SC Chimcomplex SA, proiect pentru o centrală pe gaz de 689 de milioane de lei care va furniza agent termic în Râmnicu Vâlcea

SC Chimcomplex SA Borzeşti a semnat contractul de finanţare şi este în curs de implementare a etapei a doua pentru proiectul „Cogenerare de înaltă eficienţă pe gaz, flexibilă, în sectorul încălzirii centralizate Râmnicu Vâlcea”.

Valoarea totală a proiectului este de 689,3 milioane de lei, din care valoarea maximă eligibilă nerambursabilă este de 405 milioane de lei.

Implementarea proiectului de către SC Chimcomplex SA în localitatea Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, se face în perioada 27 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2025.

Proiectul este cofinanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă Pilonul I. Tranziţie verde – Componenta C6 Energie Măsura de investiţii 3 – Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile şi de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică şi termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări profunde.

Obiectivele proiectului sunt: reducerea cu 84.468 tone CO2/an a gazelor cu efect de seră la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, creşterea capacităţii instalate în cogenerare de înaltă eficienţă cu 108 MW, reducerea consumului anual de energie primară cu 418.105 MWh prin realizarea unei capacităţi de producţie pe gaz de 108 MW, flexibile şi de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică şi termică (CHP) pentru alimentarea cu energie termică a locuitorilor din Râmnicu Vâlcea, într-o perioadă de 36 luni de la semnarea contractului de finanţare.

Sprijinul financiar este destinat atingerii obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR – componenta energie, măsura de investiții Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări profunde, prin investiţii în unități de producţie a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență, prin folosirea gazului natural, oferind centralelor posibilitatea să atingă pe durata de viaţă economică, fiind obligatorie respectarea randamentului global brut de minim 80%.

Noua centrală va deservi municipiul Râmnicu Vâlcea din anul 2026

Proiectul vizează realizarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficienţă care să deservească municipiul Râmnicu Vâlcea începând cu anul 2026.

„Proiectul propus contribuie pozitiv la atenuarea provocărilor cu care se confruntă România în tranziţia de la sursele de energie pe bază de cărbune şi lignit, în mod specific, asigurând alimentarea cu energie termică a municipiului Râmnicu Vâlcea, în condiţii de eficienţă energetică competitivă la nivel european”, arată oficialii SC Chimcomplex SA.

Având în vedere că gazul natural reprezintă un combustibil de tranziție, pentru contribuția la țintele asumate de România privind decarbonarea economiei, în selecția proiectelor ce vor primi ajutor de stat, se vor puncta suplimentar componentele investiționale care vizează captarea și stocarea dioxidului de carbon (CSC) sau captarea și utilizarea dioxidului de carbon (CUC).

Conform prevederilor PNRR, investițiile propuse vor înlocui cel puțin aceeași capacitate a unor centrale de generare a energiei electrice sau termice cu emisii semnificativ mai mari de dioxid de carbon (cum ar fi, cele pe cărbune, lignit sau petrol), ducând la o scădere semnificativă a emisiilor de GES, contribuind la atingerea obiectivului climatic al Uniunii pentru 2030 și a obiectivului privind neutralitatea climatică până în 2050.

Conform abordării strategice asumate prin Reforma 4 – Dezvoltarea unui cadru legislativ și de reglementare favorabil tehnologiilor viitorului, în special hidrogen și soluții de stocare din PNRR, prin elaborarea Strategiei Naționale a Hidrogenului și a Planului de acțiune se vor pune bazele cadrului legislativ şi de reglementare pentru instalarea noilor aparate și echipamente pregătite pentru hidrogen.

Punerea în funcțiune a unităţilor de cogenerare flexibile și de înaltă eficienţă în sistemul încălzirii centralizate în cadrul prezentei scheme ce va fi notificată la Comisia Europeană are în vedere  conformitatea cu orientările tehnice oferite în Comunicarea Comisiei Orientări tehnice privind aplicarea principiului de a nu prejudicia în mod semnificativ în temeiul regulamentului privind mecanismul de redresare și reziliență.

Implementarea schemei de ajutor de stat conduce la realizarea următoarelor obiective: economii în consumul de combustibili sau energie primară prin procese de cogenerare de înaltă eficienţă; reducerea  emisiilor rezultate din arderea cărbunilor dar și din combustia gazului natural; producerea energiei în regim de cogenerare de înaltă eficiență; capacități de producție pregătite pentru utilizarea amestecului de gaz natural cu gaze regenerabile, cu emisii reduse de gaze cu efecte de seră, etc. Prin realizarea acestor proiecte se urmăreşte creşterea cu aproximativ 300 MW a puterii instalate în cogenerare în sistemul încălzirii centralizate.

Mandatele a șase membri ai CA, reînnoite pe o perioadă de un an

Luna trecută, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la SC Chimcomplex SA, fiind numitei în funcţia de administrator al societății, începând cu data de 1 august 2023, următoarele persoane juridice/fizice: Cojoc Iuliu Liviu, de profesie inginer; Tischer Gabriel, de profesie inginer; societatea Platinum Advisory Services SRL, specialist în audit; Preoteasa Veronica, de profesie inginer; Witold Urbanowski; Luca Florin, de profesie economist. Începând cu data numirii administratorilor numiţi mai sus, încetează mandatul domnului administrator Coman Dumitru.

S-a mai aprobat perioada de 1 an a duratei mandatelor administratorilor noi numiţi, dar și stabilirea indemnizaţiei administratorilor noi numiţi, în baza Politicii de Nominalizare şi Remunerare pentru Administratori şi Directori. AGA de la SC Chimcomplex SA a mai decis încheierea contractului de administrare cu administratorii noi aleşi şi se mandatează reprezentantul legal (administratorul unic) al acţionarului majoritar societatea CRC Alchemy Holding BV să semneze din partea acţionarilor contractul de administrare cu aceştia.

A fost împuternicit Lazarovici și Asociații SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor de mai sus în relația cu Oficiul Registrului Comerțului și orice altă instituție în acest scop, precum și data de 24 august 2023, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 24/2018. SC Chimcomplex SA a obținut în primele trei luni din acest an o cifră de afaceri 425 milioane de lei și o pierdere de 8,2 milioane de lei.

Veniturile totale în perioada ianuarie-martie 2023 au fost de 396,74 milioane de lei, din care 390 milioane de lei venituri din exploatare şi 6,6 milioane de lei venituri financiare.

Cheltuielile totale înregistrate în perioada ianuarie-martie 2023 au fost de 402,8 milioane de lei, din care 387,23 milioane de lei cheltuieli de exploatare şi 15,64 milioane de lei cheltuieli financiare. La data de 31 martie 2023, societatea a înregistrat un profit operaţional (rezultat din exploatare) de 2,83 milioane de lei.

Pe total activitate, rezultatul net a fost pierdere de 8,2 milioane de lei. Începând cu data de 17 ianuarie 2022, acțiunile SC Chimcomplex SA sunt liber tranzacționate la categoria Standard a Bursei de Valori București, sub simbolul de piaţă CRC, continuându-și parcursul pe piața de capital început în 1996 pe Piața Aero.

Ca urmare, societatea a întocmit primele situațiile financiare individuale la și pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile societăților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu modificările și completările ulterioare.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *