Acţionarii SC Vel Pitar SA au aprobat participarea la majorarea capitalului SC VP Terenuri SRL cu suma de 35 de milioane de lei

La sfârșitul anului trecut, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor de la SC Vel Pitar SA, în prezenţa unor acţionari care deţin împreună un număr de 8.384.927 acţiuni, reprezentând 99,82% din capitalul social şi din numărul total de drepturi de vot. Cu unanimitatea voturilor acţionarilor SC Vel Pitar SA prezenţi sau reprezentaţi în adunare au hotărât participarea societății la majorarea capitalului social al SC VP Terenuri SRL din Bucureşti (la care deţinea calitatea de asociat), cu aport în natură la capitalul social constând într-un număr de 3 imobile situate în Bucureşti, aflate în proprietatea societăţii. Valoarea participaţiei este 35,11 milioane de lei, egală cu valoarea totală în lei a imobilelor, care a fost determinată prin evaluarea realizată de evaluator autorizat ANEVAR – Interproiect Consulting SRL, conform raportului de evaluare nr. 1098/octombrie 2019. Prin constituirea ca aport la majorarea capitalului social al VP Terenuri SRL, dreptul de proprietate asupra imobilelor se transferă, împreună cu toate şi oricare dintre atributele sale, operând şi transferul tuturor drepturilor şi acţiunilor accesorii aferente acestuia, inclusiv a oricăror construcţii accesorii sau temporare aflate pe imobile, anexe ale acestora (centrală termică, rezervor, branşamente de apă, branşament de energie, branşament de gaze, drumuri şi platforme, împrejmuiri gard, drumuri, împrejmuiri, inel apă, puţ apă, staţie motorină), din patrimoniul societăţii, devenind proprietatea VP Terenuri SRL. Prin constituirea, ca aport în natură la majorarea capitalului social al SC VP Terenuri SRL, imobilele au fost transmise cu toate şi oricare dintre sarcinile aferente, precum şi cu eventualele limitări ale dreptului de proprietate sau litigii, în condiţiile descrise în registrele de publicitate imobiliară şi în titlurile de proprietate, în certificatele fiscale, adeverinţele emise de asociaţiile de proprietari cu privire la contribuţiile aferente condominiilor, acolo unde este cazul, ori în certificatele energetice. S-a aprobat ca SC Vel Pitar SA să subscrie un număr de 3.511.216 de părţi sociale noi, emise de SC VP Terenuri SRL, cu valoare nominală de 10 lei fiecare şi valoare totală de 35,11 milioane de lei, egală cu valoarea totală evaluată a imobilelor constituite ca aport în natură la majorarea capitalului social al SC VP Terenuri SRL. Participarea la profit şi pierderi va fi proporţională cu cota-parte din capitalul social pe care societatea o va deţine la capitalul social al SC VP Terenuri SRL.

Suma de 15 milioane de lei, dată acționarilor sub formă de dividende parţiale

În schimb, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la SC Vel Pitar SA a hotărât, tot la finele anului trecut, următoarele: se ia act de raportul auditorului financiar întocmit pentru situaţiile financiare interimare la 30 septembrie 2019; se aprobă situaţiile financiare interimare la 30 septembrie 2019; se aprobă acordarea sumei de 15 milioane de lei sub formă de dividende parţiale pentru anul 2019, pe baza situaţiilor financiare interimare la 30 septembrie 2019. Dividendele parţiale se vor acorda din profitul curent înregistrat de SC Vel Pitar SA în trimestrele 1, 2 şi 3 ale exerciţiului financiar 2019. Dividendele parţiale acordate în cursul anului se regularizează după aprobarea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2019. În situaţia în care, cu ocazia Adunării Generale de bilanţ, se constată că dividendele acordate sunt mai mici decât cele achitate în avans, se aprobă ca diferenţa să se restituie în maximum 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale. Acționarii SC Vel Pitar SA au mai aprobat ratificarea deciziei nr. 1 din 03.01.2019 a consiliului de administraţie al societăţii, de aprobare a încheierii unui contract de împrumut între SC Vel Pitar SA, în calitate de împrumutător şi o societate afiliată, în calitate de împrumutat, şi de împuternicire a unei persoane pentru negocierea şi semnarea contractului de împrumut, precum și ratificarea contractului de împrumut, încheiat în data de 03.01.2019 între societate, în calitate de împrumutător şi o societate afiliată, în calitate de împrumutat. S-a constatat caducitatea hotărârii nr. 1 din data de 22.07.2019 a adunării generale extraordinare a acţionarilor SC Vel Pitar SA, de aprobare a vânzării imobilului situat în Bucureşti, str. Emil Racoviţă nr. 3-5, sectorul 4. A fost mandatat Cabinetul de avocatură Mateescu Cristiana Ana să îndeplinească toate formalităţile necesare în vederea depunerii, menţionării şi înregistrării hotărârilor AGA de la SC Vel Pitar SA la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, precum și faptul ca mandatarul să poată împuternici orice altă persoană, la alegerea sa exclusivă, cu executarea prezentului mandat. Structura de acţionariat a SC Vel Pitar SA este următoarea: Broadhurst Investments Limited, cu sediul în Cipru, deţine 8.384.927 acţiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, în valoare totală de 838.492 lei, reprezentând 99,8282% din capitalul social al societăţii; alţi acţionari (tip listă), care deţin un număr de 14.433 de acţiuni, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 1.443 de lei, reprezentând 0,1718% din capitalul social al societăţii. În anul 2001 s-a format actuala SC Vel Pitar SA prin fuziunea a patru fabrici din industria de morărit şi panificaţie: Mopariv Râmnicu Vâlcea, Berceni Bucureşti, Mopariv Cluj Napoca şi Granpan Tecuci. Sediul noii companii este stabilit la Râmnicu Vâlcea. În anul 2007, compania Vel Pitar s-a divizat în trei societăţi autonome care au ca obiect de activitate panificaţia – SC Vel Pitar SA, morăritul – SC Şapte Spice SA şi retailul – SC VP Magassin SA.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *