluţii de ordin organizatoric, social, economic şi financiar, care au dus la luarea unor decizii obiective şi pertinente privind desfăşurarea activităţilor societăţii.

Remuneraţia directorului general al societăţii este de 12.000 de lei brut lunar

Conform raportului anual al Comitetului de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie al SC Pieţe Prest SA, documentul conţine informaţii cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar 2019, potrivit prevederilor din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Potrivit prevederilor legale, Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunării Generale a Acţionarilor SC Pieţe Prest SA, care aprobă situaţiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziţia acţionarilor şi cuprinde cel puţin informaţii privind: structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe; criteriile de performanţă care fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie; considerentele care justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti; eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate; informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză. În exerciţiul financiar 2019 remuneraţia directorului general al SC Pieţe Prest SA a fost una fixă, în valoare de 12.000 de lei brut lunar, fără să includă o componentă variabilă. Remuneraţia directorului tehnic a fost una fixă, în valoare de 10.500 de lei brut lunar, fără să includă o componentă variabilă. Remuneraţia administratorilor SC Pieţe Prest SA a fost una fixă, în cuantum de 1709 lei brut lunar, fără să includă o componentă variabilă. În exerciţiul financiar 2019, cumulat, criteriile de performanţă aferente contractelor de mandat ale directorului general, directorului tehnic, respectiv ale administratorilor societăţii au fost îndeplinite. Directorul general, directorul tehnic, respectiv administratorii SC Pieţe Prest SA nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti în exerciţiul financiar 2019. Directorul general, directorul tehnic, respectiv administratorii SC Pieţe Prest SA nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exerciţiul financiar 2019. În situaţia revocării mandatului de director general de către mandant, precum şi în situaţia renunţării de către mandatar la mandat, preavizul este de 45 de zile, conform contractului de mandat încheiat cu nr. 8792/27 iulie 2017. În cazul revocării mandatului directorului general al SC Pieţe Prest SA de către mandant, din motive neimputabile mandatarului, acesta urmează a fi despăgubit cu o valoare echivalentă cu remuneraţia cuvenită până la data închiderii contractului de mandat. În cazul contractelor de mandat au fost prevăzute daune-interese pentru revocare fără justă cauză.

Nu au existat indicii anul trecut privind nereguli în administrarea societăţii

Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administraţie al SC Pieţe Prest SA pentru anul 2019 avea următoarea componenţă: Veronica Renga Veronica; Gheorghe Corendea; Alin Marian Angheluş. În cadrul SC Pieţe Prest SA este înfiinţat Compartimentul de audit intern, cu un singur salariat, care şi-a întocmit planul anual de audit şi a respectat întocmai misiunile stabilite. SC Pieţe Prest SA are numit un auditor financiar extern pe parcursul anului 2019, pe Marin Stanciu Stoian, auditor şi expert contabil, selectat în conformitate cu procedurile legale. Fără a aduce atingere responsabilităţii administratorului entităţii, membrilor Consiliului de Administraţie, de conducere ori a altor membri care sunt numiţi de Adunarea Generala a Acţionarilor din cadrul SC Pieţe Prest SA, Comitetul de Audit are, printre altele, următoarele atribuţii: informează administratorul entităţii sau membrii Consiliului de Administraţie ai entităţii auditate, după caz, cu privire la rezultatele auditului financiar extern şi explică în ce mod a contribuit auditul financiar extern la integritatea raportării financiare şi care a fost rolul Comitetului de Audit în acest proces; monitorizează procesul de raportare financiară şi transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia; monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate şi a sistemelor de management al riscului entităţii şi, după caz, a auditului intern în ceea ce priveşte raportarea financiară a entităţii auditate, fără a încălca independenţa acestuia; monitorizează auditul financiar extern al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ţinând cont de constatările şi concluziile autorităţii competente. Comitetul de audit nu a adus la cunoştinţa membrilor Consiliului de Administraţie pe parcursul anului 2019 faptul că ar exista indicii privind nereguli în administraţie sau încălcări ale dispoziţiilor legale şi ale prevederilor actului constitutiv. De asemenea, Comitetul de audit al SC Pieţe Prest SA a constatat că existenţa gestiunilor de valori materiale şi băneşti şi a evidenţei analitice şi sintetice a elementelor patrimoniale, organizarea gestiunilor de valori materiale şi băneşti este conformă cu Legea nr. 22/1969, asigurându-se reflectarea în evidenţele sintetice şi analitice ale societăţii a tuturor elementelor patrimoniale. În cadrul SC Pieţe Prest SA evidenţa contabilă a fost condusă în conformitate cu normele legale în vigoare, înregistrările fiind efectuate pe bază de documente justificative, fiind respectate regulile şi metodele contabile general admise, sub responsabilitatea conducerii societăţii. În rapoartele întocmite pe parcursul anului 2019 se stipulează faptul că societatea asigură ţinerea acestora în conformitate cu prevederile legale. În acest context, Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administraţie al SC Pieţe Prest SA apreciază că situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie 2019 au fost întocmite în concordanţă cu cadrul general de raportare financiară şi cu îndeplinirea cerinţelor statutare. Astfel, în opinia membrilor Comitetului de audit, situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2019 reflectă corect poziţia financiară a societăţii şi rezultatele activităţii acesteia pentru exerciţiul financiar încheiat.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *