Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiții generale

 1. Să dețină cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. Să cunoască limba română, scris și vorbit;
 3. Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Să dețină capacitate deplină de exercițiu;
 5. Să dețină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. Să îndeplinească condițiile de studii sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. Să nu fie condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșită cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice

 • Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
 • Experiență în activitatea de coordonare personal cu activități diverse;
 • Cunoştinţe operare PC ( pachet MS Office );
 • Permis de conducere categoria B;
 • Capacitate de planificare și organizare;
 • Capacitate de răspuns în situații limită;
 • Persoană flexibilă, adaptabilă, rezistentă la stres, serioasă, responsabilă;
 • Declarație pe propria răspundere că nu i-au fost aplicate sancțiuni disciplinare de către angajatorii anteriori;

Dosarul de Concurs trebuie să contină următoarele documente:

 1. cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice postului;
 4. cazierul judiciar;
 5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unitătile sanitare abilitate. Adeverinta trebuie să contină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii;
 6. curriculum vitae, model European;
 7. declarație pe propria răspundere că nu i-au fost aplicate sancțiuni disciplinare de către angajatorii anteriori;
 8. recomandare de la ultimul loc de muncă (constituie avantaj).

Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Responsabilități:

 • Organizează, coordonează și răspunde de activitatea sectorului Băbeni, privind buna funcționare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare și realizarea operativă a sarcinilor de producție.

Desfăsurarea concursului

Concursul se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:

 • selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 02.10.2019;
 • proba scrisă va avea loc în data de 07.10.2019, ora 0900;
 • interviul vor avea loc în data de 11.10.2019, ora 0900.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații admiși la proba precedentă.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 01.10.2019, ora 1400, la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.

Concursul constă în  probă scrisă si interviu si se va desfăsura la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5

Bibliografie

 1. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata cu modificările și completările ulterioare.

Calendarul concursului:

01.10.2019, ora 1400termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi
02.10.2019, ora 1400selecţia dosarelor de concurs şi  afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
03.10.2019, ora 1400termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor
04.10.2019, ora 1200soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora
07.10.2019, ora 0900proba scrisă
08.10.2019, ora 1400afişarea rezultatelor probei scrise
09.10.2019, ora 1400termenul limită pentru depunerea contestaţiilor 
10.10.2019, ora 1400soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora
11.10.2019, ora 0900proba interviu
14.10.2019, ora 1400afişarea rezultatelor probei interviu
15.10.2019, ora 1400termenul limită pentru depunerea contestaţiilor 
16.10.2019, ora 1400soluţionarea contestaţiilor privind afişarea rezultatelor şi afişarea rezultatelor finale la sediul  societatii APAVIL şi pe site-ul www.apavil.ro

Informatii suplimentare la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22.

Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 vineri, între orele 0700 – 1300.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *