Nivelul taxelor locale şi al tarifelor pentru anul 2019 a fost aprobat de Consiliul Judeţean Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la sfârşitul anului trecut, a aprobat nivelul taxelor locale şi al tarifelor care se aplică în anul 2019 după cum urmează: taxele şi tarifele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor din competenţa de autorizare a Consiliului Judeţean Vâlcea şi reglementările privind aplicarea acestor taxe şi tarife, scutirile la plată; tarifele pentru închirierea de spaţii situate în clădiri aflate în domeniul public sau privat al judeţului Vâlcea, precum şi unele reglementări privind aplicarea acestor tarife propuse; tarifele pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizaţii de amplasare şi/sau acces în zona drumului, aprobarea instituirii restricţii de circulaţie şi tarifele pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranţă şi a zonelor limitrofe zonei de siguranţă a drumurilor de interes judeţean, aflate pe raza administrativ-teritorială a judeţului Vâlcea pentru anul 2019, modul de aplicare şi excepţiile de la perceperea acestor tarife; tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean aflate pe raza administrativ-teritorială a judeţului Vâlcea, modalitatea de aplicare a acestor tarife, scutirile de la plată; taxele pentru eliberarea la cerere a unor extrase sau copii de pe documente deţinute de Consiliul Judeţean Vâlcea, multiplicarea unei pagini; taxele şi tarifele privind unele servicii efectuate de Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea; taxele şi tarifele privind unele servicii efectuate de Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu”; taxele privind unele servicii efectuate de Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea; taxele privind unele servicii efectuate de Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea; taxele şcolare pentru anul şcolar 2018-2019 la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea; tarifele pe tipuri de activităţi desfăşurate de Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor Vâlcea pentru anul 2019 şi modalitatea de calcul a acestora; taxele percepute în anul 2019 de Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Vâlcea; tarifele pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Vâlcea, pe anul 2019.

Taxele pentru eliberarea certificatelor şi avizelor în domeniul construcţiilor

În anul 2019, taxa pentru obţinerea avizului de oportunitate, pentru documentaţiile de urbanism depuse la Consiliul Judeţean Vâlcea este de 30 de lei, la acelaşi nivel cu anul 2018. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism şi obţinerea avizului de oportunitate, de către Consiliul Judeţean Vâlcea se achită anticipat la casieria proprie a UAT Judeţul Vâlcea. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită, pentru mediul urban. Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor de construire sau desfiinţare şi a altor avize asemănătoare de către preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, cu avizul primarilor, după cum urmează: taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cea folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente (taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii); taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier; taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii; taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor este de 8 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie; taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totală sau parţială a clădirilor se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1%, în cazul persoanelor fizice, asupra valorii impozabile a clădirii, iar în cazul persoanelor juridice, asupra valorii de inventar a clădirii (atât în cazul persoanelor fizice, cât şi al persoanelor juridice, taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, a oricăror construcţii şi amenajări care nu sunt de natura clădirilor se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii reale a construcţiilor sau amenajărilor supuse desfiinţării, declarată de beneficiarul autorizaţiei); pentru prelungirea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire taxa este de 30% din taxa iniţială; taxa pentru avizarea emiterii certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire de către structura de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, încasată de către primăriile care au încheiate convenţii cu UAT Judeţul Vâlcea, este de 15 lei. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire de către preşedintele Consiliului Judeţean, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit în proporţie de 50% la bugetul local al comunelor şi 50% la bugetul judeţului.

Tarifele lunare pentru închirierea de spaţii din domeniul public sau privat

Tarifele de bază lunare pentru închirierea de spaţii situate în clădiri aflate în domeniul public sau privat al judeţului Vâlcea pentru anul 2019 sunt următoarele: tariful de bază lunar pentru închirierea de spaţii situate în clădiri aflate în domeniul public sau privat al judeţului Vâlcea (24 lei/mp); tariful orar pentru închirierea de spaţii situate în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea şi Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea (când nu se furnizează energie termică      – 225 lei/oră, când se furnizează energie termică – 232 lei/oră); tariful orar pentru închirierea de spaţii situate în sediul Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” (când nu se furnizează energie termică – 208 lei/oră, când se furnizează energie termică – 217 lei/oră); tariful orar pentru închirierea de spaţii situate în sediul Muzeului „Memorial Nicolae Bălcescu” (când nu se furnizează energie termică – 15 lei/oră, când se furnizează energie termică – 19 lei/oră); tariful de bază lunar pentru închirierea spaţiului pentru Centrul de Transfuzie Sanguină Vâlcea (107,1 lei/lună). Deoarece la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea se înregistrează solicitări din partea unor persoane juridice, inclusiv cele fără scop lucrativ, pentru închirierea unor spaţii din sediul Consiliului Judeţean Vâlcea (sala de şedinţe şi festivităţi a Consiliului Judeţean Vâlcea), pentru a desfăşura activităţi de natură culturală, educaţională, cu caracter social, umanitar sau alte activităţi al căror scop nu este de a realiza venituri, inclusiv pentru activităţile organizate de Biroul electoral de circumscripţie judeţeană, se impunea acordarea unor facilităţi la închiriere. Ţinând cont de cele menţionate a fost împuternicit preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea să acorde reduceri sau gratuităţi la plata tarifelor în cazul în care, în spaţiile închiriate se vor desfăşura activităţi cu caracter social, umanitar sau alte activităţi al căror scop nu este acela de a realiza venituri. A fost împuternicit preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea să acorde gratuităţi persoanelor juridice, inclusiv celor fără scop lucrativ, pentru activităţi de natură educaţională, socială şi culturală, precum şi pentru activităţi legate de procesele electorale, întruniri şi instruiri cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale în realizarea atribuţiilor prevăzute de lege, desfăşurate în Sala de şedinţe şi festivităţi a Consiliului Judeţean Vâlcea, numai în zilele lucrătoare. În situaţia în care există astfel de solicitări şi la nivelul Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, Bibliotecii Judeţene, Muzeului Judeţean Vâlcea şi Memorialului „Nicolae Bălcescu” se impunea acordarea aceloraşi facilităţi, respectiv au fost împuternicit ordonatorii de credite să acorde gratuităţi persoanelor juridice, inclusiv celor fără scop lucrativ, pentru activităţi de natură educaţională, socială şi culturală, precum şi pentru activităţi legate de procesele electorale, întruniri şi instruiri cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale în realizarea atribuţiilor prevăzute de lege, desfăşurate în spaţiile situate în clădirile instituţiilor mai sus menţionate, numai în zilele lucrătoare; predarea spaţiului se va face pe bază de proces-verbal iar închirierea se face în baza contractului de închiriere, etc.

Emiterea de acorduri prealabile şi autorizaţii de acces în zona drumurilor

În acest an, tarifele pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizaţii de amplasare şi/sau acces în zona drumurilor, aprobare instituire restricţii de circulaţie şi tarife pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranţă şi a zonelor limitrofe zonei de siguranţă a drumurilor de interes judeţean aflate pe raza administrativ-teritorială a judeţului Vâlcea sunt următoarele: analiza primară la depunerea documentaţiei pentru planurile urbanistice, obiective socio-economice, reţele edilitare şi mijloace de publicitate (25 de euro); acord prealabil sau autorizaţie de amplasare şi/sau acces la drum pentru persoane fizice (22 de euro); acord prealabil de amplasare şi acces în zona drumului, la toate fazele de proiectare, pentru persoane fizice şi juridice, pentru obiective socio-economice, mijloace de publicitate (100 de euro); autorizaţie de amplasare sau acces în zona drumului pentru persoane fizice şi juridice, pentru obiective socio-economice, reţele edilitare, mijloace de publicitate şi altele asemenea (60 de euro); reanalizare documentaţie tehnică pentru obiective socio-economice, reţele edilitare, planuri urbanistice şi mijloace de publicitate (50 euro); prelungirea acordului prealabil/aviz (30 de euro); prelungirea autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumului (20 de euro), etc. Modul de aplicare a tarifelor pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizaţii de amplasare sau de acces în zona drumului şi pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranţă a drumului şi a zonelor limitrofe zonei de siguranţă a drumurilor judeţene este următorul: administratorul drumului poate accepta amplasarea în zona drumului a unor construcţii, căi de acces, instalaţii, realizarea de activităţi comerciale sau mijloace de publicitate în condiţiile impuse de administratorul drumului, astfel încât acestea să nu influenţeze negativ fluenţa şi siguranţa traficului rutier şi să nu aducă prejudicii drumului. Realizarea sau amplasarea în zona drumului public a mijloacelor de publicitate, a oricăror construcţii sau activităţi comerciale, căi de acces, amenajări sau instalaţii în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, se face pe baza autorizaţiei de construire emisă de unitatea administrativ-teritorială sau Consiliul judeţean după caz, şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public şi prin încheierea, dacă este cazul, a contractului aferent utilizării suprafeţei/lungimii ocupate din ampriza şi zona de siguranţă sau din zonele limitrofe zonei de siguranţă, aflate în proprietatea sau în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea. Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare sau de acces la zona drumului se emit pentru o anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului. Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului se emit la faza DTAC. Pentru amplasarea şi accesul în zona drumului beneficiarul are obligaţia încheierii cu administratorul drumului public a contractului pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranţă a drumului şi a zonelor limitrofe zonei de siguranţă, aflate în domeniul public al judeţului Vâlcea şi administrate de Consiliului Judeţean Vâlcea şi plata tarifelor corespunzătoare. Contractul se încheie o dată cu eliberarea autorizaţiei de amplasare sau de acces în zona drumului public, cu excepţia cazurilor în care utilizatorul este scutit de plata tarifelor pentru amplasarea şi accesul în zona drumului. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecţie a drumurilor judeţene, însă numai dacă se realizează şi cale de acces la acestea sau alte lucrări în ampriză, zona de siguranţă a drumului sau în zonele limitrofe zonei de siguranţă, aflate în proprietatea sau în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea, etc.

Taxele pentru vizitarea Muzeului Judeţean au rămas nemodificate

Taxele pentru vizitarea Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea în anul 2019 sunt: pentru vizitatori individuali (5 lei/persoană); pentru grupuri de vizitatori (4 lei/persoană); pentru elevi, studenţi (3 lei/persoană); pentru pensionari (3 lei/persoană). De menţionat că, pentru anul 2019, taxele şi tarifele sunt la acelaşi nivel cu cele practicate în anul 2018. Pentru persoanele cu handicap, copiii din centrele de plasament şi cu nevoi speciale, orfani, pentru personalul de specialitate din muzee şi cei din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale nu se percep taxe de vizitare. Taxele pentru vizitarea Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu” în anul 2019 sunt: pentru vizitatori individuali (5 lei/persoană); pentru grupuri de elevi, studenţi (4 lei/persoană); pentru pensionari (4 lei/persoană); pentru grupuri de vizitatori (4 lei/persoană). De menţionat că, pentru anul 2019, au fost modificate taxele pentru vizitarea muzeului, respectiv de către grupuri de elevi şi studenţi, pentru pensionari şi pentru grupuri de vizitatori (de la 3 lei/persoană la 4 lei/persoană) fiind justificate de majorarea cheltuielilor cu salariile şi aferente acestora, pentru personalul de specialitate al instituţiei şi costurile la utilităţi. Pentru persoanele cu handicap, copiii din centrele de plasament şi cu nevoi speciale, orfani, pentru personalul de specialitate din muzee şi cei din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, nu se percep taxe de vizitare la Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”. Tarifele pentru închiriere de suprafeţe teren, în parcarea din cadrul Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu”, au fost stabilite în anul 2019, având în vedere solicitările formulate de diverşi agenţi economici cu ocazia „Zilei localităţii Nicolae Bălcescu”, organizată în fiecare an de către primărie, sau alte evenimente. La determinarea cuantumului acestor tarife, s-au avut în vedere costurile aferente utilităţilor şi altor cheltuieli cu organizarea în condiţii optime a evenimentelor, cât şi în comparaţie cu tarifele percepute de alte muzee şi instituţii locale. Taxele şi tarifele privind unele servicii efectuate de Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea în anul 2019 sunt: bilete spectacole de teatru (pentru adulţi – 10 lei, pentru elevi, studenţi, pensionari, grupuri organizate – 7 lei, pentru persoane cu dizabilităţi – gratuit); bilete spectacole de teatru de animaţie (pentru copii – 5 lei, pentru persoane cu dizabilităţi – gratuit); prestări servicii şi alte activităţi specifice (pentru adulţi – 7 lei, pentru copii – 5 lei, pentru persoane cu dizabilităţi – gratuit). Pentru anul 2018, tarifele au fost aprobate de către Consiliul de Administraţie al Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea. Pentru anul şcolar 2018-2019, la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea, taxele şcolare ce sunt aplicate sunt la acelaşi nivel cu cele din anul şcolar 2017-2018. Copiii cu vârste între 5-6 ani, fac parte din grupa pregătitoare, taxa anuală rămânând aceeaşi ca în anul şcolar 2017-2018. Copiii cu vârste peste 7 ani pot fi înscrişi în primul an de studiu. Taxă înscriere participare concursuri naţionale organizate de instituţie, exemplu concurs „Pianul, a doua pasiune”, concurs „Vâlcea, plai de cânt şi dor” – 50 lei. Taxele din comercializarea obiectelor de artă plastică, artă populară se stabilesc de către o comisie formată din personal de specialitate cu aprobarea Consiliului de Administraţie al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea.

Eliberarea cărţii de identitate de Evidenţa Persoanelor rămâne 7 lei

În anul 2019, taxele aplicate de Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Vâlcea sunt: taxă pentru furnizarea datelor cu caracter personal, în regim normal, în termen de 30 zile lucrătoare, de la data înregistrării cererii (1 leu); taxă specială pentru furnizarea datelor cu caracter personal, în regim de urgenţă, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii (10 lei); contravaloarea cărţii de identitate (7 lei). De la plata taxelor pentru furnizarea datelor cu caracter personal, în regim normal şi în regim de urgenţă, sunt scutite următoarele: instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei; instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege; casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor; Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice; instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului, al asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor. Nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se aplică în anul 2019 a fost stabilit de Consiliul Judeţean Vâlcea în baza consultării formulate de către structurile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, reprezentate de către Direcţia Tehnică, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Direcţia Generală Administraţie Locală şi Direcţia Generală Economică. În acelaşi timp, s-au luat în considerare propunerile instituţiilor aflate în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul judeţului. Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, impozitele şi taxele locale, care se încasează ca venituri proprii la bugetul judeţului şi se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, sunt după cum urmează: taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare; alte taxe locale, respectiv taxe pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deţinute de Consiliul Judeţean Vâlcea, precum şi taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice, vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi alte asemenea, dar şi taxe pentru fotografiere, filmare în interior. 8G~L�X��-�(�釻���+�$PW�2&��MM���IiQup.T��j”‘1�����` r��ANv������$�e,�w�� )���h�\T­��9!�??��yNW�>&����= ~����G�/��o��ă�]�F��ᯨq���d�^�xB��H[��ݭ6@^��9���F�a@g�”��w����/�x����^�-�+<�����P�������=����q���u�%TL@�u�j�h’�%6��պU��Ok싶��o�R5+�����J����\�ׁ,#�s�Cb�^|�)�n�ف>��; E��;f�R���:��x0���-)’bBl�/lx��t$�����`ן̢��?e’=��/ʇ��`

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *