Activitatea SC Prelcet SA, afectată direct în primul semestru din acest an de pandemie și problemele de la CET Govora

Conducerea SC Prelcet SA Râmnicu Vâlcea a prezentat recent raportul de activitate pentru primul semestru din acest an, raport din care reiese că societatea a înregistrat venituri de 3,75 milioane de lei și pierderi de circa 750.000 de lei.

Valoarea veniturilor realizate la 30 iunie 2020 are următoarea structură: venituri din activitatea de prestări servicii şi cenuşă (900.150 de lei); venituri din activitatea de termoficare obţinute ca urmare a extinderii activităţii (2,22 milioane de lei); venituri din vânzarea produselor reziduale (7.600 de lei); venituri din vânzări de mărfuri (366.630 de lei). Valoarea totală a cheltuielilor realizate de SC Prelcet SA la 30 iunie 2020 are următoarea structură: cheltuieli cu salariile, contribuţiile, cenzori, secretar CA (3 milioane de lei); cheltuieli cu bunuri şi servicii (1,35 milioane de lei), etc. Din situaţia prezentată se poate observa că veniturile aferente primului semestru al anului 2020 au fost estimate la 5,34 milioane de lei şi au fost realizate în proporţie de 70,25%.

Situaţia economică a SC Prelcet SA a fost influenţată semnificativ de scăderea în volum a lucrărilor cu principalul client, CET Govora. Contractul, având ca obiect „Piese de schimb pentru mori cărbune MVC 4 la cazanele de 420 t/h pe lignit” (estimat la 30% din cifra de afaceri) nu a fost scos spre execuţie de către CET Govora pentru anul 2020, acest contract fiind executat de SC Prelcet SA în fiecare an.

Conjunctura economică naţională datorată situaţiei epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 nu a permis conducerii societăţii identificarea altor colaborări, întrucât potenţialii clienţi au avut activitatea întrerupta; SC Prelcet SA nu s-a încadrat în condiţiile OUG 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri din domeniul protecţiei sociale, în contextul situaţiei epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, motiv pentru care şomajul tehnic a fost suportat de societate din fonduri proprii.

Personalul SC Prelcet SA a fost redus la 115 angajați

La data de 30 iunie 2020, personalul SC Prelcet SA a scăzut, de la 131 de salariaţi la data de 31 decembrie 2019 la 115 angajați, astfel diminuându-se cheltuielile salariale.

Conducerea societăţii a prezentat nota de fundamentare privind reducerea temporară a activităţii la SC Prelcet SA în perioada aprilie-iulie, în care a informat consiliul de administraţie cu privire la situaţia economico-financiară din primele două luni ale anului 2020 şi estimat pentru lună martie 2020. În baza notei de fundamentare nr. 1835/30 martie 2020, Consiliul de Administraţie al SC Prelcet SA a dispus măsura privind întreruperea temporară a unei părţi din activitatea de bază a societăţii, în vederea reducerii cheltuielilor (salariaţii efectuând prin rotaţie zile de şomaj tehnic).

Din analiza economico-financiară realizată pentru această perioadă s-a constatat o scădere a volumului lucrărilor specifice încredinţate spre executare pe reţeaua de Termoficare Urbană, motiv care a dus la diminuarea veniturilor. Contractul având ca obiect „Întreţinere şi mentenanţă preventivă, MC, confecţii, prelucrări mecanice, izolaţii termice, zidării, revizii, recondiţionări SISC, mentenanţă la instalaţia de cenuşă – CET Govora”, în valoare de 2,67 milioane de lei, încheiat pentru anul 2020, a fost realizat la data de 30 iunie 2020, în proporţie de 50%, pentru această perioadă, din lipsa autorizaţiilor de lucru pe care beneficiarul trebuia să le emită, ceea ce a dus la neîndeplinirea veniturilor planificate prin bugetul de venituri şi cheltuieli prognozat.

Pentru SC Prelcet SA, factorul uman a reprezentat întotdeauna o principală sursă de atingere a obiectivelor fixate. În acest context, politica de resurse umane dezvoltată la nivelul societăţii a luat în considerare fiecare salariat ca o individualitate distinctă, cu calităţi specifice. Sarcinile stabilite în fişa postului sunt specifice fiecărui angajat, echilibrate cantitativ pentru a putea fi îndeplinite astfel încât să nu prezinte nici un risc în ceea ce priveşte calitatea activităţii.

Priorităţile resurselor umane la SC Prelcet SA, de-a lungul anului 2020, au fost: asigurarea resurselor umane necesare pentru realizarea programelor de activitate ale societăţii; aplicarea într-o manieră unitară pentru întreaga societate a legislaţiei în domeniul muncii şi protecţiei sociale; adaptarea continuă a structurii de organizare şi utilizarea mai raţională a personalului, prin aplicarea unui management performant şi prin redistribuirea şi acoperirea cu sarcini a personalului existent; respectarea normelor de personal şi protecţia muncii.

SC Prelcet SA a efectuat investiții în sumă de numai 5.630 de lei

În primul semestru din acest an, SC Prelcet SA a efectuat investiții în sumă de numai 5.630 de lei. Capitalul social subscris al SC Prelcet SA constă numai în aporturi în numerar.

Capitalul social subscris este de 600.000 de lei şi este divizat în 6 milioane de acţiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Capitalul social subscris de acţionari este, după cum urmează: CET Govora a subscris un număr de 5,96 milioane de acţiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare şi o valoare totală de 596.000 de lei, reprezentând 99,33% din capitalul social. Diferenţa de 0,67% de acţiuni este deţinută de un număr de 20 de acţionari, salariaţi ai SC Prelcet SA, cu un număr de 2.000 de acţiuni nominative fiecare acţionar, cu o valoare nominală de 0,1 lei şi o valoare totală de 200 de lei fiecare acţionar, reprezentând 0,033% pentru fiecare acţionar din capitalul social.

Obiectul principal de activitate al SC Prelcet SA este „Repararea articolelor fabricate din metal”, cod CAEN 3311, şi are drept scop realizarea pentru CET Govora, cât şi pentru terţi, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a următoarelor tipuri de activităţi: lucrări de reparaţii; activităţi de prestări servicii; executarea de lucrări de investiţii; produse (piese) obţinute prin prelucrări mecanice; reparaţii la agregate şi instalaţii energetice, precum şi la dispozitivele de lucru şi de mecanizare specifice; acte de comerţ, lucrări izolaţii termice.

Raportul semestrial al SC Prelcet SA a fost elaborat în spiritul practicilor şi principiilor guvernantei corporative, în scopul de a optimiza procesele şi relaţiile manageriale, precum şi cele de administrare constituite la nivelul societăţii, prin asigurarea unei transparențe sporite a selecţiei organismelor de administrare şi a celor de management, prin creşterea responsabilităţii manageriale, precum şi prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecţie a drepturilor acţionarilor societăţii, în conformitate cu reglementările OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administraţie al SC Prelcet SA s-a constituit în structura actuală în data de 23 iulie 2018, cu respectarea principiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă, în baza procesului de selecţie a administratorilor. În bugetul pentru anul acesta sunt prevăzute venituri din exploatare şi venituri totale care au fost dimensionate ţinându-se cont de valoarea contractelor de prestări servicii încheiate începând cu data de 1 ianuarie 2020 sau aflate în derulare din anii anteriori, actualizate prin act adiţional.

Astfel, veniturile totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 sunt în sumă de 11 milioane de lei, cu următoarea componenţă: venituri din vânzarea produselor în valoare de 2,452 milioane de lei, s-a luat în calcul contractul de piese de schimb mori cărbune MVC4 la cazanele de 420 t/h pe lignit; venituri din servicii prestate în valoare de 7,9 milioane de lei, din care 7,4 milioane de lei contracte de prestări servicii încheiate cu CET Govora; venituri din vânzarea mărfurilor, de 500.000 de lei; alte venituri, de 140.000 de lei.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *