Excedent de 7 milioane de euro la bugetul Râmnicului, după primul semestru din acest an

 

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat recent execuţia bugetului local la data de 30 iunie 2018, cu o valoare de 123,1 milioane de lei la partea de venituri şi 91,523 milioane de lei la partea de cheltuieli, rezultând un excedent în sumă de 31,57 milioane de lei (circa 7 milioane de euro). A fost aprobată execuţia bugetului contului „Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare” la data de 30 iunie 2018, cu o valoare de 1,86 milioane de lei la partea de venituri şi 1,35 milioane de lei, la partea de cheltuieli, rezultând un sold în sumă de 506.117 lei. Conform prevederilor din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni. Bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea a fost aprobat iniţial prin HCL nr. 45/15 februarie 2018 în valoare de 191,41 milioane de lei, rectificat ulterior prin HCL nr. 67/28 martie 2018 şi HCL nr. 190/27 iunie 2018, ajungând la valoarea totală de 193,16 milioane de lei atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli. Astfel, la data de 30 iunie 2018 bugetul local înregistrează venituri totale încasate de 123,1 milioane de lei, cheltuieli totale în sumă de 91,52 milioane de lei şi un excedent în sumă totală de 31,57 milioane de lei, din care, la secţiunea funcţională în sumă de 23,77 milioane de lei, iar la secţiunea dezvoltare în sumă de 7,8 milioane de lei. În ceea ce priveşte veniturile totale, încasările primului semestru 2018 la bugetul Râmnicului depăşesc prevederile bugetare estimate cu 3,82%, astfel: prevederi bugetare la 30 iunie 2018 – 118,57 milioane de lei, încasări totale la 30 iunie 2018 – 123,1 milioane de lei. Acest fapt se datorează atât organizării eficiente a activităţii de colectare a impozitelor şi taxelor locale, a creşterii masei impozabile, în special la impozitul pe clădiri la persoane juridice, dar şi a faptului că pentru plata integrală până la data de 31 martie 2018 a impozitelor datorate de persoane fizice şi juridice au fost acordate bonificaţii.

 

Doar 7% din resursele bugetului local al Râmnicului s-au dus pe investiţii

 

Execuţia de casă a veniturilor secţiunii funcţionale ale bugetului local al Primăriei Râmnicului, la data de 30 iunie 2018, a fost în sumă totală de 101,7 milioane de lei, în procent de 112,54% faţă de prevederile bugetare la data de 30 iunie 2018, de 90,37 milioane de lei, din care venituri proprii în procent de 112,09%, astfel: venituri fiscale (113,99%), venituri nefiscale (101,93%), subvenţii de la bugetul de stat (39,16%), venituri din TVA (92,37%). Cele mai mari încasări s-au înregistrat la impozitele pe proprietatea persoanelor fizice şi juridice care au beneficiat de bonificaţia de 10% acordată prin HCL 495/28 decembrie 2017, pentru plata integrală până la data de 31 martie 2018 a obligaţiilor datorate bugetului local pentru întregul an fiscal, astfel: la persoane fizice suma încasată a fost de 14,58 milioane de lei şi s-a acordat o bonificaţie de 1,22 milioane de lei; la persoane juridice suma încasată a fost de 19,5 milioane de lei şi s-a acordat o bonificaţie de 1,29 milioane de lei.  Veniturile secţiunii dezvoltare au fost în sumă de 21,39 milioane de lei, în procent de 75,85% faţă de prevederile la data de 30 iunie 2018, în sumă de 28,2 milioane de lei. Pe categorii de cheltuieli, resursele bugetului local al Primăriei Râmnicului au fost consumate pentru: cheltuieli de personal (10,73%), cheltuieli cu bunuri şi servicii, inclusiv reparaţii curente (13,21%), alte cheltuieli (16,6%), investiţii (7%), etc. Facem precizarea că, la data de 30 iunie 2018, Primăria Râmnicului nu a înregistrat arierate faţă de diverşi furnizori. Prin HCL nr. 47/15 februarie 2018 a fost aprobat bugetul Fondului de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare pentru anul 2018. Bugetul acestui cont a fost aprobat la valoarea de 2,98 milioane de lei şi este utilizat pentru rambursarea împrumutului şi plata dobânzilor şi a celorlalte costuri aferente acestuia la Ministerul Finanţelor Publice, în rate semestriale, respectiv 5 mai şi 5 noiembrie ale fiecărui an, pentru cofinanţarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiei de tratare a apelor reziduale în Râmnicu Vâlcea”. Execuţia de casă la data de 30 iunie 2018 se prezintă astfel: sold iniţial – 1,1 milioane de lei, total încasări – 768.093 lei, total plăţi – 1,35 milioane de lei, sold final – 506.117 de lei. În cadrul inventarierii bunurilor aparţinând domeniul public şi privat al municipiului Râmnicu Vâlcea, bunurile de natura mijloacelor fixe din domeniul public al municipiului aflate în folosinţă proprie (clădiri, terenuri, construcţii speciale, instalaţii tehnologice) erau la 31 decembrie 2017 următoarele: terenuri (265,457 milioane de lei); clădiri (229,348 milioane de lei); instalaţii tehnologice (25,21 milioane de lei). Bunurile de natura mijloacelor fixe din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea aflate în administrarea sau folosinţa serviciilor şi instituţiilor publice de interes local (clădiri, terenuri, construcţii speciale, instalaţii tehnologice) erau în valoare totală de 1,7 miliarde de lei.

 

Consiliul Local va disponibiliza 300.000 de lei de la secţiunea dezvoltare

 

Luni, 8 octombrie 2018, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea va aproba rectificarea bugetului local pentru anul 2018, prin disponibilizarea sumei de 300.000 de lei de la secţiunea dezvoltare, majorându-se cu aceeaşi sumă secţiunea funcţionare. Suma de 300.000 de lei se virează, pe capitole de cheltuieli, la secţiunea funcţionare, după cum urmează: 182.000 de lei la Direcţia Administrării Domeniului Public – Cap 67 „Cultură, recreere şi religie”; 118.000 de lei la Direcţia Administrării Domeniului Public – Cap 84 „Transporturi”. Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2018, diminuată cu suma de 300.000 de lei rămâne la valoarea de 36,34 milioane de lei. Bugetul pentru anul 2018, rectificat, rămâne la valoarea totală de 205,58 milioane de lei atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli. După ultima rectificare bugetară, aprobată prin HCL nr. 290/11 septembrie 2018, valoarea totală a bugetului local consolidat este de 205,58 milioane de lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, creditele bugetare fiind repartizate pe secţiuni după cum urmează: secţiunea funcţionare – 167,15 milioane de lei, secţiunea dezvoltare – 38,43 milioane de lei. Conform prevederilor din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte în condiţiile legii în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. La 8 octombrie 2018 va avea loc rectificarea bugetului local prin virări de credite bugetare de la un capitol la altul, pentru asigurarea finanţării unor obiective. Astfel, se disponibilizează credite bugetare în sumă de 445.700 de lei din suma alocată pentru finanţarea obiectivului „Reabilitare trotuare şi iluminat public str. Ştirbei Vodă, tronson cuprins între centrul Winmarkt şi acces auto parc Zăvoi”, „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” şi 1.300 de lei din suma alocată pentru obiectivul „Echipamente joacă – zona Ostroveni”, din care 300.000 de lei se transferă la secţiunea funcţionare, iar 147.000 de lei se redistribuie pentru completarea finanţării la alte obiective din listă, după cum urmează: 125.000 de lei finanţare obiectiv „Amenajare şi modernizare locuri de joacă”, 20.000 de lei la obiectivul de investiţii „Amenajare locuinţe sociale – zona Ostroveni”, 2.000 de lei la obiectivul de investiţii „PUZ Zona Centrală”. La secţiunea dezvoltare se suplimentează creditele bugetare repartizate DADP cu suma de 300.000 de lei, astfel: 182.000 de lei la Direcţia Administrării Domeniului Public – Cap 67 „Cultură, recreere şi religie”; 118.000 de lei la Direcţia Administrării Domeniului Public – Cap 84 „Transporturi”. Bunurile de natura mijloacelor fixe din domeniul public date în administrare unităţilor de învăţământ au o valoare totală de 501 milioane de lei. Diferenţa de 416.606 lei reprezintă „Clădire locuit cu altă destinaţie – spaţiu juridic” nr. inventar MFDP01162 care a fost demolată conform autorizaţiei de desfiinţare nr. 17/12377 din 31 martie 2017 şi operată în evidenţa contabilă în perioada inventarierii, respectiv în luna decembrie 2017.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *