În primul semestru din acest an, Regia de Drumuri și Poduri Vâlcea a realizat venituri totale de 27,26 milioane de lei și zero profit net

Conform raportului administratorilor Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, în primul semestru din acest an, regia a realizat venituri totale de 27,26 milioane de lei și zero profit net. Din analiza indicatorilor realizați, în comparație cu cei aprobați prin BVC-ul regiei la 30 iunie 2022, se constată o creștere a veniturilor totale cu 278,16% și a productivității muncii cu 271,64%.

Prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr. 42 din 29 ianuarie 2021 a fost constituită comisia de analiză a activității administratorilor Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea. În conformitate cu prevederile din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, comisia de analiză are, ca atribuție, să întocmească semestrial raportul privind activitatea regiei, modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță de către membrii Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea, inclusiv informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor.

Raportul de evaluare are ca scop evidențierea principalelor rezultate obținute în semestrul I al anului 2022 de către RAJDP Vâlcea si vizează îndeplinirea obligațiilor ce revin administratorilor, conform contractelor de mandat și îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați de către autoritatea publică tutelară.

În anul 2019, Consiliul Județean Vâlcea a aprobat lista celor 4 administratori ai Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, după cum urmează: Ionel Nuță, Marin Tudor Nicolae Vălimăreanu și Radu Silviu. Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 53 din 28 februarie 2022, Consiliul de Administrație al RAJDP Vâlcea s-a completat cu Bitu Aurelian Dragoș, reprezentantul desemnat de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de administrator provizoriu.

Membrii consiliului de administrație ai RAJDP Vâlcea au transmis, prin adresa nr. 12343/01.08.2022, raportul de activitate privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea la data de 30 iunie 2022.

Obiectivele și criteriile de performanță, realizate în procent de 129,17%

Obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pentru anul 2022, anexă la contractele de mandat ale administratorilor și ale directorilor executivi, au fost stabilite conform Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 110/31 mai 2022.

Se constată îndeplinirea indicatorilor pe cumulat, în procent de 129,17% a obiectivelor și criteriilor de performanță din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea la data de 30 iunie 2022. În primul semestru din acest an, profilul principal de activitate al RAJDP Vâlcea, definit prin regulamentul de funcționare, a rămas neschimbat, respectiv „Construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea și întreținerea de drumuri și poduri”, cu accent pe lucrările finanțate de Consiliul Județean Vâlcea și consiliile locale.

Valoarea patrimoniul regiei a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 18/21 ianuarie 2021 la suma de 10,36 milioane de lei, ultima majorare înregistrându-se în luna ianuarie 2021, cu suma de 380.620 lei (teren Galicea). Sursele de finanțare ale RAJDP Vâlcea sunt asigurate prin bugetul local, fonduri de investiții și fonduri legal constituite în acest sens.

Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație de la RAJDP Vâlcea sunt: numește si revocă directorii și stabilește remunerația acestora; analizează și aprobă planul de management elaborat de directori; negociază indicatorii de performanță cu Consiliul Județean Vâlcea; asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare; verifică funcționarea sistemului de control intern managerial; monitorizează și evaluează performanța directorilor; întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei; monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere ale RAJDP Vâlcea. Consiliul de Administrație al RAJDP Vâlcea a aprobat constituirea comitetului de audit, în conformitate OUG nr. 109/2011 reactualizată, cât și Codul de Eticp.

În semestrul I al anului 2022, activitatea Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea s-a concretizat prin emiterea a 7 hotărâri cu privire la întreaga activitate desfășurată de regie. Au avut loc 6 ședințe ordinare și o ședință extraordinară ale Consiliului de Administrație de la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea.

Activitatea RAJDP Vâlcea s-a structurat pe două direcții principale

În primul semestru din acest an, activitatea RAJDP Vâlcea s-a structurat pe două direcții principale: îmbunătățirea stării tehnice a drumurilor județene în scopul creșterii confortului și siguranței traficului auto, la nivelul sumelor alocate de Consiliul Județean Vâlcea, în paralel cu asigurarea unei stabilități financiare pe termen scurt și mediu a unității.

Politica RAJDP Vâlcea face parte integrantă din cea a Consiliului Județean Vâlcea de dezvoltare a infrastructurii județului și a vizat: dezvoltarea și modernizarea rețelei de drumuri de interes județean, asigurarea nivelului de viabilitate stare tehnică bună care să mențină siguranța circulației, prin elemente geometrice normale, creșterea capacității portante față de traficul în continuă dezvoltare, îmbunătățirea condițiilor de circulație cu impact asupra reducerii cheltuielilor de exploatare a vehiculelor. În acest sens s-au executat covoare bituminoase, lucrări de reparații asfaltice, întreținerea drumurilor cu material pietros, reparații și consolidări poduri și podețe, lucrări privind siguranța circulației.

De asemenea, în perioada analizată s-au depus eforturi pentru acordarea integrală a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului angajat al RAJDP Vâlcea, pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și pentru diminuarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională.

S-au procurat echipamente individuale de protecție, scule, dispozitive, unelte și alte echipamente care sa reducă riscul de accidentare și care să crească productivitatea muncii. În luna martie 2022 s-a desfășurat procedura de selecție a candidaților pentru ocuparea postului de director economic în cadrul RAJDP Vâlcea, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea nr. 3/22 martie 2022, a fost numită director economic Vatășescu Daniela Andreea, care ocupase funcția de director economic interimar, mandatul acesteia începând cu data de 1 aprilie 2022 și terminându-se la data de 20 iulie 2025. Relația RAJDP Vâlcea cu autoritatea tutelară, respectiv Consiliul Județean Vâlcea și cu alte unități ale administrației locale a avut la bază următoarele principii directoare privind administrarea RAJDP Vâlcea: îmbunătățirea calității serviciilor prestate; conștientizare și implicare; performanță; asumarea răspunderii; transparență și management participativ. În relația cu directorii, Consiliul de Administrație al RAJDP Vâlcea a aplicat următoarele principii: eficiența și eficacitatea administrării; pregătire profesională; planificarea; tratament nediscriminatoriu.

În cursul primului semestru al anului 2022, conducerea executivă a RAJDP Vâlcea (director general, director tehnic și director economic) a coordonat întreaga activitate a regiei, stabilind sarcini concrete pentru fiecare obiectiv și punct de lucru. Programele de lucrări au fost analizate și dezbătute săptămânal cu toți șefii de lot și de compartimente.

După analizarea în detaliu a tuturor lucrărilor, acest program a fost înaintat săptămânal și beneficiarului – Consiliul Județean Vâlcea. S-a asigurat în permanență necesarul de materiale de construcții, carburanți, piese de schimb, precum și baza de mijloace de transport auto și utilaje.

Având în vedere prevederile planului de administrare al membrilor Consiliului de Administrație al RAJDP Vâlcea, în semestrul I al anului 2022 au fost întreprinse măsuri de creștere a calității lucrărilor executate, în paralel cu menținerea cheltuielilor în raport cu creșterea vertiginoasă a prețului materialelor utilizate.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *