Adunarea Generală a Acţionarilor de bilanţ pe 2019 a SC Agromec Râmnicu Vâlcea SA va avea loc în data de 21 aprilie 2020

Zilele trecute, administratorul unic al SC Agromec Râmnicu Vâlcea SA, Vasile Fiera, a hotărât convocarea adunării generale ordinare a acţionarilor pentru data de 21 aprilie 2020, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă 13 aprilie 2020, care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi: aprobarea situaţiilor financiare ale anului fiscal 2019, pe baza raportului administratorului unic şi al auditorului financiar; prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pentru anul 2019; aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru exerciţiul financiar 2019; aprobarea raportului auditorului financiar pentru exerciţiul financiar 2019; aprobarea pierderii înregistrate, aferentă exerciţiului financiar 2019; analiza şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a programului de activitate şi a programului de investiţii pentru anul 2020; aprobarea raportului anual aferent anului 2019, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018: mandatarea unei persoane să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii hotărârea AGA care va fi adoptată; mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea hotărârii AGA care va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

Acţionarii SC Agromec Râmnicu Vâlcea SA, reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi şi să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 18 aprilie 2020, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societăţii, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire. Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenţă, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii în fiecare zi lucrătoare, începând cu data de 20 martie 2020. Acţionarii SC Agromec Râmnicu Vâlcea SA se vor putea prezenta personal la adunarea generală, îşi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenţă şi îşi vor dovedi calitatea în condiţiile şi cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum şi în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *