S-a aprobat declanşarea procedurii de selecţie a 3 membri în Consiliul de Administraţie al SC Apavil SA

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea (în calitate de acţionar majoritar), întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 decembrie 2017, a decis mandatarea reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor de la societatea Apavil SA Vâlcea, să aprobe declanşarea procedurii de selecţie a 3 membri în Consiliul de Administraţie de la societate pentru perioada rămasă din mandatul iniţial al administratorilor. Selecţia candidaţilor pentru cele 3 poziţii de membru în consiliul de administraţie se va efectua de către un expert independent persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. Prin adresa nr. 569 din 23 noiembrie 2017, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 45701 din 23 noiembrie 2017, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” face cunoscut SC Apavil SA că are obligaţia de a convoca Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii pentru adoptarea unei hotărâri privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie, pentru perioada rămasă din mandatul consiliului de administraţie actual. Potrivit prevederilor din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, în caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecţie se declanşează, prin grija autorităţii publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare. Declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului începe în cazul societăţilor la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deţine capital majoritar sau deţine controlul, la data hotărârii adunării generale a acţionarilor, prin care se aprobă declanşarea procedurii de selecţie a noilor membri ai consiliului. Precizăm că ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor a SC Apavil SA, convocată pentru data de 18 decembrie 2017, a fost completată cu adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”, mai sus menţionată. Potrivit prevederilor din contractul de mandat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 152/40 din 27 iulie 2016, reprezentantul Municipiului în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Apavil SA îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în sarcina acestuia. Faţă de cele mai sus prezentate, în temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale normelor metodologice de aplicare a acesteia şi ale contractului de mandat al reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în AGA la SC Apavil SA, Consiliul Local a decis mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor de la această societate, să aprobe declanşarea procedurii de selecţie a 3 membri în Consiliul de Administraţie de la SC Apavil SA, pentru perioada rămasă din mandatul iniţial al administratorilor.

 

Patru administratori provizorii, validaţi din nou de Consiliul Local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a mai decis în 14 decembrie 2017 mandatarea reprezentantului său în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Apavil SA să numească administratorii provizorii ai societăţii şi din lista aprobată de ADI „APA Vâlcea”, prin Hotărârea nr. 12 din 11 decembrie 2017, respectiv: Mihaela Teodora Ciontea, Elena Daniela Ciobanu, Ion Adrian Iliescu şi Ioan Nistor. Prin Hotărârea nr. 483 din 28 noiembrie 2017, Consiliul Local a completat lista de candidaţi din partea acţionarului majoritar, din rândul căreia Adunarea Generală a Acţionarilor are dreptul să numească administratori provizorii la SC Apavil SA şi a mandatat reprezentantul său în Adunarea Generală a Acţionarilor de la această societate să hotărască numirea administratorilor provizorii, din lista cu candidaţii nominalizaţi de acţionarul majoritar – Municipiul Râmnicu Vâlcea, după obţinerea hotărârii ADI „APA Vâlcea”. Urmare a acestor prevederi, hotărârea mai sus menţionată a fost înaintată către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”, în conformitate cu prevederile statutului asociaţiei. De asemenea, Primăria Râmnicului a solicitat ADI „APA Vâlcea” să se aibă în vedere ca, la prezentarea propunerilor în cadrul Adunării Generale a ADI „APA Vâlcea”, pe lângă cele trei persoane propuse prin HCL nr. 483 din 28 noiembrie 2017, să fie reluată şi propunerea pentru Ioan Nistor, nominalizat prin HCL nr. 388/2017. Astfel, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” a transmis primăriei Hotărârea nr. 12 din 11 decembrie 2017, prin care s-a completat lista cu persoanele nominalizate din partea acţionarului – Municipiul Râmnicu Vâlcea, din rândul căreia Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Apavil SA are dreptul să numească, potrivit OUG nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, administratorii provizorii în consiliul de administraţie al operatorului, până la finalizarea procedurii de selecţie, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei nr. 11 din 27 octombrie 2017, cu cele patru persoane. Precizăm că, potrivit prevederilor din actul constitutiv al SC Apavil SA, coroborate cu prevederile din statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”, acţionarii au acordat asociaţiei ai cărei membri sunt unele drepturi speciale, printre care şi acela de a propune lista de persoane, înaintată de Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea din rândul cărora AGA are dreptul să numească membrii consiliului de administraţie.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *