APAVIL SA – ANUNŢ

privind scoaterea la concurs a următoarelor  posturi in cadrul Sectorului Calimăneşti;

– 2  posturi instalator ;

          – 1 post lăcătuş mecanic ;

          – 1  post sudor ( electric, autogen, PE).

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţii generale:

 1. Să deţină cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 5. Să deţină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. Să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. Să nu fie condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru muncitorii calificaţi :

 1. Studii medii  sau Certificat de calificare profesională din care să rezulte specializarea (meseria) pentru care se participă la concurs;
 2. Abilităţi de comunicare;
 3. Disponibilitate pentru lucrul peste program;

Dosarul de Concurs trebuie să conţină următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. Cazierul judiciar;
 5. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 6. Curriculum vitae, model European.

Descrierea activităţii

-Pentru posturile de instalator și lăcătuș mecanic, sarcinile de bază constau în executarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi execuţie reţele de distributie apă şi de canalizare.

-Pentru postul de sudor sarcinile de bază constau în lucrări de execuție, întreţinere şi reparaţii accidentale sau programate la sistemele de alimentare cu apă/canalizare, efectuează activitaţi tehnice la nivelul pregătirii sale în cadrul sectorului de activitate.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în susţinerea interviului şi a probei practice specifice meseriei  pentru care se optează.

Concursul se va desfăşura pentru toate meseriile în cadrul Sectorului Rețele Apă, al societăţii Apavil SA, situat în Rm Vâlcea, str. Popa Șapcă nr. 2.

Concursul se va desfăşura astfel:

 • selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 31.01.2019, ora 1200 ;
 • proba practică  şi interviul se vor  susține în data de 04.02.2019, ora 0900 .

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 30.01.2019 ora 1200, la Registratura societăţii  APAVIL SA, str. Carol I nr.3-5.

Informaţii suplimentare:

Program de lucru luni-joi, între orele 0800 – 1630

vineri, între orele   0800 – 1400,

Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22.

CALENDARUL CONCURSULUI

30.01.2019,ora 1200termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi
31.01.2019,ora 1200selecţia dosarelor de concurs şi  afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
01.02.2019,ora 1200termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor şi soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora
04.02.2019,ora 0900proba practică şi interviu  
05.02.2019,ora 1200afişarea rezultatelor  probei practice şi interviului
06.02.2019,ora 1200termenul limită pentru depunerea contestaţiilor
07.02.2019,ora 1400soluţionarea contestaţiilor privind afişarea rezultatelor
08.02.2019,ora 1200 afişarea rezultatelor finale la sediul  societatii APAVIL şi pe site-ul www.apavil.ro

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *