Administratori SC Forconcid SA au operat noi schimbări în conducerea societăţii

 

 

Prin Hotărârea nr. 130 din data de 21 februarie 2018, Consiliul de Administraţie al societăţii Forconcid SA Râmnicu Vâlcea, în baza prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al întreprinderii, precum şi în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale a decis încetarea mandatului de administrator al lui Ion Aurelian Buşe, ca urmare a cererii de renunţare a acestuia la funcţia de administrator şi preşedinte al consiliului de administraţie începând cu aceeaşi dată. Începând cu data de 21 februarie 2018 a fost numit în funcţia de administrator provizoriu, până la prima adunare generală a acţionarilor, Nicolae Popa din municipiul Drăgăşani, membru în Consiliul de Administraţie al SC Forconcid SA, având aceleaşi drepturi şi obligaţii. Începând cu aceiaşi dată s-a ales, respectiv a fost numit în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Forconcid SA, care are şi funcţia de director general, Gheorghe Olaru (52 de ani), de profesie inginer în construcţii, fost administrator în consiliul de administraţie. Consiliul de Administraţie al SC Forconcid SA a aprobat de asemenea luna trecută vânzarea terenului şi imobilelor C1 şi C2 situate în localitatea Albeşti, judeţul Argeş, punctul Căpşunica, în urma Hotărârii AGEA nr. 16 din 7 mai 2014. Societatea va fi reprezentată în vederea semnării actului în formă autentificată de Gheorghe Olaru şi Marian Grigore, în calitate de administratori ai SC Forconcid SA. Totodată, raportat la faptul că Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Forconcid SA nu deţine elementele necesare unei analize reale şi concludente a situaţiei, respectiv a analizei situaţiei de fapt şi de drept a situaţiei societăţii, îşi rezervă dreptul ca, după analiza lichidatorului judiciar desemnat de instanţă, să poată emite pretenţii sau puncte de vedere asupra modului de conducere, administrare şi gestionare a SC Forconcid SA.

 

Tribunalul a admis deschiderea procedurii de insolvenţă faţă de societate

 

La data de 28 februarie 2018, Tribunalul Vâlcea a decis în Dosarul nr. 305/90/2018 să admită cererea formulată de debitorul SC Forconcid SA pentru deschiderea procedurii generale de insolvenţă. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, instanţa a dispus deschiderea procedurii generale împotriva debitorului şi a numit ca administrator judiciar pe SP Vizal Consulting IPURL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu un onorariu provizoriu de 1.500 de lei. În temeiul art. 99 din lege, Tribunalul Vâlcea a mai dispus notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 100 din lege. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 13 aprilie 2018, termen limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 3 mai 2018, precum şi termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar, pentru depunerea eventualelor contestaţii. Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 28 mai 2018, iar data şedinţei adunării creditorilor va fi în 8 iunie 2018, la convocarea creditorilor SC Forconcid SA. S-a dispus trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către administratorul judiciar al SC Forconcid SA. În temeiul art. 39 din lege, instanţa a dispus deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. S-a mai decis comunicarea sentinţei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la Registrul Comerţului şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În temeiul art. 66 alin. 6 şi 7 din Legea nr. 85/2014, califică drept declaraţii de creanţă cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de SC Elm Arca SA, Primăria comunei Milcoiu, SC Cosmin şi Irina SRL şi SC Vilforest SRL. Primul termen de fond la Tribunalul Vâlcea este în data de 28 martie 2018. În anul 2016, SC Forconcid SA a realizat venituri de 16,27 milioane de lei, o cifră de afaceri de 13,8 milioane de lei, un profit de peste 12.000 de lei, toate cu 105 salariaţi. La 31 decembrie 2016, SC Forconcid SA avea datorii totale de peste 11,5 milioane de lei şi un capital social de 635.000 de lei. Tot în anul 2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis ca SC Forconcid SA să solicite Oficiului Registrului Comerţului numirea unui expert autorizat independent în vederea întocmirii unui nou raport de evaluare în aceiaşi termeni de referinţă ca şi ai evaluării realizate de expertul autorizat independent Ion Stroescu. Acesta ar urma să dispună măsurile necesare astfel încât acţionarii îndreptăţiţi să fie informaţi cu privire la noul preţ sau acţiune determinat de expertul autorizat independent şi să efectueze regularizările necesare cu acţionarii care au încasat contravaloarea acţiunilor deţinute.

 

Demisie din Consiliul de Administraţie al SC Forconcid SA

 

Consiliul de Administraţie al SC Forconcid SA, cu majoritate de voturi, în condiţiile actului constitutiv, a luat act de demisia nr. 1390/8 noiembrie 2017 a lui Vasile Moghină şi a hotărât, împreună cu cenzorii ca, începând cu data de 13 noiembrie 2017 să înceteze mandatul lui Vasile Moghină, ca urmare a demisiei acestuia şi a eliberării sale din funcţia de administrator – membru al Consiliului de Administraţie al SC Forconcid SA, astfel cum prevăd dispoziţiile actului constitutiv. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor de la SC Forconcid SA, legal întrunită la data de 15 ianuarie 2018, a aprobat următoarele propuneri: alegerea, respectiv numirea secretarului consiliului de administraţie şi stabilirea indemnizaţiei lunare nete; alegerea, respectiv numirea unui administrator membru în Consiliul de Administraţie al SC Forconcid SA pentru perioada rămasă până la epuizarea mandatului actualului Consiliu de Administraţie, ca urmare a existenţei unui post vacant prin demisia unui administrator şi stabilirea indemnizaţiilor tuturor membrilor consiliului de administraţie; prezentarea şi supunerea spre dezbatere a informării comunicate de comisia de cenzori nr. 1500/21 noiembrie 2017 privind situaţia economică a societăţii; mandatarea consiliului de administraţie pentru semnarea şi ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor de la SC Forconcid SA, împreună sau individual şi să facă demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea privind înscrierea şi publicarea Hotărârii AGA. Anul trecut, Consiliul de Administraţie al SC Forconcid SA, în baza prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societăţii, precum şi în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale a aprobat prelungirea şi suplimentarea liniei de credit contractată la CEC Bank Sucursala – Râmnicu Vâlcea, cu suma de 1,3 milioane de lei, de la 4,5 milioane de lei, la 5,8 milioane de lei, pentru o perioadă de 24 de luni. În schimb, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor de la SC Forconcid SA, la care au fost prezenţi acţionari reprezentând 56,0544% din capitalul social, a aprobat nivelul de credite necesar desfăşurării activităţii de producţie şi de investiţii şi a plafonului de scrisori de garanţie bancară, precum şi stabilirea garanţiilor bancare aferente, astfel: prelungirea şi suplimentarea liniei de credit contractată, în sumă de 5,8 milioane de lei; prelungirea plafonului de scrisori de garanţie bancară de 1 milion de lei; garantarea liniei de credit cu bunurile imobile ale societăţii; suma de 7 milioane de lei linie de credit pentru finanţarea activităţii curente; suma de 2 milioane de lei plafon pentru scrisori de garanţie bancară (garanţii de bună execuţie, garanţii participare la licitaţie, garanţii de bună plată, garanţii de aprovizionare etc.). De asemenea, a fost împuternicit consiliul de administraţie să contracteze cu banca şi cu alte instituţii, să semneze în numele SC Forconcid SA cele stabilite în AGA, să încheie şi să semneze contracte de credit, scrisori de garanţie bancară, deschiderea de conturi la bănci sau alte instituţii specializate, prelungirea şi majorarea liniilor de credit, să dispună şi să garanteze acestea cu toate bunurile imobiliare aflate în patrimoniul societăţii.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *