Acționarii SC Univers SA vor aproba efectuarea de tranzacţii pe piaţa de capital, în valoare maximă de 21,5 milioane de lei

La data de 1 septembrie 2022, va avea loc ședința Adunării Generale a Acționarilor de la SC Univers SA Râmnicu Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: aprobarea modificării actului constitutiv al societăţii (capitalul social subscris şi vărsat va fi de 1,99 milioane de lei, divizat în 796.642 acţiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei acţiunea, iar evidența acţionarilor societăţii va fi ţinută conform legislaţiei specifice pieţei de capital); aprobarea efectuării de către Consiliul de Administraţie al SC Univers SA de tranzacţii pe piaţa de capital şi de tranzacţii cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacţionare sau nu sunt tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare, în valoare maximă de 21,5 milioane de lei, pe o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor de la SC Univers SA; aprobarea datei de 20 septembrie 2022, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, conform dispoziţiilor art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă; aprobarea împuternicirii preşedintelui Consiliului de Administraţie al SC Univers SA, cu posibilitatea de substituire de către directorul general, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea şi pentru a efectua toate actele şi formalităţile de publicitate, de înregistrare şi implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central şi la orice alte autorităţi. Unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de justificare şi de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial; de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale. Drepturile prevăzute anterior, pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Acţionarii pot exercita drepturile prevăzute anterior, în termen de 15 zile de la data publicării convocării. Fiecare acţionar, persoană fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial. Acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentaţi de alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenţa conform procedurii afişate pe site-ul societăţii.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *