SC Apavil SA estimează în acest an realizarea de venituri de 98,2 milioane de lei și a unui profit brut de 6,8 milioane de lei

Conform raportului conducerii SC Apavil SA, societatea estimează în acest an venituri totale de 98,2 milioane de lei și un profit brut de 6,8 milioane de lei. Bugetul de venituri și cheltuieli pe 2023 a fost întocmit comparativ cu realizările preliminate ale anului 2022, urmărindu-se modul de formare, administrare și utilizare a mijloacelor financiare, respectarea principiilor eficienţei economice.

La fundamentarea proiectului de buget al SC Apavil SA s-au avut în vedere următoarele elemente: evoluția indicatorilor macroeconomici monetari; rata inflației pentru anul 2023, conform previziunilor Comisiei Naționale de Prognoză, cu nivelul de 9,6%.

Dimensionarea veniturilor s-a făcut în funcție de volumul serviciilor programate pentru anul 2023. Cheltuielile SC Apavil SA aferente veniturilor au fost previzionale în funcție de următoarele elemente: ajustarea prețurilor de achiziție cu rata medie a inflației; cheltuieli ocazionate de extinderea ariei de operare; consumurile specific aferente (pentru reactivi, energie, apă brută); cheltuieli cu personalul. Impozitul pe profit, în sumă de 1,1 milioane de lei, a fost determinat în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Profitul net propus pentru repartizare, în sumă de 5,74 milioane de lei, are în vedere prevederile OUG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital de stat. La data de 31 decembrie 2022, SC Apavil SA nu înregistrează plăți restante.

Din valoarea de 5,5 milioane de lei reprezentând clienți neîncasați în termen la 31 decembrie 2022, valoarea de 1,28 milioane de lei reprezintă creanțe înscrise la masa credală, urmare a intrării societăților în insolvență și faliment (SC Oltchim SA, Bere Alutus, etc).

În cursul anului 2023, SC Apavil SA va acționa în judecată clienții rău platnici în vederea încasării contravalorii serviciilor prestate în termenul prevăzut îți contractele încheiate cu aceștia. La sfârșitul anului 2023, SC Apavil SA estimează creanțe neîncasate în sumă de 5,52 milioane de lei.

Cheltuielile cu personalul au fost bugetate la suma de 48,57 milioane de lei

În 2023, veniturile SC Apavil SA din exploatare, în sumă de 97,6 milioane de lei cuprind veniturile din producția vândută în sumă de 92,9 milioane de lei.

La fundamentarea veniturilor de exploatare, s-au avut în vedere următoarele: producția fizică estimată pentru serviciile de apă și apă uzată, estimată de către compartimentele specializate; tarifele în vigoare la 1 ianuarie 2023 la apă și pentru canalizare și epurare. Veniturile din producția de imobilizări sunt în sumă de 4,17 milioane de lei au fost fundamentate pe baza investițiilor în regie proprie estimate a se realiza.

Alte venituri din exploatare în sumă de 508.000 lei cuprind venituri din penalități calculate pentru neplata facturilor de utilități, venituri din tarifele diferențiate (poluatorul plătește), venituri din subvenții pentru investiții, alte venituri din exploatare. Veniturile financiare prevăzute pentru anul 2023 sunt în sumă de 596.000 lei și cuprind venituri din diferențe favorabile de curs valutar, aferente plăților în valută, reevaluării soldului conturilor de disponibilități în valută.

Cheltuielile de exploatare ale SC Apavil SA sunt estimate în sumă de 89,42 milioane de lei, reprezentând cheltuieli destinate operării și asigurării funcționarii în condiții de siguranță a sistemului de distribuție apă potabilă, canalizare și epurare apă uzată, și cuprind: cheltuielile cu bunuri și servicii în sumă de 32 milioane de lei, care înregistrează o creștere cu 36% față de anul precedent, determinată de creșterea prețului la energie electrică și apă brută (cheltuielile cu serviciile s-au fundamentat în baza angajamentelor semnate în anul 2022 cu termen de lichidare anul 2023, reprezentate de serviciile de întreținere și reparație necesare sistemului de apă și apă uzată); cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 2,42 milioane de lei au o creștere față de anul precedent, urmare a modificărilor ce se vor înregistra la bunurile de domeniul public concesionate (valoarea redevenței a fost estimată la 1,52 milioane de lei, în creștere cu 11% față de valoarea înregistrată în anul 2022); cheltuielile cu personalul pentru anul 2023 au fost bugetate la nivelul sumei de 48,57 milioane de lei.

Cheltuielile financiare prevăzute în 2023 în sumă de 1,94 milioane de lei sunt estimate în conformitate cu obligațiile privind dobânzi și comisioane, diferențe de curs valutar care rezultă în principal din: contractul de credit în valoare de 8,55 milioane de lei euro, încheiat cu BERD în anul 2012 pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pe POS Mediu (dobândă 770.000 lei); contractul de credit în valoare de 18 milioane de lei, încheiat cu BCR în anul 2016 pentru investiții POS Mediu (dobândă 550.000 lei); linie de credit cu valoare maximă de 4 milioane de lei contractată la BCR pentru activitatea de bază; alte dobânzi și comisioane 20.000 lei; diferențele de curs valutar au fost estimate la valoarea de 600.000 lei.

În 2023, cheltuieli SC Apavil SA pentru investiții de 680 milioane de lei

În acest an, cheltuielile SC Apavil SA pentru investiții au valoarea de 680 milioane de lei. În cheltuielile pentru investiții transmise de Unitatea de Implementare Proiecte sunt cuprinse: dirigenție șantier contracte „Realizarea ratei de conectare 100%” (56.000 lei); avize faza documentațiilor tehnice pentru obținerea autorizațiilor de construcție pentru proiectul regional ce va avea finanțare POIM (482.000 lei). Având în vedere că aceste servicii nu se pot solicita la rambursare, cheltuielile în valoare totală de 538.000 lei urmează a se suporta din surse proprii.

Cheltuielile cu funcționarea Unității de Implementare Proiecte sunt prevăzute a fi suportate din bugetul propriu al societății. Menționăm că proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al SC Apavil SA pe 2023 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune. Bugetul reprezintă o prognoză a activității pe anul 2023 a SC Apavil SA, la întocmirea căruia s-au avut în vedere normele legislative în vigoare, astfel: Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; Ordonanța de Guvern nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, etc.

Forma actuală a SC Apavil SA este rezultatul fuziunii prin absorbție realizată în anul 2010, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 33 din 15 februarie 2010, dintre SC Apavil SA – operator regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, la care acționari erau unitățile administrativ-teritoriale din județul Vâlcea și SC Acvarim SA – la care acționar unic era Municipiul Râmnicu Vâlcea. SC Apavil SA, în calitate de operator regional, asigură gestiunea servicului de apă și apă reziduală pentru localitățile situate pe bazinul hidrografic Olt, operând servicii de alimentare cu apă și de canalizare în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului nr. 1/18 noiembrie 2008.

În urma aderarii, municipiului Râmnicu Vâlcea și a altor unități administrativ-teritoriale la ADI APA Vâlcea, contractul de delegare a fost amendat corespunzător. În prezent sunt 54 de unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară semnatare ale contractului de delegare, dintre care doar în 37 de unități administrativ-teritoriale, operatorul regional SC Apavil SA furnizează sau prestează serviciile de alimentare cu apă și de canalizare. Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, așa cum acestea sunt definite în legislația în vigoare, a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și are ca obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilități publice pe care România și le-a asumat prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *