Conform raportului semestrial, societatea de transport persoane SC ETA SA Râmnicu Vâlcea a realizat în primele şase luni din acest an venituri de 6,179 milioane de lei şi un profit de 410.000 de lei. Indicatorii economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli au fost realizaţi la 30 iunie 2019 în proporţie de 103,5% la capitolul venituri şi 99,45% la capitolul cheltuieli, menţinându-se continuitatea activităţii de transport public de persoane în condiţii de siguranţă. Veniturile totale ale SC ETA SA se constituie din încasările aferente activităţii de transport public de călători, respectiv vânzarea titlurilor de călătorie, venituri conexe acesteia (transport terţi, reparaţii terţi, valorificare deşeuri, publicitate, închirieri spaţii, donaţii pentru investiţii venituri financiare, venituri ITP terţi, etc.), întregite cu compensaţia acordată ca protecţie socială tuturor utilizatorilor serviciului de transport. În semestrul I al anului 2019 s-a obţinut un volum al veniturilor totale mai mare cu 162.724 de lei faţă de semestrul I 2018, rezultat influenţat în principal de creşterea veniturilor din compensaţii cu 478.247 de lei şi de reducerea veniturilor din transport cu 340.218 lei. Veniturile din exploatare ale SC ETA SA înregistrează o creştere cu 162.743 de lei, respectiv 2,71% faţă de semestrul I 2018, în cadrul acestora veniturile din transport înregistrând o reducere cu 340.218 lei, veniturile din compensaţii (subvenţii) o creştere cu 478.247 de lei, iar veniturile din alte activităţi (ITP, reparaţii terţii, publicitate) o creştere cu 24.714 lei. În semestrul I 2019 s-a obţinut un volum al cheltuielilor totale mai mic cu 99.129 de lei faţă de semestrul I 2018, rezultat influenţat în principal de reducerea cheltuielilor cu stocurile şi de reducerea cheltuielilor financiare. Cheltuielile de exploatare ale SC ETA SA în semestrul I 2019 au scăzut cu 68.311 lei faţă de nivelul înregistrat în semestrul I anul 2018. Din totalul cheltuielilor de exploatare, cheltuielile materiale reprezintă 23,38%, cheltuielile de personal 62,21%, cheltuiala cu amortizarea 9,33%, cheltuielile cu diverse servicii prestate de terţi (reparaţii terţi, asigurări, deplasări, servicii bancare, taxe poştale şi telecomunicaţii, cheltuieli avize medicale, psihologice, alte servicii terţi) 4,34%, cheltuieli cu taxe (impozite şi taxe locale, licenţe şi clasificări auto, redevenţe) de 0,76%.

Societatea înregistra un număr efectiv de 140 de salariaţi

La data de 30 iunie 2019, SC ETA SA înregistra un număr efectiv de 140 de salariaţi şi un număr mediu de personal de 140. Organigrama valabilă în primul semestru al anului 2019 a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea prin HCL nr. 347/2017 şi de Adunarea Generală a Acţionarilor prin Hotărârea AGA nr. 12/5 septembrie 2017. Compartimentul financiar-contabil al SC ETA SA fundamentează anual bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii, prin care sunt prevăzute veniturile şi cheltuielile, atât pentru activitatea de exploatare, cât şi pentru cea de investiţii, document supus aprobării Consiliului de Administraţie, AGA şi Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, conform procedurilor operaţionale interne şi prevederilor legale în vigoare. Execuţia bugetară a fost realizată lunar în cursul semestrului I al anului 2019, în scopul încadrării în sursele alocate, prin raportarea periodică a realizării indicatorilor economico-financiari, comparativ cu programul aprobat şi cu realizările aceleiaşi perioade ale anului precedent. Primul pas în analiza poziţiei financiare îl reprezintă imaginea de ansamblu a situaţiei echilibrului la nivel patrimonial, în cadrul căreia sunt puse în evidenţă evoluţia şi mutaţiile structurale produse în cadrul activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii, pe baza informaţiilor puse la dispoziţie prin situaţiile financiare. S-a constatat o creştere a activului total al SC ETA SA în decursul primului semestru din 2019, cu o reducere a activelor imobilizate şi o creştere a activelor circulante, în cadrul activelor circulante creşterea cea mai mare înregistrându-se la categoria creanţe. La data de 30 iunie 2019 nivelul datoriilor înregistrate este cu 493.189 de lei mai mic faţă de 30 iunie 2018, cu creştere la datoriile pe termen scurt şi reducerea datoriilor pe termen lung. Capitalurile proprii al SC ETA SA au crescut cu suma de 511.187 de lei, de la 8,19 milioane de lei la 30 iunie 2018, la 8,7 milioane de lei la 30 iunie 2019. Datoriile pe termen scurt la 30 iunie 2019 au fost mai mici decât capitalurile proprii, existând în toată această perioadă un echilibru care a permis desfăşurarea normală a activităţii. În totalul datoriilor înregistrate la data de 30 iunie 2019, ponderea cea mai mare o deţin datoriile către furnizori, valoarea acestora fiind de 249.662 de lei, cu 1,02% mai mare faţă de 30 iunie 2018. La data de 30 iunie 2019 nivelul creanţelor înregistrate era cu 145,87%  mai mare faţă de nivelul înregistrat la 30 iunie 2018. În totalul creanţelor, ponderea cea mai mare o deţin compensaţiile.

În cadrul consiliului de administraţie sunt organizate două comitete

Administrarea SC ETA SA a fost asigurată în semestrul I 2019 de consiliul de administraţie, având următoarea componenţă: Mărginean Rodica – preşedinte, Davidescu Andi Ştefan (administrator executiv), Mărgărită Vasile Marius, Batista Constanţa, Miţaru Anton – membri. În cadrul consiliului de administraţie sunt organizate două comitete, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, componenţa acestora la data de 30 iunie 2019 fiind: Comitetul de nominalizare şi remunerare – Batista Constanţa, Miţaru Anton, Mărgărită Vasile Marius; Comitetul de audit – Batista Constanţa, Miţaru Anton, Mărginean Rodica. Conducerea executivă a SC ETA SA este asigurată de director, numit de consiliul de administraţie. Directorul societăţii în primul semestru al anului 2019 a fost Davidescu Andi Ştefan (care a îndeplinit şi calitatea de administrator executiv), în baza contractului de mandat, conform Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 9 /2017. În contractul de mandat sunt prevăzute toate drepturile şi obligaţiile directorului. Conducerea executivă coordonează activitatea societăţii în cooperare cu consiliul de administraţie, cele două organisme analizând periodic rezultatele obţinute. Conducerea executivă a SC ETA SA a informat consiliul de administraţie în 9 şedinţe în semestrul I 2019 cu privire la toate aspectele semnificative ale activităţii desfăşurate şi evoluţia acestora în raport cu prognoza, prezentând rapoarte şi informări conform ordinelor de zi ale şedinţelor. Aceste rapoarte au fost analizate de membrii consiliului de administraţie şi în baza lor, cât şi a altor informaţii, au fost adoptate decizii cu efecte în desfăşurarea activităţii din cadrul societăţii. Principalele teme analizate şi dezbătute în cadrul şedinţelor Consiliului de Administraţie al SC ETA SA în semestrul I anului 2019, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare, au fost următoarele: bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii pentru anul 2019 (proiecţie); inventarierea patrimoniului societăţii; realizarea indicatorilor economico-financiari ai activităţii de ansamblu şi propuneri de îmbunătăţire; situaţiile financiare anuale pentru anul 2018; raportul de activitate pentru anul 2018; execuţia lunară a bugetului de venituri şi cheltuieli. Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC ETA SA reprezintă cel mai înalt organism decizional al societăţii. Adunarea Generală a Acţionarilor a fost formată în semestrul I 2019 din doi reprezentanţi ai unităţii administrativ-teritoriale, numiţi de autoritatea publică tutelară, Popescu Iuliana Maria şi Popa Valentin Adrian (numiţi prin HCL nr. 349/2018). Membrii Adunării Generale a Acţionarilor încheie contracte de mandat cu acţionarul unic – Municipiului Râmnicu Vâlcea. Principalele atribuţii ale Adunării Generale a Acţionarilor de la SC ETA SA sunt: aprobarea situaţiilor financiar anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie sau, după caz, de auditorul financiar; alegerea şi revocarea membrilor Consiliului de Administraţie; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli; aprobarea organigramei şi a statului de funcţii după avizarea acestora de către Consiliul Local; stabilirea şi aprobarea indemnizaţiei si a celorlalte avantaje pentru membrii Consiliului de Administraţie; majorarea capitalului social; reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, etc.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *