Operatorul de transport persoane SC ETA SA estimează pentru acest an venituri de 12,88 milioane de lei

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea (în calitate de unic acționar), întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2020, a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al operatorul de transport persoane SC ETA SA pentru anul 2020, în valoare de 12,885 milioane de lei la partea de venituri și 12,857 milioane de lei la partea de cheltuieli, cu un profit de 28.000 de lei. S-a mai aprobat alocarea din bugetul local şi a diferenţei de subvenţie în funcţie de creditele bugetare disponibile în cursul anului 2020. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC ETA SA a fost întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari, și ale OMFP nr. 3818/2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Fundamentarea propunerilor de buget pentru anul 2020 s-a efectuat pe baza principiului continuității activității de transport urban de călători (activitatea de bază a societății) cu respectarea programului de transport din caietul de sarcini al serviciului. De asemenea, s-au avut în vedere și celelalte activități conexe serviciului de transport public desfășurate de SC ETA SA, respectiv: transport terți (transport prin curse regulate speciale pe bază de contract și transport prin curse ocazionale pe bază de comandă); reclamă și publicitate pe mijloacele de transport și stațiile de autobuz (pe bază de contracte încheiate cu terți la solicitarea acestora); închirieri spații către terți (pe bază de contracte încheiate cu terți la solicitarea acestora); servicii ITP către terți; servicii de reparaţii auto pentru terți (pe bază de contract sau comandă); servicii de spălătorie auto pentru terți; activitatea de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a străzilor – efectuată în baza contractului de delegare a serviciului public de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a străzilor din municipiul Râmnicu Vâlcea. Proiectul de buget pentru anul 2020 al SC ETA SA a fost supus controlului financiar de gestiune, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012, pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune. De asemenea s-au avut în vedere următoarele aspecte: prevederile contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Transport Public local aprobat prin HCL nr. 380/2018, modificat și completat prin hotărâri de Consiliu Local în cursul anului 2020; nivelul cheltuielilor și veniturilor societății realizate în anul 2019; tarifele în vigoare practicate de societate pentru activitatea de transport; numărul de călători transportaţi estimat pentru anul 2020; prevederile OUG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari; preţul actual al carburantului; prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2020 referitoare la politica salarială pentru societățile cu capital de stat; HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu 1 ianuarie 2020; prevederile Contractului colectiv de muncă la nivel de SC ETA SA în perioada 2018-2020; numărul mediu de salariaţi estimat pentru anul acesta (138).

În anul 2020, cheltuielile societății cu personalul sunt de 8,1 milioane de lei

Veniturile din exploatare ale prognozate pentru anul 2020 de SC ETA SA sunt în sumă 12,883 milioane de lei, din care: venituri din activitatea de bază, transport – 4,06 milioane de lei (din care, venituri din bilete – 2,4 milioane de lei, venituri din abonamente – 1,12 milioane de lei, venituri din activități de transport conexe – 540.000 de lei); venituri din alte servicii prestate către terți (ITP, reparaţii auto terți – manoperă și alte venituri) – 220.000 de lei; venituri din închirieri spații reclamă pe autobuze și stații – 280.000 de lei, estimate în baza contractelor existente; alte venituri (venituri din vânzări carduri – legitimații transport, venituri suprataxă, venituri din activitatea de ridicări autovehicule etc.) – 40.000 de lei; venituri din vânzarea mărfurilor (piese, materiale service terți) – 70.000 de lei; venituri din surse bugetare – 8,2 milioane de lei, care cuprind diferențele de tarif pentru facilități acordate anumitor categorii de călători, calculate pentru perioada ianuarie-decembrie 2020, conform prevederilor contractului de delegare a serviciului de transport public local aprobat prin HCL nr. 380/2018 referitoare la facilitățile acordate anumitor categorii de călători, modificat și completat; alte venituri din exploatare – 13.000 de lei. Veniturile financiare ale SC ETA SA, din dobânzi aferente disponibilităţilor băneşti din conturile bancare sunt de 2.000 de lei. În situația în care pe parcursul anului vor apărea situații neprevăzute care vor conduce la modificarea indicatorilor estimați în proiectul de buget, în trimestrul III se va proceda la o rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al SC ETA SA. Volumul și structura cheltuielilor cuprinse în propunerea de buget pentru anul 2020 au fost dimensionate în funcţie de nivelul veniturilor programate a se realiza, respectiv veniturile proprii ale societății și veniturile din surse bugetare prevăzute în buget. Cheltuielile de exploatare ale SC ETA SA prognozate pentru anul 2020 sunt în sumă de 12,833 milioane de lei, din care cheltuieli cu bunuri și servicii (3,418 milioane de lei), astfel: cheltuieli privind stocurile – 2,831 milioane de lei, cheltuieli privind servicii executate de terți – 307.000 de lei; cheltuieli cu alte servicii executate de terți – 280.000 de lei (cheltuieli cu servicii de pază cheltuieli deplasare, delegare, cheltuieli servicii poştale și telecomunicaţii, cheltuieli servicii bancare, cheltuieli întreținere și funcţionare tehnică de calcul, mentenanță sisteme informatice, cheltuieli franciză RAR, servicii medicina muncii, avize medicale, atestate conducători auto, pregătire profesională, servicii audit statutar, etc.). În anul 2020, cheltuielile SC ETA SA cu personalul sunt de 8,1 milioane de lei. Pentru anul acesta, SC ETA SA își propune investiții din surse proprii în valoare de 94.000 de lei.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *