Acționarii SC Chimcomplex SA, convocați să aprobe repartizarea sumei de 127 milioane de lei, cu titlu de dividende interimare

Săptămâna trecută, Consiliul de Administrație al SC Chimcomplex SA a decis convocarea ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor pentru data de 28 noiembrie 2022, cu următoarea ordine de zi: aprobarea numirii unui administrator statutar al societății începând cu data de 29 noiembrie 2022, ca urmare a vacantării poziției ocupate de Eric Kish (lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, pe site-ul societății și la sediul societății); aprobarea duratei mandatului administratorului nou numit al SC Chimcomplex SA până la data de 31 iulie 2023; stabilirea indemnizației administratorului nou numit, în baza Politicii de Nominalizare și Remunerare pentru Administratori și Directori; aprobarea încheierii contractului de administrare cu administratorul nou ales și mandatarea unei persoane care să semneze din partea acționarilor contractul de administrare cu acesta; aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al SC Chimcomplex SA pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGA și a oricăror altor documente aferente; aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociații SCA, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor de mai sus în relația cu Oficiul Registrului Comerțului și orice altă instituție în acest scop; aprobarea datei de 16 decembrie 2022, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 24/2018; aprobarea repartizării sumei de 127 milioane de lei, cu titlu de dividende interimare (sumă brută), pe baza situațiilor financiare de la 30 iunie 2022, care se va regulariza după aprobarea situației anuale a societății. Dividendul brut pe acțiune va fi în valoare de 0,416519 lei. Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social. Capitalul social al societății este în valoare de 304,9 milioane de lei, divizat în 304,9 milioane de acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune.

Societatea va actualiza lista beneficiarilor programului de răscumpărare

Tot în data de 28 noiembrie 2022, va avea loc ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la SC Chimcomplex SA, cu următoarea ordine de zi: aprobarea actualizării listei beneficiarilor programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea AGEA din data de 30 iunie 2021, modificată prin Hotărârea AGEA din 26 noiembrie 2021, în sensul includerii salariaților în sfera de aplicabilitate a acestuia, pe lângă administratori și manageri; aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociații SCA, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor de mai sus în relația cu Oficiul Registrului Comerțului și orice altă instituție în acest scop; aprobarea datei de 16 decembrie 2022, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 24/2018; aprobarea datei de 15 decembrie 2022, ca dată „ex date”, adică data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 din Regulamentul nr. 5/2018. Acționarii SC Chimcomplex SA își pot exercita dreptul la vot în adunarea generală, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă. În conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale; de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale; ordinea de zi completată, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial al României cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale menționate în convocatorul inițial. Fiecare acționar, persoană fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de 18 noiembrie 2022, data numărului de înregistrare. Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri generale sau speciale, în conformitate cu prevederile art. 188 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondență, conform formularelor postate pe site-ul societății.

Chimcomplex implementează un proiect de obținere a hidrogenului verde

Recent, SC Chimcomplex SA a făcut demersul pe lângă autoritatea de mediu, în vederea obținerii acordului pentru producerea de hidrogen. Proiectul, denumit „Producție de hidrogen verde din apă, prin electroliza alcalină a saramurii cu membrană polimerică schimbătoare de ioni” va fi finanțat cu fonduri de până la 62% obținute prin PNRR, submăsura 2.2 – Sprijinirea investițiilor în construirea de capacități pentru producția de hidrogen verde în instalații de electroliză, diferența fiind asigurată de companie. Proiectul se pliază pe actuala strategie e UE, de impulsionare a producției de hidrogen verde, în prezent, obținerea acestui tip de combustibil în Europa fiind extrem de limitată, respectiv din combustibili fosili. Or, metoda electrolizei de apă amestecată cu sare (supusă, în prealabil, unei purificări avansate) presupune un consum energetic redus de 46 de ori față de cel din cazul electrolizei din apă simplă. Investiția face parte din planul strategic de dezvoltare al companiei, fiind analizată de Consiliul de Administrație al SC Chimcomplex SA și aprobată în această vară. Implementarea proiectului ar trebui să fie încheiată în cel mult 36 de luni. Investiția presupune, printre altele, atât achiziția și montarea de echipamente noi (inclusiv pentru adaptarea actualei unități de redresare a curentului electric), cât și construirea clădirii unde va funcționa întreg ansamblul de producere a hidrogenului curat. Astfel, se vor monta 5 electrolizoare de ultimă generație (fiecare cu 148 de celule, numai una putând produce 110 Kv), care, pe lângă hidroxid de sodiu în soluție de 33%, vor produce mult mai eficient clor electrolitic și hidrogen verde. Obiectivul general al proiectului vizează obținerea a 2.700 de tone pe an de hidrogen verde produs într-o capacitate de 3.000 de tone pe an. Hidrogenul va fi utilizat sub formă de combustibil pentru producerea de energie verde în cadrul Instalației Cogenerare 1 și a centralei termice CT 2 din cadrul combinatului. În plus, dacă va exista cere, combinatul are în vedere valorificarea hidrogenului verde prin vânzare către clienți, fie îmbuteliat, fie injectat în rețeaua Transgaz. Electrolizoarele (cu o durată de utilizare de cel puțin 15 ani) au garantat un consum redus de energie, 1,07 MWh/t, (datorită membranelor schimbătoare de ioni perfluorurate) față de cele existente acum la Chimcomplex. Iar, prin alimentarea cu energie electrică obținută din resurse regenerabile, se va reduce considerabil amprenta de carbon pe tona de produs finit obținut. Mai mult, instalația va determina și o creștere a ratei de valorificare a hidrogenului pentru obținerea de energie termică (de la 835 de tone, la 1.200 de tone, în cazul materiei prime pentru obținerea de produse chimice – alchilamine și acid clorhidric, și de la 200 de tone, la 1.500 de tone, pentru obținerea energiei termice). Alimentarea cu energie electrică a instalației de producere a hidrogenului verde se va face din surse regenerabile. Materia primă utilizată la instalația de hidrogen va fi saramură brută, adusă de la Salina Târgu Ocna, cu ajutorul saleductului deja existent.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *