Proiect „SISTEM Băbeni – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație si Muncă în Băbeni”

Primăria Orașului Băbeni, este beneficiar al proiectului „SISTEM Băbeni  – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație si Muncă în Băbeni”, POCU/138/4/1/114677, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, în cadrul Axei Prioritare 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

În cadrul proiectului, în cursul lunii august 2018, s-au implementat următoarele activități:

Acțiunile desfașurate în cadrul grupului țintă „ a doua șansă” au fost centralizate spre identificarea elevilor din Școala Gimnazială Valea Mare-Băbeni ce pot participa la  activitățile educaționale propuse în cadrul proiectului:

– Copii/preșcolari

– Elevi cu risc de părăsire a sistemului educațional

În vederea identificării acestora, responsabilul de activitate a definit o serie de etape ce au fost urmărite îndeaproape. Astfel:

  • Etapa I: Informare și promovare. Au fost efectuate prezentări în sălile de clasă cu activitățile ce se vor realiza și beneficiile pe care le pot avea elevii.
  • Etapa II: Colectarea documentelor pentru grupul țintă.

În această etapă, un numar de 19 persoane și-au manifestat interesul de a-și  înscrie copiii în grupul țintă al proiectului.

Au fost elaborate fișe de lucru, precum și instrumente de evaluare, au fost aplicate teste de evaluare membrilor grupului, au fost stabiliți indicatorii pentru observarea progresului cursanților pe parcursul programului de formare.

Un număr de 12 persoane au absolvit nivelul I de pregătire și 2 persoane au absolvit nivelul 4.

De asemenea, în cadrul acțiunilor de consiliere a fost întocmită o planificare calendaristică a activităţilor  de tip „a doua şansă”. A fost parcurs Modulul I având ca tematică: Dezvoltarea abilităţilor  de relaţionare pozitivă în contextul şcolii.

Au fost proiectate 4 activităţi în cadrul modului I în care s-au realizat activităţi care vizează: Identificarea emoţiilor, atitudinilor şi cogniţiilor faţă de şcoală, însuşirea particularităţilor de funcţionare a instituţiei de învăţământ şi dobândirea cunoştinţelor despre derularea programului „A doua şansă“.

Obiectivele activităţilor vizează  dezvoltarea personală a participanților, integrarea acestora în societate și în mediul educațional şi  sprijinirea participanţilor în alegerea unei cariere.

O altă activitate importantă a fost recrutarea grupului țintă de formare profesională. Astfel s-a realizat:

  • Întocmirea dosarelor de recrutare a grupului țintă – șomeri
  • Centralizarea livrabilelor rezultate în activitatea de recrutare, selecție și înregistrare a grupului țintă.

Au fost definitivate 7 dosare inscriere .

În cadrul activităților de antreprenoriat s-au parcurs 36 ore din cadrul cursului de formare antreprenorială  „Marketingul și managementul marketingului” pentru grupa I. Temele abordate în cadrul cursului de formare antreprenorială modulul II au fost: bazele marketingului, mediul de marketing al firmei, piața firmei, managementul strategic al marketingului, managementul mixului de marketing, bradingul.

În luna august, asistentul social, responsabilul cu activități socio-medicale, mediatorul sanitar și facilitatorul în relația cu comunitatea, s-au deplasat în comunitate, pentru identificarea potențialilor membrii ai grupului țintă, în comunitatea Valea Mare Băbeni, unde s-au purtat discuții cu acestia și s-au întocmit liste cu persoanele care pot fi beneficiare ale activităților demarate în cadrul proiectului.

De asemenea, a continuat activitatea medicilor, care s-a concretizat prin consultații medicale la domiciliu, aduse membrilor grupului țintă. Au fost distribuite, în comunitate, pliante informative privind igiena și bolile cornice.

In luna august s-au desfășurat activitățile de formare a celui de-al doilea grup de inițiativă locală prin implicarea  unui numar de 13 membri în activități de invățare non-formală privind concepte de bază ale dezvoltării comunitare precum cetățenie activă, responsabilitate, voluntariat și facilitare comunitară; de dezvoltare de atitudini de conștientizare a importanței respectării valorilor democratice precum: egalitate de gen, discriminare și excluziunea socială; dezvoltarea de atitudini corecte în ceea ce privește agresiunea virtuală și discursul instigator la ură.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Primăria Orașului Băbeni                                                                                                                                                ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.167, 245100, JUDEŢUL VÂLCEA,                           TELEFON/FAX: 0250/765160;                                                                                                                                                                                 e-mail:primaria_babeni@yahoo.com; web site: www.orasbabeni.ro

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *