SC Univers SA a raportat în primele șase luni din acest an venituri de circa 7 milioane de lei și un profit brut de 2 milioane de lei

Conform raportului semestrial, SC Univers SA a realizat în primele șase luni din acest an venituri de circa 7 milioane de lei și un profit brut de 2 milioane de lei. La data de 30 iunie 2022, veniturile din exploatare ale SC Univers SA erau în sumă de 1,93 milioane de lei, în structura lor cuprinzând: venituri din închirieri de 1,82 milioane de lei; venituri din vânzare produse reziduale de 509 lei; alte venituri din exploatare de 110,041 lei. Cifra de afaceri netă înregistrată în semestrul I 2022 este în sumă de 1,82 milioane de lei, în creștere cu 6,53% față de aceeași perioadă a anului anterior.

Deși cifra de afaceri a înregistrat o creștere față de semestrul I 2021, profitul din exploatare la semestru I 2022 a înregistrat o scădere față de semestrul I 2021, în principal datorită majorării cheltuielilor cu amortizarea, în urma înregistrării reevaluării clădirilor la 31 decembrie 2021.

Profitul brut din exploatare realizat în semestrul I 2022 este în sumă de 2 milioane de lei, înregistrând o creștere cu 102,09% față de anul precedent, în principal datorită profitului financiar în sumă de 1,23 milioane de lei înregistrat în urma vânzării investițiilor financiare deținute la SIF Banat Crișana.

La capitolul alte venituri din exploatare, SC Univers SA a înregistrat suma de 110.041 lei. Veniturile financiare în sumă de 5 milioane de lei, se compun din: venituri din dobânzi la depozitele financiare ale societății de 92.167 lei; venituri din interese de participare 259.715 lei, reprezentând dividende cuvenite, de la societățile unde se dețin acțiuni; alte venituri financiare, reprezentând venituri din investiții financiare, în sumă de 4,7 milioane de lei. În semestrul I al anului 2022, nu s-au înregistrat evenimente importante cu impact asupra raportării contabile semestriale, nu au avut loc tranzacții între părțile afiliate. SC Univers SA apreciază că în următoarele luni ale exercițiului 2022 există riscuri și incertitudini care să afecteze rezultatele, cauzate de contextul crizei pandemiei Covid 19 și a inflației, care pare predispusă să rămână semnificativ ridicată.

Societatea avea disponibilități bănești în sumă de 12 milioane de lei

La sfârșitul semestrului I al anului 2022, SC Univers SA avea disponibilități bănești în sumă de 12 milioane de lei. Societatea nu a avut angajate și nu a angajat nici în 2022 credite bancare sau împrumuturi. Imobilele deținute de SC Univers SA în vederea închirierii, sunt reclasificate în investiții imobiliare, conform legislației financiar fiscale în vigoare.

Terenurile sunt înregistrate la valoarea de 75.246 lei, nu se calculează amortizare și nici nu s-au constituit deprecieri. În semestrul I 2022, SC Univers SA nu a achiziționat valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată (BVB). Din punct de vedere al lichidității și cash-flow-ului, societatea și-a păstrat expunerea la nivel minim, depinzând doar de încasarea la timp a sumelor de bani reprezentate de refacturarea utilităților și facturarea chiriilor. SC Univers SA nu înregistrează creanțe mai mari de 60 de zile de la chiriașii societății.

Un factor de risc ce poate afecta veniturile din activitatea de bază este scăderea veniturilor din chirii. În condițiile actualului mediu socio-economic, caracterizat prin schimbări majore și imprevizibile, cauzate și de prelungirea crizei, veniturile din activitatea de bază pot să înregistreze scăderi. În semestrul I 2022, SC Univers SA a achitat ia timp obligațiile financiare aferente perioadei, neavând obligații restante. În semestrul I, consiliul de administrație a avut următoarea componență: Negoiță Costin Teodora – președinte; Stegaru Antoneta; Andrei Raluca Nicoleta – membri.

În perioada raportată, SC Univers SA nu a făcut majorări de capital social, nu a emis acțiuni și nu și-a răscumpărat propriile acțiuni. Drepturile deținătorilor de valori mobiliare nu au suferit modificări, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 2,5 lei. În perioada analizată, nu s-au înregistrat tranzacții încheiate de SC Univers SA cu persoane care acționează în mod concertat.

În semestrul I al anului 2022 nu au avut loc fuziuni sau reorganizări. SC Univers SA nu deține filiale și nici societăți controlate. Situațiile financiare la data de 30 iunie 2022 nu au fost auditate de către auditorul financiar extern. Din punct de vedere al riscului valutar, SC Univers SA este supusă fluctuației cursului de schimb euro-leu întrucât o parte din obligațiile chiriașilor sunt exprimate ca echivalentul în lei a unor valori sau sume în euro în sensul că o creștere a cursului favorizează entitatea, dar poate avea ca efect solicitări de reducere de chirii. La riscul aferent mediului economic, SC Univers SA este supusă prin activitatea desfășurată riscului mediului economic și social din țară și în special din județul Vâlcea, în sensul că realizarea veniturilor din chirii depinde de gradul de ocupare al spațiilor închiriate.

SC Univers SA a încasat 4,7 milioane de lei, urmare a vânzării de acțiuni

Tot în primele șase luni din acest an, SC Univers SA a informat acționarii și potențialii investitori conform art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, că a încasat suma de 4,7 milioane de lei, urmare a vânzării pe piața de capital a unui număr de 1,94 milioane de acțiuni emise de o societate de investiții financiare. Obiectul principal de activitate al SC Univers SA este comercializarea cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, cod CAEN 4711, iar activitatea preponderentă efectiv desfășurată este închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, cod 6820. Societatea a luat ființă în anul 1991 prin decizia Prefecturii nr. 432, prin transformarea fostei Întreprinderi Comerciale de Stat pentru Mărfuri Alimentare Râmnicu Vâlcea, în societate comercială pe acțiuni SC Univers SA, conform Legii 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. În timpul exercițiului financiar al anului 2021, nu au avut loc fuziuni sau reorganizări la nivelul societății.

În anul 2021, SC Univers SA a primit cu titlu gratuit de la Banca Transilvania un număr de 196.048 de acțiuni. În ceea ce privește ponderea din piață deținută, menționăm că nu există elemente care să conducă la un calcul al deținerilor din piață.

Valoarea numerarului din casierie și al conturilor la bănci, inclusiv investițiile pe termen scurt și dobânzile de încasat, era de 5,76 milioane de lei. La data de 31 decembrie 2021, societatea înregistra disponibilități bănești plasate în depozite bancare, în sumă 5,44 milioane de lei. Societatea are depozite constituite la Banca Transilvania și CEC Bank, iar la Banca Comercială Română – garanțiile chiriașilor.

Din totalul disponibilităților bănești plasate în depozite bancare, suma de 343.700 lei reprezintă garanțiile contractuale depuse de locatari, pentru care s-au constituit depozite bancare. Societatea a desfășurat și în anul 2021 activitatea de închiriere. Principala piață pentru această activitate a fost județul Vâlcea.

Având în vedere că activitatea societății se bazează pe închirierea spațiilor proprii disponibile, iar societatea nu are activitate de producție nu sunt probleme legate de aprovizionarea tehnico-materială. Activitatea de închiriere spații comerciale se desfășoară în baza contractelor de locațiune încheiate cu persoane juridice și persoane fizice autorizate.

Societatea se confruntă cu existența unei puternice concurențe. La nivelul orașului, a crescut numărul de spații comerciale cu destinația de închiriere. Societatea nu este dependentă semnificativ de vreun client. Salariații au beneficiat în semestrul I 2022 de tichete de masă corespunzător numărului de zile în care au fost prezenți. Salariații nu au organizație sindicală datorită numărului mic de personal angajat.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *