Primăria comunei Şuşani, judeţul Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de execuţie temporar vacant de guard (femeie de serviciu) din cadrul Compartimentului Administrativ şi Deservire din aparatul de specialitate al Primarului comunei Şuşani, judeţul Vâlcea. Concursul se organizează cu respectarea Hotărârii Guvernuluinr.1027/2014, pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul Bugetar, plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011.

Datele de desfăşurare a concursului:

Concursul se va desfăşura la sediulPrimăriei comunei Şuşani, judeţul

Vâlcea, astfel :- proba scrisa – 28.10.2019,ora 12.00;

Condiţii de participare:

– studii medii gimnaziale

Alte condiţii specifice pentru ocuparea postului:

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a. Are cetăţenia română, cetăţenie a

altor state membre ale Uniunii Europene, sau a statelor aparţinând Spaţiului

Economic European şi domiciliul în România

b. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c. Are vârsta minimă reglementată de

prevederile legale;

d. Are capacitate deplină de exerciţiu;

e. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de mediul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f. Nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, în

ultimii 5 ani;

g. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra

umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul; care împiedică înfăptuirea justiţiei, da fals ori a unor fapte de corupţie, sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Etapele concursului:

– selecţia dosarelor ;

– proba scrisă;

– interviul.

Dosarul de concurs:

În vederea participării la concurs, până la data de 22.10.2019, ora 12.00, candidaţii vor depune dosarul de concurs la secretariatul primăriei.

Dosarul de concurs va conţine :

– cerere de înscriere la concurs

adresată primarului comunei Şuşani,

judeţul Vâlcea ;

– copie act identitate;

– copie diplomă de studii;

– copie carte de muncă (unde este

cazul) ;

– cazier judiciar;

– adeverinţă medicală care să ateste

sănătatea, eliberată cu cel mult 6 luni

anterior derulării concursului, de către

medicul de familie al candidatului sau de

unităţile sanitare abilitate;

– curriculum vitae.

Bibliografie:

– Constituţia României;

– O.U.G. 57/2019 privind Codul

administrativ – PARTEA VI;

– Legea nr.319/2006 – Legea

securităţii şi sănătăţii în muncă, cu

modificările

şi completările ulterioare;

– Ordinul nr.119/ 4 februarie 2014

pentru aprobarea normelor de igienă şi

sănătate publica privind mediul de

viaţă al populaţiei, cu modificările

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *