Acționarul majoritar a adoptat scrisoarea de așteptări pentru selecția organelor de conducere la SC Apavil SA pentru perioada 2023-2027

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea (în calitate de acționar majoritar) a adoptat recent scrisoarea de așteptări pentru selecția organelor de conducere şi de administrare la întreprinderea publică SC Apavil SA pentru perioada 2023-2027.

Scrisoarea de așteptări reprezintă un document de lucru care exprimă așteptările Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de autoritate publică tutelară, ale acționarilor care reprezintă individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, respectiv Municipiul Râmnicu Vâlcea și Județul Vâlcea, precum și ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”, în ceea ce privește administrarea și conducerea societății.

Rolul scrisorii de așteptări este acela de a reflecta viziunea și performanțele așteptate de autoritatea publică tutelară și acționari, din partea organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderea publică care are obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani.

SC Apavil SA este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă, toate acțiunile fiind deținute de 20 de unități administrativ-teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”.

Obiectul de activitate preponderent este captarea, tratarea și distribuția apei. SC Apavil SA își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale care i-au delegat prin ADI „APA Vâlcea” gestiunea serviciului. Conform actului constitutiv al SC Apavil SA, Municipiul Râmnicu Vâlcea deține 65,13% din capitalul social, Județul Vâlcea 31,96%, iar restul acțiunilor este deținut de celelalte unități administrativ-teritoriale, membre ale ADI „APA Vâlcea”.

SC Apavil SA, parte a strategiei naționale a serviciilor de utilități publice

Forma actuală a SC Apavil SA este rezultatul fuziunii prin absorbție realizată în anul 2010, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 33 din 15 februarie 2010, dintre SC Apavil SA – operator regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, la care acționari erau unitățile administrativ-teritoriale din județul Vâlcea și SC Acvarim SA – la care acționar unic era Municipiul Râmnicu Vâlcea. SC Apavil SA, în calitate de operator regional, asigură gestiunea serviciului de apă și apă reziduală pentru localitățile situate pe bazinul hidrografic Olt, operând servicii de alimentare cu apă și de canalizare în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului nr. 1/18 noiembrie 2008.

În urma aderării, municipiului Râmnicu Vâlcea și a altor unități administrativ-teritoriale la ADI APA Vâlcea, contractul de delegare a fost amendat corespunzător. În prezent sunt 54 de unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară semnatare ale contractului de delegare, dintre care doar în 37 de unități administrativ-teritoriale, operatorul regional SC Apavil SA furnizează sau prestează serviciile de alimentare cu apă și de canalizare.

Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, așa cum acestea sunt definite în legislația în vigoare, a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și are ca obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilități publice pe care România și le-a asumat prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

Serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare se află în centrul dezbaterii politice, în special din perspectiva rolului pe care îl joacă autoritățile publice într-o economie de piață și anume, pe de o parte, acela de a veghea la buna funcționare a pieței și pe de altă parte, de a garanta interesul general, în special satisfacerea nevoilor primordiale ale cetățenilor și conservarea bunurilor publice atunci când piața nu reușește să o facă.

Strategia națională stă la baza fundamentării, elaborării și implementării master-planurilor, strategiilor regionale și locale de dezvoltare, respectiv a programelor multianuale de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice care au scopul de a asigura extinderea, modernizarea și eficientizarea serviciilor comunitare de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora la standarde europene, în conformitate cu angajamentele aplicabile serviciilor comunitare de utilități publice, asumate de România prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

După aderarea la UE, până în 2015, România trebuia să se conformeze Directivei Europene 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, iar până la sfârșitul anului 2018 Directivei 91/271/EEC cu privire la epurarea apelor uzate urbane.

Master-planul la apă și apă uzată din Vâlcea, valabil până în anul 2038

Pe plan local, strategia de dezvoltare a serviciilor publice de apă potabilă, canalizare și epurare, preluând sarcinile de conformare asumate la nivel național, s-a concretizat prin elaborarea, aprobarea și actualizarea master-planului județean pentru apă și apă uzată al județului Vâlcea, master-plan elaborat în anul 2009 și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 79 din 29 mai 2009. Master-planul a fost realizat pe o perioadă de 30 de ani, adică a avut în vedere orizontul de timp 2009 – 2038.

Actualizarea master-planului a fost inițial realizată în anul 2014 în cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”, finanțat prin POS Mediu 2007-2013, fiind revizuit la inițiativa operatorului regional SC Apavil SA cu investițiile prioritare propuse în cadrul proiectului „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Vâlcea” din POIM 2014 – 2020, prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 102 din 31 mai 2022.

Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile, ținând seama de cerințele planurilor de conformare, pentru realizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate.

În acest context, se vor promova proiecte compatibile cu cerințele master-planului și se vor accesa resurse necesare implementării acestora disponibile prin programe europene, naționale și surse proprii. Finanțarea investițiilor are la bază o listă predefinită de proiecte, reflectând portofoliul de proiecte dezvoltate de către operatorii regionali, pe baza investițiilor prioritare identificate la nivelul master-planurilor județene actualizate. Continuatorul POS Mediu 2007-2013 este Programul Operațional Infrastructură Mare, care abordează două din cele cinci nevoi de dezvoltare identificate la nivel național infrastructura și resursele.

În cadrul proiectului POIM 2014-2020 au fost propuse investiții pentru extinderea sau reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din aria de operare a operatorului regional, cât și decontarea cheltuielilor suportate de beneficiar pentru lucrările realizate în vederea atingerii ratei de conectare de 100% în localitățile în care s-au executat lucrări de extindere și reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare prin programul POS Mediu.

Aceste lucrări pentru atingerea ratei de conectare 100% sunt parte a proiectului „Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Drăgășani, Călimănești, Băbeni și Băile Olănești” și constituie o completare a proiectului finanțat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007-2013.

Aceste lucrări sunt în desfășurare fiind derulate procedurile de obținere a tuturor avizelor necesare în vederea construirii. Pentru aceste lucrări au fost obținute autorizații de construire și, în urma procedurilor de achiziții publice au fost atribuiți contractori. Progresul fizic și financiar al contractelor variază între 49% și 100%, respectiv 21% și 100%, contravaloarea lucrărilor fiind suportate de beneficiar prin fonduri proprii, urmând ca acestea sa fie decontate din POIM 2014-2020.

Acționarii au căzut de acord asupra unei viziuni strategice a SC Apavil SA

Primăria Râmnicului, în calitate de autoritate publică tutelară, în consultare cu Județul Vâlcea, în calitate de acționar al operatorului regional care reprezintă individual sau împreună cu acționarul Municipiul Râmnicu Vâlcea, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice SC Apavil SA și cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”, are următoarea viziune strategică: furnizarea serviciilor de apă potabilă, de colectare a apelor uzate și de epurare pe întreaga arie de deservire în care SC Apavil SA are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, la standarde tehnice și de calitate, conforme normelor naționale și europene și la tarife în nivel de suportabilitate, de către un operator puternic, consolidat operațional și eficient economic.

Misiunea declarată a autorității publice tutelare și a acționarilor, în aria de deservire în care SC Apavil SA are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, poate fi atinsă prin: identificarea și propunerea oricărei acțiuni vizând realizarea obiectivelor acționarilor în legătură cu serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în județul Vâlcea; asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parțial rambursabile iar, pe de altă parte, să nu se depășească limitele de suportabilitate ale populației; creșterea progresivă a nivelului de acoperire a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în județul Vâlcea; orientarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către utilizatori; asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare; asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene; îmbunătățirea calității mediului, prin utilizarea rațională a resurselor naturale de apă și epurarea corespunzătoare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile legislației de mediu și ale directivelor Uniunii Europene; reducerea pierderilor de apă și a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă și de canalizare; reducerea consumurilor specifice de apă potabilă la utilizator; promovarea programelor de investiții, în scopul dezvoltării și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare; adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordanță cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunității; promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, crearea unui mediu concurențial, stimularea participării capitalului privat și promovarea formelor de gestiune delegată; promovarea unor metode moderne de management; promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului ce lucrează în cadrul SC Apavil SA; o bună gestiune a resurselor umane.

Viziunea SC Apavil SA este aceea de a acționa ca un operator regional modern la nivelul cerințelor europene prin: oferirea unor servicii de calitate prin competență și profesionalism; îmbunătățirea continuă a serviciilor pentru satisfacția clienților într-un mediu mai curat; crearea unei organizații moderne, puternice, cu un management performant.

Există un angajament de compensare a obligației Apavil de serviciu public

Întrucât autoritatea publică tutelară și acționarii așteaptă de la SC Apavil SA îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, prin contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. l din data 18 noiembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, s-a convenit la rambursarea în Fondul IID a sumelor provenite din redevența aferentă bunurilor proprietate publică concesionate societății.

Potrivit prevederilor art. 38 din contractul de delegare, operatorului regional nu i se percep taxe pentru ocuparea domeniului public. Referitor la așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor ca întreprinderea publică să țină o evidență separată a costurilor izvorâte din obligația de serviciu public, activitatea operatorului este guvernată de principiul separației între activități pe perioada contractului de delegare. Conform acestui principiu, pe perioada derulării contractului de delegare, SC Apavil SA are obligația să țină un sistem de contabilitate general conform normelor legale și reglementare aplicabile în România privind ținerea evidențelor contabile specifice scopului contractului de delegare.

Operatorul trebuie, de asemenea, să implementeze un sistem operațional de contabilitate analitică. Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, SC Apavil SA nu acordă dividende, iar profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID, conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de la SC Apavil SA.

În anii anteriori aderării României la UE, au fost derulate mai multe programe vizând îmbunătățirea infrastructurii specifice de apă și canalizare. Principalul instrument de finanțare a reabilitării și dezvoltării infrastructurii de apă și canalizare înainte de aderarea României la UE a fost programul ISPA, Municipiul Râmnicu Vâlcea realizând prin acest program investiții semnificative în infrastructura de apă. În urma aderării României la UE, România beneficiază de fonduri structurale și de coeziune pentru dezvoltarea și extinderea infrastructurii de mediu.

În acest context, preocuparea permanentă pentru creșterea calității serviciilor furnizate a determinat operatorul SC Apavil SA să continue eforturile de modernizare a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, inițiate în cadrul proiectului ISPA, care a vizat reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în municipiul Râmnicu Vâlcea și care a fost finalizat cu succes.

Astfel, extinderea investițiilor pentru toate localitățile aflate în aria de operare a operatorului regional a devenit posibilă prin intermediul finanțării nerambursabile puse la dispoziție în cadrul Fondului de Coeziune, prin Programul Operațional Sectorial Mediu – cel mai important program de asistență financiară în domeniul protecției mediului, în cadrul căruia au fost finanțate și proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare.

Comunicarea cu organele de administrare și conducere ale societății

Relația de comunicare dintre organele de administrare și de conducere din cadrul SC Apavil SA, autoritatea publică tutelară, acționarii și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”, se va derula astfel încât să se respecte întocmai prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, ale actului constitutiv al operatorului regional și ale statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”.

Relațiile de colaborare dintre autoritatea publică tutelară și organele de administrare și conducere ale SC Apavil SA trebuie să respecte un climat favorabil îndeplinirii cu succes a obiectivelor convenite și asumate de cele două părți. Referitor la procesul de comunicare dintre autoritatea publică tutelară și persoanele ce sunt responsabile de gestionarea întreprinderii publice, acesta trebuie să prezinte un caracter direct, transparent, și cu un nivel de claritate ridicat.

În privința circuitului informațional, pentru o colaborare cât mai bună, este necesar ca informațiile să circule în ambele sensuri, fără intermitențe, și să ajungă la destinatar în timp util, nedistorsionate. În ceea ce privește transparența și comunicarea, acest deziderat va fi îndeplinit prin respectarea de către SC Apavil SA a tuturor obligațiilor privind raportarea și asigurarea transparenței deciziilor organelor de administrare și conducere ale societății.

În acest sens, Consiliul de Administrație al SC Apavil SA se va îngriji de elaborarea rapoartelor anuale privind activitatea întreprinderii și transmiterea acestora în termenul prevăzut de lege autorității publice tutelare, a raportului anual cu privire la remunerațiile acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar, întocmirea de raportări periodice prin intermediul cărora să se poată monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, deciziile adoptate, evoluția situației financiare etc.

În vederea respectării obligațiilor privind transparența, SC Apavil SA, prin grija președintelui consiliului de administrație, va publica pe pagina proprie de internet următoarele documente și informații: hotărârile AGA ale societății, în termen de 48 de ore de la data adunării; situațiile financiare anuale, în termen de 48 ore de la aprobare, urmând a fi păstrate pe pagina de internet pe o perioadă de cel puțin 3 ani; raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului, urmând a fi păstrate pe pagina de internet pe o perioadă de cel puțin 3 ani; raportul de audit statutar anual, care este păstrat pe pagina de internet pe o perioadă de cel puțin 3 ani; lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor, precum și nivelul remunerației acestora; rapoartele Consiliului de Administrație ale SC Apavil SA, urmând a fi păstrate pe pagina de internet pe o perioadă de cel puțin 3 ani; raportul anual cu privire la renumerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar; codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *