Consiliul Judeţean Vâlcea dispune în acest an de un buget propriu estimat la nivelul de 723,2 milioane de lei

Luni, 7 februarie 2022, Consiliul Judeţean Vâlcea va aproba bugetul propriu, lista obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau integral de la buget pentru anul 2022 şi estimări pentru anii 2023-2025.

Veniturile sunt grupate după caracterul lor (fiscal sau nefiscal) şi după sursa de provenienţă, în cadrul fiecărei subdiviziuni preliminându-se nivelul încasărilor.

Pentru anul 2022 încasările, estimate la nivelul de 723,2 milioane de lei, provin din: 78,5 milioane de lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor; 57,38 milioane de lei din cote defalcate din impozitul pe venit (cota de 15% şi 63%); 8 milioane de lei, din cote defalcate din impozitul pe venit (cota 14%); 71,74 milioane de lei, din sume defalcate din TVA pentru echilibrare; 274,15 milioane de lei, sume care urmează să fie primite de la UE în contul plăţilor efectuate în anul curent şi în anii anteriori; 43,1 milioane de lei, sume care se vor utiliza din excedentul bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, etc.

Cheltuielile Consiliului Judeţean, în sumă de 723,2 milioane de lei au fost repartizate pe instituţii şi servicii publice de interes judeţean, după cum urmează: 2,2 milioane de lei, pentru proiectul „Centrul de comunicaţii şi permanenţă mulţi funcţional – zona Obârşia Lotrului”; 12,17 milioane de lei, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare modernizare şi extindere sediu Consiliu Judeţean Vâlcea”; 3,4 milioane de lei, reprezintă transferuri către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în completarea veniturilor proprii ale acestei instituţii, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile. 

28,48 milioane lei, alocaţi pentru funcţionarea activităţii aparatului propriu

În 2022, cheltuielile Consiliului Judeţean Vâlcea mai sunt pentru următoarele domenii: 28,48 milioane de lei reprezintă creditele necesare funcţionării activităţii aparatului propriu al Consiliului Judeţean Vâlcea, respectiv pentru asigurarea cheltuielilor de personal, a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, a cotizaţiilor şi contribuţiilor Consiliului Judeţean Vâlcea la organismele din care acesta face parte; 2,18 milioane de lei, reprezintă fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea; 619.000 de lei pentru asigurarea creditelor necesare plăţii dobânzilor şi comisioanelor aferente împrumuturilor contractate; 655.000 de lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor cu bunurile şi serviciile şi dotări independente, la Centrul Militar Judeţean Vâlcea; 1,6 milioane de lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, investiţii şi dotări independente la Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea; 2,12 milioane de lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de funcţionare la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni (din această sumă, 821.000 lei reprezintă cheltuieli cu bunuri şi servicii, 929.000 de lei reprezintă finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul special, 311.000 de lei reprezintă burse şi 62.000 de lei alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă); 2,4 milioane de lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de funcţionare la Şcoala Profesională Specială Bistriţa; 5,44 milioane de lei, pentru finanţarea cheltuielilor determinate de implementarea programului pentru şcoli al României, în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2020-2021; 2 milioane de lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare pentru implementarea proiectelor „Consolidare şi reabilitarea energetică a Şcolii Profesionale Speciale Bistriţa”, „Şcoala on-line pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale” şi „Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ special de a gestiona criza sanitară Covid 19”; 2 milioane de lei reprezintă contribuţia Consiliului Judeţean Vâlcea la realizarea de investiţii finanţate din bugetul propriu al judeţului Vâlcea pentru Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti; 1,36 milioane de lei reprezintă contribuţia Consiliului Judeţean Vâlcea din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pentru achiziţionarea de aparatură şi echipamente medicale pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea; 6,78 milioane de lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii, investiţii, precum şi pentru cofinanţarea proiectelor la Biblioteca Judeţeană Vâlcea; 16,9 milioane de lei reprezintă transferuri către instituţiile publice de cultură; 12,35 milioane de lei pentru plata contribuţiilor personalului neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, în conformitate cu prevederile OUG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare; 800.000 lei pentru finanţarea nerambursabilă a unor activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, etc.

Cea mai mare sumă în 2022, pentru cheltuielile de infrastructură rutieră

În acest an, Consiliul Judeţean Vâlcea estimează suma de 140 de milioane de lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare realizării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – etapa II” şi a proiectului „Fazarea sistemului de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”, precum şi pentru asigurarea cheltuielilor cu salariile aferente echipelor de implementare a celor două proiecte. Alte sume alocate de Consiliul Judeţean Vâlcea sunt pentru următoarele obiective: 17,5 milioane de lei, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Restaurarea, dotarea şi punerea în valoare a Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu”; 113,74 milioane de lei, pentru finanţarea cheltuielilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, din care 87,19 milioane de lei pentru cheltuieli de personal; 3,44 milioane de lei pentru asigurarea creditelor necesare finanţării cheltuielilor de personal şi bunuri şi servicii ale Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti; 1,15 milioane de lei reprezintă transferuri către Direcţia Judeţeană de Protecţie a Plantelor Vâlcea, acordate în completarea veniturilor proprii pentru finanţarea cheltuielilor acestuia, în anul 2021; 2,64 milioane de lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare rambursării ratelor de capital aferente împrumuturilor contractate de Consiliul Judeţean Vâlcea în anii precedenţi, pentru realizarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă; 298,7 milioane de lei, pentru asigurarea creditelor necesare efectuării cheltuielilor în domeniul transporturilor; 3,1 milioane de lei reprezintă transferuri către Serviciul Public de Turism, Agrement şi Servicii, acordate pentru finanţarea cheltuielilor curente ale acestuia, în anul 2022, etc. În conformitate cu prevederile din Legea nr. 273/2006, numărul de personal, permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază se aprobă distinct, numărul de salariaţi aprobat fiecărei instituţii publice neputând fi depăşit. Bugetul local nu a înregistrat plăţi restante la finele anului 2021. În scopul asigurării unei viabilităţi corespunzătoare a reţelei de drumuri judeţene şi readucerii stării tehnice degradate la o stare corespunzătoare desfăşurării fluente şi în condiţii de siguranţă a traficului rutier, se propune repartizarea sumei de 21 milioane de lei, pentru servicii şi lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene. Veniturile instituţiilor şi serviciilor publice de importanţă judeţeană provin din venituri proprii (chirii, taxe şcolare, încasări din vânzări bilete intrare, pliante, vederi, valorificări de produse din activităţi proprii, contracte de colaborare, prestări servicii, contribuţii ale persoanelor asistate, etc.) şi din subvenţii de la bugetul propriu al judeţului. Veniturile proprii ale instituţiilor şi serviciilor publice de importanţă judeţeană sunt estimate la 2,1 milioane de lei şi au fost evaluate în funcţie de specificul activităţii fiecăreia şi de contextul epidemiologie actual, iar subvenţiile în sumă de 29,84 milioane de lei, se vor acorda în completarea veniturilor proprii ale acestora.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *